inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση πωλήσεων άνω του 16% κατέγραψε η βιομηχανία πλαστικών συσκευασιών Resilux το 2017Σημαντική αύξηση πωλήσεων, όχι όμως και θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, κατέγραψε το 2017 η αχαϊκή βιομηχανία Resilux, η οποία έχει αντικείμενο την παραγωγή προπλασμάτων και φιαλών συσκευασίας από PET και από το 2016 διαθέτει, μετά την εγκατάσταση ακόμη μίας γραμμής παραγωγής, δέκα γραμμές παραγωγής με συνολική παραγωγική δυναμικότητα 1,2 δισ. προπλάσματα και περίπου 25 εκατ. φιάλες ετησίως.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας, που συνήθως εξάγει το ήμισυ και πλέον της παραγωγής της, βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, επί τριών οικοπέδων με συνολικές κτιριακές εγκαταστάσεις 11.415 τ.μ.

Μέτοχος της Resilux είναι ο ομώνυμος βελγικός όμιλος επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκε το 1994 και είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο Euronext Brussels του Βελγίου. Η ελληνική θυγατρική του είναι έκτη, μεταξύ των εταιρειών του, βάσει της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1999. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Διαθέτει γραφείο πωλήσεων στο Νέο Ψυχικό Αττικής. Το 2013 προσέθεσε στις έξι προϋπάρχουσες γραμμές παραγωγής άλλες δυο. Συνέχισε με την προσθήκη μίας το 2014 και στις αρχές του 2016 εγκατέστησε δέκατη γραμμή παραγωγής. Υλοποίησε τις επενδύσεις αυτές και συμπληρωματικές για καλούπια, μήτρες και περιφερειακό εξοπλισμό, βάσει επιχειρηματικού προγράμματος που είχε υπαχθεί στις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων.

Στις μονάδες της η πρώτη ύλη (PET ή πολυαιθυλαινοθερεφθάλιο) μετατρέπεται σε προπλάσματα. Στη συνέχεια γίνεται εμφύσηση σε φιάλες είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από τον τελικό πελάτη-εντολέα. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται, κατά κύριο λόγο, για την εμφιάλωση τροφίμων και ποτών. Με τις επενδύσεις διεύρυνε την παραγωγική της δυναμικότητα και, συγχρόνως, το πελατολόγιό της.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της αχαϊκής εταιρείας το 2017 ανήλθαν σε 34,20 εκατ. ευρώ, υπερτερώντας εκείνων του 2016 (29,395 εκατ. ευρώ) κατά 16,4% σε ποσοστό ή 4,81 εκατ. ευρώ σε αξία. Από τα προϊόντα της εξασφάλισε το 90% των συνολικών εσόδων της (30,78 εκατ. ευρώ), καθώς το υπόλοιπο 10% (3,42 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση υλικών και εμπορευμάτων. Οι πωλήσεις της σε μετρικούς τόνους αυξήθηκαν κατά 7% και περιελάμβαναν σε μεγαλύτερο ποσοστό προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,2% (+3,60 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, η εταιρεία συμπίεσε τη μεικτή κερδοφορία της και τελικώς δεν απέφυγε την εκ νέου υστέρηση των λειτουργικών κερδών της. Συγκεκριμένα, κατέγραψε το 2017 μεικτά κέρδη 9,36 εκατ. ευρώ (-1,8% ή -0,17 εκατ. ευρώ) και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,30 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2016 κατά 14,5% (-0,22 εκατ. ευρώ), λόγω αυξημένων λειτουργικών δαπανών. Το μεικτό της περιθώριο συρρικνώθηκε κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (στο 27,4%, από 32,4% το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματα της βιομηχανίας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,53 εκατ. ευρώ (1,35 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 0,44 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ το 2016), που αφορούν καταβολές δόσεων δανείων που έχει λάβει από τις τράπεζες KBC Bank και Fortis BNP του Βελγίου, με σκοπό την ενίσχυση της έντονης επενδυτικής της δραστηριότητας.

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με απομείωση επισφαλών απαιτήσεων ποσού 0,22 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ το 2016) και με λοιπά έκτακτα έξοδα 0,35 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2016), ενώ ευνοήθηκαν από έκτακτα έσοδα 0,06 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών η εταιρεία παρουσίασε το 2017 αυξημένες κατά 134,4% ή 0,35 εκατ. ευρώ ζημιές προ φόρων και μετά φόρων ύψους 0,61 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα αποτελέσματά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 0,92 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 5,3%, αντί 6,2% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 6,2%, λόγω μείωσης των παγίων του.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της εταιρείας στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,72 εκατ. ευρώ, είχαν μειωθεί σε 6,485 εκατ. ευρώ (7,09 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 26,7% (29,1% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 24,25 εκατ. ευρώ (24,34 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Ο τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2017 ήταν μειωμένος κατά 12,8% (-1,46 εκατ. ευρώ), ανερχόταν σε 9,92 εκατ. ευρώ (11,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν σε ποσοστό 84,5% μακροπρόθεσμος. Συγχρόνως, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 3% (+0,52 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 17,77 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (17,33 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,43 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (8,90 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 1,43 εκατ. ευρώ (2,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε μειωθεί σε 6,75 εκατ. ευρώ, έναντι 7,91 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω των νέων αποσβέσεων. Στη διάρκεια του 2017 υλοποίησε πάγιες επενδύσεις μικρής κλίμακας (2,66 εκατ. ευρώ το 2016).

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Peter de Cuyper και γενικό διευθυντή τον Στ. Ν. Παντελόπουλο. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 74 εργαζόμενους, έναντι 70 το 2016. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της και για ασφαλιστικές εισφορές 2,31 εκατ. ευρώ, έναντι 2,33 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 17.525 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά των PET συσκευασιών, η εταιρεία δηλώνει ότι προσβλέπει με αισιοδοξία στο μέλλον, δεδομένου ότι την τελευταία πενταετία έχει αυξήσει κατά 26% την παραγωγική της δυναμικότητα και έχει βελτιστοποιήσει τις παραγωγικές διαδικασίες της. Για το 2018 και τα επόμενα χρόνια προσδοκά την πραγματοποίηση καλύτερων αποτελεσμάτων.

Για αγορές αγαθών και υπηρεσιών διέθεσε το 2017 σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του βελγικού ομίλου 9,46 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: RESILUX

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS