inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη, λόγω διαγραφής δανείων, κατέγραψε η βιομηχανία αμυγδάλου Χατζηγεωργίου το 2017Κέρδη, λόγω διαγραφής δανείων, κατέγραψε η βιομηχανία αμυγδάλου Χατζηγεωργίου το 2017, επωφελούμενη από συμφωνία ρύθμισης των χρεών της με τους πιστωτές της και κάνοντας χρήση σχετικών διατάξεων νόμου του 2016.

Η εταιρεία ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Νοέμβριο του 1997. Ωστόσο, λειτουργούσε με άλλη εταιρική μορφή από το 1983. Για πολλά χρόνια ήταν οικογενειακή βιοτεχνία επεξεργασίας αμυγδάλου, αλλά επεκτάθηκε σταδιακά και στην επεξεργασία φουντουκιού, φιστικιού, φιστικιού Αιγίνης και καριδιού, αξιοποιώντας και εγκαταστάσεις ουκρανικής εταιρείας, στην οποία μετέχει με μερίδιο 40%. Επιπλέον, επεκτάθηκε στην τυποποίηση ελληνικών και μεσογειακών αποξηραμένων φρούτων, όπως δαμάσκηνα, σταφίδα, χουρμάδες και σύκα, καθώς και τροπικών, όπως ανανάς, παπάγια και μάνγκο. Παράγει, εισάγει και εξάγει ωμούς και επεξεργασμένους ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Αμύγδαλα Περλέ», καθώς έχει αναπτύξει ομώνυμο προϊόν, που είναι ψημένο και αποφλοιωμένο αμύγδαλο τύπου φυρανιάς. Διαθέτει μεγάλο μέρος των προϊόντων και εμπορευμάτων της σε σοκολατοβιομηχανίες, παγωτοβιομηχανίες, χαλβαδοποιίες, εταιρείες ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίες και άλλες μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε άλλες βαλκανικές χώρες, στην Κύπρο, καθώς και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ευρώπης, όπου εξάγει κυρίως προϊόντα καριδιού. Στρέφεται στην άμεση καλλιέργεια αμυγδάλων σε ιδιόκτητες εκτάσεις.

Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Αδριανή Δράμας, στο ύψος του 9ου χλμ. της οδού Δράμας-Ξάνθης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2017, που δημοσιοποιήθηκαν προσφάτως, το έτος αυτό η βιομηχανία της Δράμας, ολοκληρώνοντας την 30ή οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 20,195 εκατ. ευρώ (-1,7% ή -0,35 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 1,975 εκατ. ευρώ (+158,8% ή +1,21 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,29 εκατ. ευρώ (+432,4% ή +2,67 εκατ. ευρώ), τα οποία περιλαμβάνουν υψηλά έκτακτα έσοδα, καθώς η επιχείρηση προέβη σε οριστική διαγραφή μέρους των δανειακών της υποχρεώσεων ποσού 1,68 εκατ. ευρώ, βάσει του άρθρου 62 του ν. 4389/2016 και κατόπιν σχετικής έγκρισης των πιστωτών της, βελτιώνοντας ισόποσα τα αποτελέσματά της.

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,80 εκατ. ευρώ (+2.362,6% ή +2,68 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,83 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,14 εκατ. ευρώ (+2,975 εκατ. ευρώ).

Το 33,4% των εσόδων της (6,74 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της, 26,3% (5,31 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και το υπόλοιπο 40,3% (8,15 εκατ. ευρώ) από λοιπά αποθέματα. Τα έσοδα από προϊόντα της μειώθηκαν κατά 8,9% (-0,66 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,49 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,98 εκατ. ευρώ (1,26 εκατ. ευρώ το 2016).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων 0,34 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε εντυπωσιακά κατά 6,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 9,8% από 3,7% το 2016), γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με τα έκτακτα έσοδα της διαγραφής οφειλών, οδήγησε στην προαναφερθείσα κερδοφορία προ φόρων και μετά φόρων.

Η εταιρεία θα ήταν κερδοφόρος, ωστόσο, λόγω της σημαντικής αύξησης των μεικτών κερδών της, ακόμη και χωρίς τα έκτακτα, λογιστικά έσοδα.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,60 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 2,38 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 3,68 εκατ. ευρώ (1,845 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 22,2% (9,9% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 16,57 εκατ. ευρώ (18,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν ύψους 10,56 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 78,4% μακροπρόθεσμος και μειωμένος σε ετήσια βάση κατά 26,2% (-3,75 εκατ. ευρώ), προφανώς βάσει συμφωνίας με τους πιστωτές της για την αναδιάρθρωση των δανείων της. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,66 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,10 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (4,56 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 4,37 εκατ. ευρώ (2,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), σε ποσοστό 30% κατατεθειμένα σε τράπεζες του εξωτερικού. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 23,3% (-3,91 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 12,89 εκατ. ευρώ. Επί παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις και υποθήκες ποσού 6,88 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 1,86 εκατ. ευρώ, έναντι 2,30 εκατ. ευρώ τις 31.12.2016. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία αύξησαν την αξία κτήσης τους το 2017 κατά 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι 0,01 εκατ. ευρώ το 2016.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Χ. Χατζηγεωργίου και αντιπρόεδρο την Ειρήνη Σαμαρά - Χατζηγεωργίου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 17 εργαζόμενους, έναντι 18 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,26 εκατ. ευρώ, έναντι 0,28 εκατ. ευρώ το 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS