inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανάκαμψη πωλήσεων και κερδών προσδοκά το 2018 η Europa Profil ΑλουμίνιοΣε αγορές του εξωτερικού και, κυρίως, σε προηγμένες αγορές, όπως η βρετανική και η γερμανική, διοχέτευσε και κατά το 2017 μεγάλο μέρος της παραγωγής της η βιομηχανία διέλασης αλουμινίου Europa Profil Αλουμίνιο.

Η Europa Profil Αλουμίνιο, που ήταν η πλέον κερδοφόρος εταιρεία του τομέα της επί σειρά ετών έως το 2010, κατέγραψε κέρδη το 2017, για τρίτο συνεχόμενο έτος. Η εταιρεία ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων της οικογένειας Λ. Τζιρακιάν. Αν και το 2016 είχε αυξήσει εκ νέου τις πωλήσεις της, μετά από οκτώ συνεχόμενα έτη πτώσης τους λόγω της καθίζησης της εγχώριας ζήτησης, το 2017 κατέγραψε μείωση πωλήσεων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 43ης οικονομικής χρήσης της εταιρείας με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2017 περιορίστηκαν σε 23,66 εκατ. ευρώ, από 27,07 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας υστέρηση 12,6% σε ποσοστό ή 3,405 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 85,9% των εσόδων της (20,32 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 14,1% (3,34 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 21,5% των εσόδων της (5,08 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 12,8% (-2,99 εκατ. ευρώ).

Η εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας (στο 24,6% από 25% το 2016), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 5,83 εκατ. ευρώ (-13,8% ή -0,93 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκαν σε 1,67 εκατ. ευρώ, έναντι 2,125 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-21,6% ή -0,46 εκατ. ευρώ). Περιορίστηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, από 7,9% το 2016 σε 7% το 2017. Ευνοήθηκαν από μείωση των έκτακτων, μη επαναλαμβανόμενων εξόδων (0,09 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 0,51 εκατ. ευρώ το 2016). Τα έσοδα από συμμετοχές και επενδύσεις ήταν αυξημένα (0,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,29 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,76 εκατ. ευρώ (επίσης 0,76 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,11 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2016), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Ενισχύθηκαν με χρηματοοικονομικά έσοδα 0,36 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ το 2016).

Για τους λόγους αυτούς τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων ήταν 1,16 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,61 εκατ. ευρώ το 2016, αποδυναμωμένα κατά 0,45 εκατ. ευρώ (-27,8%). Ωστόσο, λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 1,15 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,98 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 0,17 εκατ. ευρώ (+17%).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 2%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 4,9%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3,1%, έναντι 3,7% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 4,4%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 51,93 εκατ. ευρώ (53,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 95,1% (93,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 54,63 εκατ. ευρώ (57,14 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Στη διάρκεια του 2017 η εταιρεία προχώρησε σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,305 εκατ. ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της τον Ιούλιο και σε μείωση του κατά 0,47 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (28,745 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (1,795 εκατ. ευρώ). Το σύνολο του παθητικού της δεν περιελάμβανε τραπεζικό δανεισμό. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, ήταν ύψους 2,69 εκατ. ευρώ μόνο, έναντι 3,76 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 28,5% (-1,07 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 2,99 εκατ. ευρώ (6,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 20,07 εκατ. ευρώ, από 20,18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, ενώ οι συμμετοχές σε θυγατρικές είχαν αποτιμηθεί 0,87 εκατ. ευρώ. Διέθεσε για πάγιες επενδύσεις 0,67 εκατ. ευρώ, έναντι 1,07 εκατ. ευρώ το 2016.

Η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας, επί συνολικής έκτασης 177.000 τ.μ. Παράγει προφίλ, συστήματα αλουμινίου και συναφή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων θωρακισμένων πορτών ασφαλείας, βάσεων φωτοβολταϊκών πλαισίων και εξαρτημάτων αλουμινίου, που χρησιμοποιούνται κυρίως στις κατασκευές, τη βαριά βιομηχανία, τις ΑΠΕ και άλλους τομείς. Ιδρύθηκε το 1974 και διαθέτει οκτώ εμπορικές, κατά βάση, θυγατρικές, που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Με τη σειρά της ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Λ. Τζιρακιάν, που ελέγχει επίσης τη βιομηχανία χαλύβδινων σωλήνων Σωληνουργεία Τζιρακιάν, την εταιρεία ΑΛΜΕ που κατασκευάζει σιδερένιους αυλόγυρους, αυλόπορτες, κάγκελα, σκάλες και εσωτερικά διακοσμητικά στοιχεία, την Profil Accessories που παράγει εξαρτήματα αλουμινίου, την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων ΕΟΚΤΕ και την εταιρεία Τεχνοσώλ, η οποία παράγει και εμπορεύεται συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού καταστημάτων. Ο όμιλος Τζιρακιάν ειδικεύεται, όπως αναφέρει, στα δομικά υλικά και τις κατασκευές ανώτερης ποιότητας.

Η Europa διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης με εξειδικευμένους, έμπειρους βιομηχανικούς σχεδιαστές και αξιοποιεί με ένταση την πολιτική μάρκετινγκ που επιλέγει. Στο εμπορικό της δίκτυο περιλαμβάνονται 49 εκθέσεις κατασκευαστών με την ονομασία Europa Club. Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες εταιρείες προφίλ αλουμινίου στην ελληνική αγορά.

Η βιομηχανική μονάδα της περιλαμβάνει τρεις αυτοματοποιημένες γραμμές διέλασης αλουμινίου με παραγωγική δυναμικότητα 24.000 τόνων προφίλ αλουμινίου, τρεις αυτοματοποιημένες γραμμές ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου με παραγωγική δυναμικότητα 25.000 τόνων, καθώς και συμπληρωματικές μονάδες πρόσθετων κατεργασιών.

Διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων της, το 2015 η επιχείρηση είχε παρουσιάσει στην αγορά νέα συστήματα σήτας, με την επωνυμία «Prima Plisse». Η ίδια και συγγενικές της επιχειρήσεις παράγουν, εκτός από προφίλ αλουμινίου, προϊόντα τα οποία είναι συμπληρωματικά και παρεμφερή με αυτά της κύριας δραστηριότητάς της.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο την Ανους Λ. Τζιρακιάν, διευθύνοντα σύμβουλο τον Λ. Κεβορκιάν και οικονομικό διευθυντή τον Παν. Θ. Αναγνώστου. Το 2017 διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5,14 εκατ. ευρώ (4,97 εκατ. ευρώ το 2016). Επίσης, σε μέλη της διοίκησης χορήγησε αμοιβές 0,03 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Ο όμιλος EUROPA PROFIL, σύμφωνα με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 25,58 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2016 κατά 13% (-3,82 εκατ. ευρώ). Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,50 εκατ. ευρώ (-30,4%), κέρδη προ φόρων 0,87 εκατ. ευρώ (-40,1%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη, που αναλογούν στη μητρική εταιρεία, ύψους 0,84 εκατ. ευρώ (+18,4%, λόγω αναβαλλόμενων φόρων). Δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 0,95 εκατ. ευρώ (1,09 εκατ. ευρώ το 2016). Είχε στην κατοχή του χρεόγραφα της Morgan Stanley ύψους 5,92 εκατ. ευρώ. Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6,07 εκατ. ευρώ (5,72 εκατ. ευρώ το 2016). Θεωρεί, δεδομένης της κρίσης, ικανοποιητικά τα αποτελέσματά του το έτος 2017.

Οι δομημένοι βιομηχανικοί και αποθηκευτικοί χώροι των μονάδων του ομίλου καταλαμβάνουν 34.260 τ.μ.

Στην ενοποίηση συμμετείχαν, μαζί με τη μητρική εταιρεία, οι θυγατρικές εμπορικές επιχειρήσεις Profil Αλουμινίου Τρίπολης, Profil Αλουμινίου Βόλου, Profil Αλουμινίου Κρήτης, Profil Αλουμινίου Βόλου, Profil Αλουμινίου Αρτας, Profil Αλουμινίου Θεσσαλονίκης, Profil Αλουμινίου Πάτρας, καθώς και οι επιχειρήσεις Profil Αλουμινίου - Εξαρτήματα και Μενοίτιος.

Για την τρέχουσα χρήση 2018 η Europa Profil Αλουμίνιο αναμένει, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, ότι τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα αποτελέσματά της θα παρουσιάσουν βελτίωση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS