inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η κρίση έπληξε τα οικονομικά μεγέθη της κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη το 2012

H γενικότερη κρίση, που εκδηλώνεται και με την ένταση της εισαγωγικής διείσδυσης σε ορισμένους κλάδους, από επιχειρήσεις χωρών χαμηλότερου εργατικού κόστους, έπληξε και κατά το 2012, όπως ήταν φυσικό, τα οικονομικά μεγέθη της ιστορικής κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ.

Εικόνα περαιτέρω συρρίκνωσης του κλάδου των κλωστικών προϊόντων, με τον οποίο συνέδεσε επί δεκαετίες την ανάπτυξή της, παρουσιάζει η εξέλιξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εισηγμένης στο χρηματιστήριο Αθηνών, ιστορικής κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας Ελ. Δ. Μουζάκης, η οποία «έκλεισε» την οικονομική χρήση 2012 με ζημιές ίσες προς το 30% των εσόδων της.

Η καταγραφή για ακόμη μία χρονιά υψηλών ζημιών οφείλεται, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, στη «συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου ομοειδών επιχειρήσεων χαμηλού εργατικού κόστους από την Κίνα, την Ινδία και το Πακιστάν στην ελληνική αγορά», σε συνδυασμό με τη μειούμενη αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού.

Σε ενοποιημένη βάση, συμπεριλαμβανομένης της κατά 51% θυγατρικής εταιρείας Εκκοκκιστήρια Σερρών, η επιχείρηση κατέγραψε πωλήσεις ύψους 16,05 εκατ. ευρώ έναντι 13,90 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένες κατά 15,5%. Ωστόσο, ο κλάδος των κλωστικών προϊόντων και νημάτων, που αντιπροσωπεύει το 94% των περιουσιακών της στοιχείων, παρουσίασε πτώση πωλήσεων κατά 10,3%, σε 9,64 εκατ. ευρώ, από 10,75 εκατ. ευρώ το 2011, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 60,1% των ενοποιημένων πωλήσεων, από 77,3% έναν χρόνο πριν.

Επίσης, η επιχείρηση κατέγραψε μεικτές ζημιές 2,36 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών ζημιών 1,30 εκατ. ευρώ το 2011 (-81,5%), ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,99 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 3,51 εκατ. ευρώ το 2011 (-13,7%), ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 5,59 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 5,54 εκατ. ευρώ το 2011 (-0,9%), ζημιές προ φόρων 4,88 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 5,72 εκατ. ευρώ το 2011 (+14,7%) και καθαρές ζημιές, μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, 4,79 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών ζημιών 5,66 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένες κατά 15,4%. Ως ποσοστό των εσόδων, οι μεικτές ζημιές αυξήθηκαν κατά 5,4 εκατοστιαίες μονάδες στο -14,7%, από -9,3% το 2011.

Η ανάκαμψη των πωλήσεων οφείλεται αποκλειστικά στη βελτίωση των εσόδων του κλάδου παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος στο εργοστάσιο της μητρικής εταιρείας στην Πασχαλίτσα Καρδίτσας και σε αυτό της θυγατρικής στις Σέρρες, συνολικά κατά 103,5%, σε 6,41 εκατ. ευρώ, από 3,15 εκατ. ευρώ το 2011.

Οι υψηλές συνολικές ζημιές αντανακλούν τη δραματική απόδοση του βασικού κλάδου των κλωστικών προϊόντων των δύο εργοστασίων που λειτουργούν στο Αιγάλεω Αττικής, ο οποίος κατέγραψε καθαρές ζημιές 4,28 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 44,4% των εσόδων του, έναντι αντίστοιχων ζημιών 40,6% των εσόδων του το 2011, θέτοντας την επιχείρηση, όπως είναι φυσικό, ενώπιον δυσχερέστατων επιλογών. Οι προοπτικές για τον κλάδο φαίνονται άλλωστε ζοφερές, αφού «η δυσχερής κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης», αναφέρει το διοικητικό συμβούλιό της, καθιστώντας σαφές ότι το μέλλον του κλάδου εξαρτάται από την επιτυχή υλοποίηση δύσκολων στόχων, όπως η «διατήρηση του μεριδίου αγοράς και η αποτροπή της εισαγωγής ομοειδών προϊόντων», σε συνδυασμό με - προφανώς δραστική - «μείωση του κόστους παραγωγής με εξορθολογισμό της παραγωγικής διαδικασίας και επενδύσεις, όπου χρειάζεται, για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού».

Συγχρόνως, ο κλάδος του εκκοκκισμένου βάμβακος είχε καθαρές ζημιές, αντιστρέψιμες όμως υπό ευνοϊκότερες συνθήκες, ύψους 0,67 εκατ. ευρώ.

Με τη δραματική απόδοση του κλάδου των κλωστικών προϊόντων συνδέεται, άλλωστε, η ανάλογη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση. Στο επίπεδο της μητρικής εταιρείας οι απασχολούμενοι μειώθηκαν σε 197, από 256 έναν χρόνο πριν (-23%). Ακόμη χειρότερα, σε ενοποιημένη βάση οι απασχολούμενοι μειώθηκαν σε 227, από 332 έναν χρόνο πριν (-31,6%).

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας, η οποία ασχολείται με την παραγωγή κλωστών ραφής, κεντήματος και πλεξίματος με το σήμα «Πεταλούδα» ή και άλλα δικά της σήματα, ανάλογων προϊόντων για ράψιμο ή πλέξιμο με το σήμα DMC, από αιγυπτιακό βαμβάκι, καθώς και με την εκκόκκιση σύσπορου βάμβακος, το περασμένο έτος ήταν ύψους 9,54 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά ήταν κατά 56,9% μικρότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2007 και κατά 82,7% μικρότερα από τα αντίστοιχα του 2003.

Κι όλα αυτά, ενώ η επιχείρηση διαθέτει υψηλό πάγιο ενεργητικό, ίσο προς το 75,7% του συνολικού, ικανοποιητική ρευστότητα, αλλά και σχέση ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια (67%) που θα ζήλευαν πολλές ελληνικές βιομηχανίες.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS