inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, το 2017, για τη μακεδονική Ιωνική ΣφολιάταΧαμηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων και αποδυναμωμένη κερδοφορία, δαπανώντας συγχρόνως σημαντικούς πόρους για νέα πάγια στοιχεία, κατέγραψε το 2017 η μακεδονική βιομηχανία κατεψυγμένων προϊόντων σφολιάτας και ζύμης Ιωνική Σφολιάτα

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις κεντρικές βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, στο ύψος του 10ου χλμ. της οδού Νεοχωρούδας - Ωραιοκάστρου. Συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. το 2000, ενώ είχε ιδρυθεί με άλλη νομική μορφή λίγα χρόνια πριν. Διατηρεί υποκατάστημα στο Κορωπί Αττικής. Παράγει κυρίως κατεψυγμένα προϊόντα σφολιάτας και ζύμης για ίδιο λογαριασμό με τα σήματα «Σπιτική Ζύμη», «Ioniki Philosophy», «Yellow Dream» και «Sfoliamini» ή για λογαριασμό και με τα σήματα τρίτων, όπως οι λιανεμπορικές αλυδίδες «Lidl Hellas», «Α-Β Βασιλόπουλος», «Makro και «Μετρό». Επίσης, παράγει και εμπορεύεται προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Η προϊοντική γκάμα της περιλαμβάνει σφολιάτες, χειροποίητες σφολιάτες, κρουασάν, παραδοσιακές χειροποίητες ζύμες, μπουγάτσες τύπου Θεσσαλονίκης, πίτες, κουλούρια γεμιστά, μπριος και τάρτες.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η Ιωνική Σφολιάτα αντλεί περί το 15% των εσόδων της από τη διάθεση προϊόντων της σε άλλες χώρες και, κυρίως, στις χώρες Αυστραλία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Κύπρος και Τουρκία, μέσω συνεργασιών με μεγάλες εταιρείες διανομής τροφίμων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία ζύμης της Θεσσαλονίκης το 2017, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 20,02 εκατ. ευρώ (+2,8% ή +0,545 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 6,19 εκατ. ευρώ (-5,3% ή -0,35 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,48 εκατ. ευρώ (-42,4% ή -1,09 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,93 εκατ. ευρώ (-52,7% ή -1,04 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,88 εκατ. ευρώ (-54,1% ή -1,04 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων (9,9% το 2016) και το 10,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (25,5% το 2016).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 9,52 εκατ. ευρώ (-59,4% ή -0,76 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων (6,6% το 2016) και το 6,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (17% το 2016).

Το 86,4% των εσόδων της επιχείρησης (17,29 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 13,6% (2,73 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες. Μικρό μόνο μέρος των πωλήσεών της ή των αγορών της αφορούσε συνδεδεμένα μέρη, όπως οι συγγενικές βιομηχανίες Μ. Αραμπατζής Ελληνική Ζύμη και Σ. Νένδος Select. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της συρρικνώθηκε κατά 2,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 30,9%, από 33,6% το 2016). Οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά 0,48 εκατ. ευρώ, ενώ αυξημένες ήταν και οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (+0,135 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,55 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,05 εκατ. ευρώ (επίσης 0,05 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,43 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 7,1%, έναντι 15,2% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 22,7%, λόγω προσθήκης παγίων μεγάλου ύψους.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν μικρού ύψους αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 8,60 εκατ. ευρώ (8,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 41,4% (47,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 20,77 εκατ. ευρώ (16,92 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 1,93 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 8,6 φορές (+4,13 εκατ. ευρώ), λόγω χρηματοδότησης επενδύσεων. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,69 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,71 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (8,98 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 37,7% (+3,33 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 12,17 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε ανέλθει σε 10,86 εκατ. ευρώ, αντί 5,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω νέων επενδύσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 5,63 εκατ. ευρώ, κυρίως για την αγορά επενδυτικού ακινήτου, έναντι 0,42 εκατ. ευρώ το 2016. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,27 εκατ. ευρώ, από προβλεπόμενες βάσει νόμων επιχορηγήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Δημ. Στ. Νένδο, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Φ. Πορτοκαλίδη και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της, μεταξύ άλλων, τον Μιχ. Κ. Αραμπατζή. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 208 εργαζόμενους, έναντι 191 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,40 εκατ. ευρώ, έναντι 4,17 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,67 εκατ. ευρώ, έναντι 0,59 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 7.125 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 4.240 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2018 η Ιωνική Σφολιάτα δηλώνει ότι αναμένει περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της και ενίσχυση της θέσης της στην αγορά της. Εκτιμά ότι οι καταναλωτές των προϊόντων της ανέρχονται σε δύο εκατομμύρια.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS