inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανακτά μερίδια στην αγορά η εταιρεία ρυζιού και οσπρίων ΕΥ.ΓΕ. ΠιστιόλαςΑύξηση πωλήσεων, αφήνοντας πίσω της έξι συνεχόμενα έτη κάμψης τους, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία τροφίμων ΕΥ.ΓΕ. Πιστιόλας, η οποία είναι πιο γνωστή με το σήμα «Agrino».

Η επιχείρηση ασχολείται με την επεξεργασία, τυποποίηση και παραγωγή ρυζιού, οσπρίων, καθώς και σχετικών γευμάτων διατροφής. Συνεργάζεται με εγχώριες λιανεμπορικές αλυσίδες. Διαθέτει βιομηχανικές μονάδες στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε με άλλη εταιρική μορφή το 1955, με την επωνυμία Αφοί Πιστιόλα - Ελληνικοί Ορυζόμυλοι, εγκαθιστώντας στο Αγρίνιο εργοστάσιο επεξεργασίας ρυζιών.

Το 1969 είχε λανσάρει στην αγορά το ρύζι «Agrino» στην πρωτοποριακή για την εποχή χάρτινη συσκευασία, που παραμένει ακόμη ισχυρή. Μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τις 31 Δεκεμβρίου 1982. Εδρεύει λίγο έξω από την πόλη του Αγρινίου, στο ύψος της εθνικής οδού Αντιρρίου - Αγρινίου, όπου βρίσκονται οι κύριες εγκαταστάσεις της. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Agrino». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Προκειμένου να διευρύνει την εξαγωγική της δραστηριότητα, που συνεισφέρει περί το 15% των ετήσιων εσόδων της, στα τέλη του 2016 η βιομηχανία ίδρυσε θυγατρική στην Ουγγαρία με την επωνυμία Egeo Trading, συμμετέχοντας σε αυτή με μερίδιο 50%. Η εν λόγω εταιρεία έχει αντικείμενο την εμπορία και άλλων ειδών διατροφής, πέραν των προϊόντων της ελληνικής βιομηχανίας, η οποία πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από 20 χώρες και, κυρίως, στις χώρες Αλβανία, Αυστρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Ρουμανία, Σουηδία και Φινλανδία.

Η προϊοντική γκάμα της «Agrino» περιλαμβάνει σειρές ρυζιών και οσπρίων Ελλήνων παραγωγών και από ξένες χώρες, καθώς και σειρά έτοιμων ή ημιέτοιμων γευμάτων με ρύζια και όσπρια, κυρίως με τα σήματα «Agrino», «Agrino Exotic» και «Agrino Speciality».

Το 2017, ολοκληρώνοντας την 34η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η ΕΥ.ΓΕ. Πιστιόλας παρουσίασε έσοδα 27,38 εκατ. ευρώ, έναντι 26,14 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 4,8% σε ποσοστό ή 1,25 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση, παρά την κάμψη των τιμών πώλησης των προϊόντων. Ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 16,3%. Επίσης, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 15%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,61 εκατ. ευρώ, ενώ το 2016 ήταν μόλις 9.000 ευρώ, λόγω επιβάρυνσης των λειτουργικών δαπανών της το έτος αυτό με απομειώσεις ύψους 1,60 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ζημιών από απαιτήσεις και αποθέματα που αφορούσαν την πτωχευμένη αλυσίδα «Μαρινόπουλος».

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3,6%, έναντι μηδενικής απόδοσης το 2016.

Τα τελικά της αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,58 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ το 2016) και αποσβέσεις 0,91 εκατ. ευρώ (0,95 εκατ. ευρώ το 2016).

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα κέρδη 0,20 εκατ. ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς η βιομηχανία κατέγραψε οριακές ζημιές προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,585 εκατ. ευρώ το 2016 (+94,6% ή +1,50 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φορολογικά έσοδα και έξοδα προέκυψαν ζημιές 0,22 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,39 εκατ. ευρώ το 2016 (+84,2% ή +1,17 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 4,81 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 24,63 εκατ. ευρώ (23,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 54,3% (51,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 45,35 εκατ. ευρώ (46,71 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (20,47 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (17,44 εκατ. ευρώ) κατά 3,03 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό συνολικού ύψους 6,65 εκατ. ευρώ, μειωμένο σε ετήσια βάση κατά 14,9% (-1,16 εκατ. ευρώ) και στο σύνολό του βραχυπρόθεσμο. Οι συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, ήταν ύψους 20,72 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 9,3% (-2,13 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 84,2% βραχυπρόθεσμες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 0,87 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ήταν 23,37 εκατ. ευρώ, έναντι 23,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για προσθήκες νέων παγίων το 2017 η επιχείρηση διέθεσε 0,36 εκατ. ευρώ, έναντι 0,59 εκατ. ευρώ το 2016. Το πάγιο ενεργητικό της ενισχύθηκε με αναπροσαρμογή αξίας ακινήτου κατά 1,27 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το 2017 ανέκτησε μερίδιο και ισχυροποίησε τη θέση της στην αγορά των επώνυμων προϊόντων του τομέα της, καθώς και ότι ενίσχυσε την εξωστρέφειά της. Επιδιώκει την είσοδό της σε νέες αγορές στο εξωτερικό και την αύξηση των εξαγωγών της το 2018 με ρυθμό 15%, για ένα ακόμη έτος. Προβλέπει ότι η δραστηριότητά της, ο όγκος των πωλήσεών της και τα έσοδά της το 2018 θα κινηθούν και πάλι ανοδικά.

Για την ανάπτυξη της εμπορικής ισχύος της και την ευόδωση του πρωταρχικού στόχους της για διεύρυνση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά το 2017 ισχυροποίησε κεφαλαιουχικά την εμπορική θυγατρική ΙΔΑΣ, την οποία ελέγχει σε ποσοστό 100% μέσω της κυπριακής θυγατρικής Herbita Investments.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστ. Ε. Πιστιόλα και αντιπρόεδρο τη Βασιλική Γ. Πιστιόλα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε με σχέση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου 158 εργαζομένους, έναντι 164 το 2016. Διέθεσε για αμοιβές και πάσης φύσεως άλλες παροχές προσωπικού 4,09 εκατ. ευρώ, έναντι 4,12 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,57 εκατ. ευρώ, έναντι 0,59 εκατ. ευρώ το 2016. Από αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων τις αρχές του 2018 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,10 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 10.195 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στα τέλη του 2017 συμφώνησε με άλλη εταιρεία του κλάδου των τροφίμων τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς, με καταβολή ποσού 0,15 εκατ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο του 2018 αποφάσισε τη διακοπή λειτουργίας της κατά 50% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία Egeo Sales & Distribution που είχε ιδρύσει το 2016 στη Ρουμανία.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ - AGRINO

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS