inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Παραμένει κερδοφόρος και μειώνει τα χρέη της η πτηνοτροφική βιομηχανία ΠίνδοςΜε ενισχυμένη τη θέση του το 2017, ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος», η κερδοφορία του οποίου το 2016 είχε πληγεί από απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, κυρίως για την κάλυψη ζημιών από την πτώχευση της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος», διεκδικεί εφέτος ακόμη υψηλότερο μερίδιο στην ελληνική αγορά πτηνοτροφικών προϊόντων, διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων του.

Ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός των Ιωαννίνων αποτελεί τη μεγαλύτερη πτηνοτροφική βιομηχανία και την ισχυρότερη συνεταιριστική βιομηχανία της χώρας. Το 2017 ενίσχυσε για τέταρτο συνεχόμενο έτος τις πωλήσεις του και ενδυνάμωσε περαιτέρω την οικονομική θέση του, συμπιέζοντας τις υψηλές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, που τα τελευταία χρόνια έως και το 2015 υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό του.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της συνεταιριστικής βιομηχανίας το 2017 ανήλθαν σε 219,89 εκατ. ευρώ, έναντι 209,12 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,1% σε ποσοστό ή 10,77 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες και υποχώρησε στο 11,2%, από 12,5% το 2016, με αποτέλεσμα να καταγράψει μεικτά κέρδη ύψους 24,62 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,8% (-1,53 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) παρουσίασαν αύξηση 42,1% (+2,065 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν στο επίπεδο των 9,70 εκατ. ευρώ, καθώς η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 5,18 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ το 2017). Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 3,2%, από 2,3% το 2016.

Το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,62 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,36 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 166,3% (+2,26 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 3,51 εκατ. ευρώ (1,6% των πωλήσεων), έναντι αντίστοιχων κερδών 1,29 εκατ. ευρώ το 2016 (0,6% των πωλήσεων), αυξημένα κατά 170,9% (+2,21 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν, εκτός από αποσβέσεις το ύψος των οποίων δεν είναι ακόμα γνωστό, με χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 3,58 εκατ. ευρώ (3,58 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 15,3% (6,2% το 2016). Επίσης, τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 14,9% (5,9% το 2016).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της «Πίνδος» στις 31.12.2017 συμπεριελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,39 εκατ. ευρώ, ανερχόταν σε 24,89 εκατ. ευρώ (22,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αποτελούσε το 19,7% (17% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 126,49 εκατ. ευρώ (131,01 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Το συνεταιριστικό της κεφάλαιο αυξήθηκε το 2017 από 11,18 εκατ. ευρώ σε 11,38 εκατ. ευρώ.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (82,79 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,04 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2017 υποχρεώσεις της (68,51 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της περιορίστηκαν σε 52,32 εκατ. ευρώ (57,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), εκ των οποίων τα 32,50 εκατ. ευρώ (62,1% των συνολικών) ήταν μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, καθώς στη διάρκεια της χρήσης 2016 μέρος των βραχυπρόθεσμων οφειλών είχε μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο. Οι οφειλές της σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είχαν περιοριστεί σε 2,78 εκατ. ευρώ (3,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Συγχρόνως, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, μειώθηκαν κατά 6,5% (-7,11 εκατ. ευρώ) και περιορίστηκαν σε 101,59 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά της ήταν ύψους 2,83 εκατ. ευρώ (2,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε μειωθεί σε 38,75 εκατ. ευρώ, από 39,17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω των νέων αποσβέσεων. Ωστόσο, συνεχίστηκαν οι επενδύσεις, κυρίως για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και κοινοπραξίες και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι τρίτων επιχειρήσεων αποτιμήθηκαν 4,23 εκατ. ευρώ.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΔΟΣ ιδρύθηκε το 1958. Εδρεύει στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, όπου λειτουργεί μεγάλες παραγωγικές μονάδες. Απασχολεί περί τους 740 εργαζομένους και έχει στο ενεργητικό του εξαγωγική δραστηριότητα στη Βουλγαρία, την πΓΔΜ, την Αλβανία, την Κύπρο, την Τουρκία, την Ιταλία και την Κίνα. Εχει πρόεδρο τον Ανδρέα Δημητρίου, αντιπρόεδρους τους Σταύρο Σταμάτη, Δημήτριο Τζίμα και Κωνσταντίνο Τσάντα, γενικό διευθυντή τον Λάζαρο Τσακανίκα, οικονομικό διευθυντή τον Νικόλαο Λέκκα, εμπορικό διευθυντή τον Αγγελο Σαμπατακάκη και τεχνικό διευθυντή τον Πέτρο Ζώνιο. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Τα πτηνοτροφεία του καλύπτουν έκταση 450.000 τ.μ. και οι πτηνοθάλαμοι πάχυνσης έχουν ετήσια παραγωγή της τάξεως των 22 εκατ. κοτόπουλων. Ειδικά πτηνοτροφεία ασχολούνται με κοτόπουλα βιολογικής εκτροφής. Επίσης, ξεχωριστές μονάδες ασχολούνται με κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής.

Το εκκολαπτήριό του άνω των 30 εκατ. νεοσσών, στην Κοσμηρά Ιωαννίνων, έχει δυναμικότητα εκκόλαψης 600.000 αβγών την εβδομάδα και άνω των 30 εκατ. αβγών ετησίως. Τα πτηνοσφαγεία του έχουν δυναμικότητα σφαγής 8.000 κοτόπουλων την ώρα.

Εκτός από τα νωπά και κατεψυγμένα ολόκληρα και τεμαχισμένα κοτόπουλα, οι βιομηχανικές μονάδες του, παράγουν και τυποποιούν ψημένα κοτόπουλα, αλλαντικά, γύρο, κιμά και πίτες από κοτόπουλο. Το εργοστάσιο έτοιμων ψημένων προϊόντων διαθέτει ψυκτικές εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ.

Το δυναμικό του Συνεταιρισμού συμπληρώνουν μονάδα παραγωγής ζωοτροφών στην Πεδινή Ιωαννίνων με ετήσια παραγωγή 130.000 τόνων, μονάδα παραγωγής οργανικών και βιολογικών λιπασμάτων στην Κληματιά Ιωαννίνων με ετήσια δυναμικότητα 2.500 τόνων, καθώς και μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων των σφαγείων στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, που είναι σε θέση να παράγει 5.000 τόνους πτηνάλευρων και 2.000 τόνους ζωικού λίπους ετησίως.

Επίσης, ο Συνεταιρισμός ελέγχει την πτηνοτροφική βιομηχανία Αγροζωή που είναι εγκατεστημένη στην Αρτάκη Εύβοιας, την εταιρεία εμπορικής προώθησης και μάρκετινγκ Agromark και την εταιρεία Green Πίνδος, που έχει αντικείμενο την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων και την αξιοποίηση ευκαιριών στον ενεργειακό τομέα.

Το 2017 παρουσίασε στην αγορά νέα σειρά αλλαντικών «Πίνδος», με επτά προϊόντα από ορεινό κοτόπουλο, 100% φρέσκο, χωρίς γλουτένη και χωρίς οποιαδήποτε πρόσμειξη με άλλα κρέατα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΙΝΔΟΣ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS