inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 11,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2017 η μακεδονική εταιρεία τυποποίησης φρούτων Νεφέλη



Επενδύσεις διεύρυνσης των ψυκτικών χώρων της και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού για την καλύτερη επεξεργασία και τυποποίηση φρούτων και λαχανικών σχεδιάζει η μακεδονική εταιρεία συσκευασίας και εξαγωγών - εισαγωγών φρούτων Νεφέλη.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις κεντρικές εγκαταστάσεις της στη Σκύδρα του νομού Πέλλας, στο ύψος του 5ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σκύδρας-Θεσσαλονίκης. Συστάθηκε με τη νομική μορφή της Α.Ε. το καλοκαίρι του 2000, με αντικείμενο τη συσκευασία και εμπορία εγχώριων φρούτων και λαχανικών, καθώς και την εισαγωγή και εμπορία ανάλογων αγροτικών προϊόντων.

Οι εγκαταστάσεις της απλώνονται επί οικοπέδου 25.000 τ.μ. και περιλαμβάνουν κτίρια 3.000 τ.μ. για τη συσκευασία, την τυποποίηση και την αποθήκευση των αγροτικών προϊόντων. Εξάγει, κυρίως ακτινίδια, κεράσια, ροδάκινα, μήλα και αχλάδια, στις χώρες Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Ρωσία, Τουμανία, Κροατία, Κύπρος, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, καθώς και σε άλλες βαλκανικές χώρες. Εισάγει φρούτα από τις χώρες Αργεντινή, Νότια Αφρική, Χιλή, Κίνα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Τουρκία και Κύπρος. Τροφοδοτεί με τυποποιημένα φρούτα μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες και κεντρικά καταστήματα λαχαναγορών στην εσωτερική αγορά. Εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης προϊόντων σύμφωνα με το πρότυπο GlobalGap 2. Συνολικά, διακινεί 21 διαφορετικά φρούτα και λαχανικά. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές τυποποιημένων ελληνικών φρούτων σε 23 χώρες. Ο όγκος των αγροτικών προϊόντων που διακινεί, συχνά υπερβαίνει τους 15.000 τόνους ετησίως. Χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα «Nefeli Fruit». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πέλλας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρείας συσκευασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων της Πέλλας το 2017, ολοκληρώνοντας τη 15η οικονομική χρήση της από την ίδρυσή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 11,31 εκατ. ευρώ (-0,2% ή -0,02 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 1,97 εκατ. ευρώ (+5,8% ή +0,11 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,17 εκατ. ευρώ (+19,1% ή +0,03 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,11 εκατ. ευρώ (+32,5% ή +0,03 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 8.000 ευρώ (13.000 ευρώ το 2016).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 7.000 ευρώ (κέρδη 3.000 ευρώ το 2016).

Ο όγκος των πωλήσεων σημείωσε αύξηση, αλλά οι τιμές πώλησης ήταν μειωμένες.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά μία εκατοστιαία μονάδα (στο 17,4%, από 16,4% το 2016).

Σημειώθηκαν έκτακτα, μη επαναλαβανόμενα έξοδα 0,08 εκατ. ευρώ, ενώ μειωμένα ήταν τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,06 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ και το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,10 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,07 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 1,9%, έναντι 2% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 25,2%, λόγω νέων κυκλοφοριακών στοιχείων μεγάλου ύψους.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,17 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 1,045 εκατ. ευρώ (1,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 11,8% (14,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 8,825 εκατ. ευρώ (7,05 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).


Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της, κυρίως προς την Τράπεζα Πειραιώς, ήταν ύψους 1,73 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 47,9% (+0,56 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,57 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,13 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (7,44 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων της εταιρείας θα έπρεπε να ήταν κατά 0,70 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Συγχρόνως, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 29,7% (+1,78 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 7,78 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 0,25 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε μειωθεί σε 0,25 εκατ. ευρώ, αντί 0,31 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω των νέων αποσβέσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τη Χριστίνα Γ. Κοντοχρήστου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στέφ. Χ. Σαραντίδη των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 55 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,63 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 3.055 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2018 η Νεφέλη δηλώνει ότι αναμένει μέτρια αποτελέσματα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΝΕΦΕΛΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018























ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS