inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη προ φόρων, έναντι ζημιών το 2016, κατέγραψε η βιομηχανία αερίων Λίντε Ελλάς το 2017Ενώ είχε δηλώσει ότι ανέμενε χαμηλότερες πωλήσεις και δυσμενέστερα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων, τελικά αύξησε κατά 20% και πλέον τις πωλήσεις της και σημείωσε θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, κατά το 2017, η βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας αερίων βιομηχανικής και ιατρικής χρήσης Λίντε Ελλάς.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2017 παρουσίασε ανάκαμψη πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος, μετά από πέντε συνεχόμενα έτη πτώσης τους. Επίσης, ενίσχυσε τη λειτουργική κερδοφορία της.

Η επιχείρηση είναι θυγατρική του γερμανικού χημικού επιχειρηματικού ομίλου The Linde Group, ο οποίος εδρεύει στο Μόναχο και βαίνει προς συγχώνευση με την ανταγωνίστρια αμερικανική εταιρεία Praxair, ώστε να αποτελέσει τον μεγαλύτερο παραγωγό βιομηχανικών αερίων παγκοσμίως. Η ελληνική εταιρεία είναι μία από τις 19 επιχειρήσεις του γερμανικού ομίλου που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Εξάγει περί το 5% των προϊόντων της σε άλλες βαλκανικές χώρες και την Κύπρο. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Εδρεύει στη θέση Τρύπιο Λιθάρι στη Μάνδρα Αττικής και συνολικά διαθέτει τρία εργοστάσια εμφιάλωσης στη Μάνδρα, τη Σίνδο Θεσσαλονίκης και το Σχηματάρι Βοιωτίας, δυο μονάδες παραγωγής υγροποιημένων αερίων στη Μάνδρα και την Ελευσίνα Αττικής, εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου στον Βόλο Μαγνησίας και οκτώ κέντρα διανομής ανά την Ελλάδα. Εγκαθιστά συστήματα παροχής οξυγόνου, ασετυλίνης, αζώτου, υδρογόνου και άλλων αερίων της σε μονάδες τρίτων.

Επίσης, έχει ιδρύσει και ελέγχει στην π.Γ.Δ.Μ. την εταιρεία Linde Gas Bitola, που έχει αντικείμενο την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα.

Η Λίντε Ελλάς λειτουργεί με τη νομική μορφή της ΕΠΕ και αποτελεί μετονομασία της εταιρείας με την ονομασία Ολυμπος Αέρια που ίδρυσε ο γερμανικός όμιλος στη Θεσσαλονίκη το 1963, κατασκευάζοντας στην περιοχή της Σίνδου εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης βιομηχανικών αερίων και ασετυλίνης. Η μετονομασία έγινε το 1977, τρία χρόνια αφότου η εταιρεία έφτιαξε νέο εργοστάσιο στην Ελευσίνα Αττικής, όπου το 1985 εγκατέστησε και μονάδα παραγωγής υδρογόνου. Η επιχείρηση κατασκεύασε νέα βιομηχανική μονάδα στη Μάνδρα Αττικής το 1997, ενώ το 2003 εμπλούτισε το βιομηχανικό δυναμικό της με μονάδα παραγωγής πέλετ CO2 και εμφιάλωσης ψυκτικών αερίων στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Το 2005 επεκτάθηκε εμπορικά στον τομέα των αναπνευστικών θεραπευτικών συσκευών και οργάνων οξυγονοθεραπείας και άλλων συσκευών, το 2006 εξαγόρασε την εταιρεία Αεροσκόπιο Ελλάς που εξειδικευόταν στα ειδικά αέρια και τον εξοπλισμό χρήσης τους και το 2012 υλοποίησε στη μονάδα της Μάνδρας Αττικής επένδυση για την παραγωγή ηλίου υψηλότερης καθαρότητας.

Σύμφωνα με τον 54ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2017 ανήλθαν σε 44,61 εκατ. ευρώ, από 37,07 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 20,4% σε ποσοστό και 7,55 εκατ. ευρώ σε αξία, παρά το γεγονός ότι ανέμενε ότι θα εξασθενήσουν. Το 87,4% των εσόδων της (39 εκατ. ευρώ) προήλθε από την πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων και το υπόλοιπο 12,6% (5,61 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Το 6,6% των εσόδων της (2,95 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η επιχείρηση συμπίεσε ωστόσο κατά 8,4 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 16,94 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 17,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-1,5% ή -0,24 εκατ. ευρώ). Πιο συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο υποχώρησε σε 38%, από 46,4% το 2016.

Αντιθέτως, τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2017 σε 6,405 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (10,9% των εσόδων), αυξημένα κατά 58,2% (+2,36 εκατ. ευρώ). Τα έκτακτα έσοδα ήταν 0,22 εκατ. ευρώ και τα έκτακτα έξοδα 0,63 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες διάθεσης συρρικνώθηκαν κατά 2,86 εκατ. ευρώ, συντελώντας καθοριστικά στην καταγραφή ενισχυμένης λειτουργικής κερδοφορίας.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 5,18 εκατ. ευρώ (5,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,71 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2016).

Επίσης, οι λειτουργικές δαπάνες επιβαρύνθηκαν με αμοιβές δικαιωμάτων στη μητρική της εταιρεία.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων ύψους 0,52 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι ζημιών 1,90 εκατ. ευρώ το 2016 (+2,42 εκατ. ευρώ). Λόγω φορολογικής επιβάρυνσης το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές ύψους 0,61 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,10 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, μειωμένες κατά 85,1% (+3,49 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 5,70 εκατ. ευρώ, έναντι 3,38 εκατ. ευρώ το 2016 (+68,6% ή +2,32 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10,8%, έναντι 6,9% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 59,45 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,9%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και εκείνες του 2016, βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Λίντε Ελλάς στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,55 εκατ. ευρώ βάσει του ν. 3299/2004, ανέρχονταν σε 34,10 εκατ. ευρώ (34,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 57,4% (59,5% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2017 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 9,73 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 2% (+0,19 εκατ. ευρώ), που αφορούσαν κυρίως δάνεια από την ολλανδική χρηματοδοτική εταιρεία του γερμανικού ομίλου Linde Finance και είχαν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (21,23 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,83 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (18,40 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 7,2% (+1,73 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 25,35 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 0,30 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε μειωθεί σε 37,31 εκατ. ευρώ, έναντι 39,19 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω των νέων αποσβέσεων. Οι πάγιες επενδύσεις της στη διάρκεια της χρήσης απορρόφησαν 3,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος (3 εκατ. ευρώ) αφορούσε μηχανολογικό εξοπλισμό, έναντι ποσού 2,86 εκατ. ευρώ που διατέθηκε για πάγιες επενδύσεις το 2016. Η συμμετοχή της στην εταιρεία Linde Gas Bitola αποτιμήθηκε 0,52 εκατ. ευρώ.

Η Λίντε Ελλάς έχει διαχειριστή τον Νικ. Βαβουράκη και οικονομικό διευθυντή τον Αντ. Βουλγαρίδη. Το 2017 απασχόλησε υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά μέσον όρο, 158 εργαζόμενους, έναντι 167 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,24 εκατ. ευρώ, έναντι 6,35 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,10 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 40.545 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2018 αναμένει, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, παρά την ευρύτερη οικονομική κρίση, για την αντιμετώπιση των οποίων λαμβάνει μέτρα ώστε αυτή να έχει «τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο» στην πορεία της. Ιδιαίτερη ανάπτυξη ανέμενε στον τομέα των ψυκτικών. Προφανώς με κριτήριο και πάλι τη λειτουργική της απόδοση και την οικονομική καχεξία της εγχώριας αγοράς, θεωρούσε ικανοποιητική την πορεία της χρήσης 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS