inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε κατά 13% τα έσοδά της, το 2017, η τυροκομική βιομηχανία ΟμηροςΥψηλή, διψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,435 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων και το 11,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, αλλά αποδυναμωμένα κατά 7,5%, κατέγραψε το 2017 η εξαγωγική, κατά βάση, τυροκομική βιομηχανία Ομηρος.

Ο όγκος της παραγωγής της ανήλθε σε 2.564.414 κιλά, μειωμένος σε ετήσια βάση κατά 1,2%. Ωστόσο, μαζί με τα αποθέματά της, ο όγκος των εξαγωγών της ανήλθε σε 2.793.588 κιλά, σημειώνοντας αύξηση 24,2%.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Νοέμβριο του 1984 και έλαβε την τρέχουσα νομική μορφή και ταυτότητά της το 2012, κατόπιν μετατροπών. Εδρεύει στα Μεγάρχη του νομού Τρικάλων. Εχει στραφεί στη διεθνή αγορά, αλλά εξακολουθεί να διαθέτει μέρος των προϊόντων της στην εγχώρια αγορά. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Παράγει κυρίως φέτα Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ), λευκά τυριά από αγελαδινό γάλα, σκληρά τυριά και τυρί χωρίς λακτόζη. Καινοτόμησε, προ ετών, κυκλοφορώντας επώνυμη συσκευασία βαρελίσιας φέτας με άλμη σε τάπερ, σταθερού βάρους. Επίσης, προϊόντα της έχουν τοποθετηθεί σε πολλές εγχώριες λιανεμπορικές αλυσίδες.

Η κερδοφορία της επιχείρησης προ φόρων και μετά φόρων μειώθηκε μειώθηκε το 2017 κατά 28,9% και 32,2%, αντιστοίχως, καθώς ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες (στο 10,2%, από 12,2% το 2016), οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας υπερδιπλασιάστηκαν και η χρήση επιβαρύνθηκε με υψηλότερες αποσβέσεις και υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,46 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,25 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ φόρων (0,72 εκατ. ευρώ) αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 24,8%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους (0,48 εκατ. ευρώ) απόδοση 16,7%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4,9%, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 3,3%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,18 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,7% ή 0,22 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 11,9%, αντί 15,5% το 2016, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 20,6%, λόγω σημαντικής αύξησης των τόσο των παγίων όσο και των κυκλοφοριακών στοιχείων του.

Οι πωλήσεις της το 2017, καθώς ολοκλήρωσε την 33η οικονομική χρήση από τη σύστασή της ως Α.Ε., αυξήθηκαν κατά 13,1% και ήταν ύψους 14,81 εκατ. ευρώ. Το 96,2% των εσόδων της (14,25 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 3,8% (0,56 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και υλικών συσκευασίας και την παροχή υπηρεσιών. Από την ελληνική αγορά αντλήθηκαν 0,74 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 5% των συνολικών εσόδων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014.

Στις 31.12.2017 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,95 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 0,57 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (7,52 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 1,11 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 9,33 εκατ. ευρώ, έναντι 6,96 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 34% (+2,37 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 4,11 εκατ. ευρώ, έναντι 2,16 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 90,3% (+1,95 εκατ. ευρώ), εν μέρει λόγω νέων επενδύσεων. Για εξασφάλιση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς είχε παράσχει εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτου της, ύψους 1,42 εκατ. ευρώ.

Επίσης, στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά της είχαν περιοριστεί λόγω διανομής μερισμάτων σε 2,75 εκατ. ευρώ (3,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), περιελάμβαναν κρατικές ενισχύσεις 0,61 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 22,7% (30,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 12,08 εκατ. ευρώ (10,02 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 4,12 εκατ. ευρώ, έναντι 3,67 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, εξαιρουμένων παγίων υπό κατασκευή 1 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Χ. Γιαννίτση και αντιπρόεδρο την Αγγελική Σ. Γιαννίτση της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε, εν μέρει σε εποχιακή βάση, 50 εργαζόμενους, έναντι 40 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές 0,78 εκατ. ευρώ, έναντι 0,72 εκατ. ευρώ το 2016. Οι αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ανήλθαν σε 0,10 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ και το 2016), σε συνδυασμό με τη διάθεση στους μετόχους μερίσματος 0,71 εκατ. ευρώ και προμερίσματος 0,28 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 28.700 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ύψους 14.420 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στα μέσα του 2018 η επιχείρηση σχεδίαζε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, προφανώς για την επιστροφή ποσού στους μετόχους της. Το 50% των μετοχών της ανήκει στον Γ. Χ. Γιαννίτση και το υπόλοιπο 50% στην Ευθυμία Μπάκα - Γιαννίτση.

Με τις νέες επενδύσεις της αποκτά, όπως αναφέρει, επιπλέον παραγωγικές εγκαταστάσεις και δυνατότητες παραγωγής νέων προϊόντων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS