inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ξεπέρασαν τα 33,6 εκατ. ευρώ τα έσοδα της βιομηχανίας χρωμάτων Αφοί Γιαννίδη το 2017Νέα σημαντική αύξηση πωλήσεων, με τίμημα τη σμίκρυνση των περιθωρίων κέρδους της, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία χρωμάτων και μονωτικών - στεγανωτικών υλικών Αφοί Γιαννίδη, ενισχύοντας το σημαντικό μερίδιο που κατέχει στην ελληνική αγορά χρωμάτων και μειώνοντας σημαντικά το ύψος του δανεισμού της.

Η εταιρεία ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Ιανουάριο του 1986. Ωστόσο, λειτουργούσε με άλλες εταιρικές μορφές από το 1932, όταν η οικογένεια των ιδρυτών της ίδρυσε στην Αθήνα εταιρεία που έχει αντικείμενο την εμπορία και παραγωγή πισόχαρτων και ασφαλτόπανων. Εισήλθε στην αγορά των οικοδομικών χρωμάτων το 1960. Σταδιακά επεκτάθηκε στην παραγωγή μονωτικών - στεγανωτικών υλικών, ιδρύοντας ή εξαγοράζοντας σχετικές μονάδες παραγωγής, καθώς και σε άλλους τομείς, με εταιρείες τις οποίες στη συνέχεια μεταπώλησε ή αδρανοποίησε. Αποτελεί κορμό ομίλου με θυγατρικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το 2000 δημιούργησε την εταιρεία Vitex - Hermes DOO στη Σερβία, το 2005 ίδρυσε τη Vitex - Hermes SRL στη Ρουμανία και το 2007 προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας Vitex - Hermes Bulgaria στη Βουλγαρία, με σκοπό την παραγωγή και εμπορία χρωμάτων και άλλων χημικών προϊόντων.

Τη χρονική περίοδο 2008-2012 προχώρησε σε παύση παραγωγικής λειτουργίας μονάδων ή αποεπένδυση από τις βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες Συντέξ, Ευρωχημική, Pacific Renew Energy και Ασφαλτόπ.

Στις αρχές του 2018 κυκλοφόρησε χρώματα «Vitex Teflon» σε συνεργασία με την εταιρεία Du Pont. Το 2017 είχε παρουσιάσει στην αγορά νέα χρωματική βεντάλια «Global», καθώς και προϊόντα θερμο-πρόσοψης με το σήμα «Vitex Therm», ενώ το 2015 είχε κυκλοφορήσει ναυτιλιακά χρώματα με το σήμα «Eumaria».

Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Ερμής - Vitex», που αφορά τα δύο πιο επιτυχημένα και ιστορικά εμπορικά σήματά της. Διαθέτει μέρος των προϊόντων της σε αγορές του εξωτερικού.

Εδρεύει και έχει τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις της στις θέσεις Ημερος Τόπος και Αγία Παρασκευή στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επίσης, διατηρεί παραγωγική μονάδα χημικών προϊόντων στο ύψος του 66ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στην Τανάγρα Βοιωτίας. Διατηρεί ακίνητα στο Μοσχάτο Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2017, που δημοσιοποιήθηκαν προσφάτως, το έτος αυτό η χημική βιομηχανία σε εταιρική βάση, ολοκληρώνοντας την 31η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 33,62 εκατ. ευρώ (+7,8% ή +2,43 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 9,72 εκατ. ευρώ (-8% ή -0,84 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,63 εκατ. ευρώ (-21,8% ή -1,29 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,77 εκατ. ευρώ (-22,6% ή -0,81 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,79 εκατ. ευρώ (-21,3% ή -0,485 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,66 εκατ. ευρώ (-26,1% ή -0,59 εκατ. ευρώ).

Το 8% των εσόδων της (2,69 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (στο 28,9% από 33,9% το 2016), εν μέρει λόγω αύξησης των τιμών του τιτανίου. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε απώλεια μεικτών κερδών και καθόρισε τη μείωση των κερδών της προ φόρων και μετά φόρων. Οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης σημείωσαν αύξηση 1,25% και ανήλθαν σε 7,29 εκατ. ευρώ. Τα έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα έξοδα μειώθηκαν κατά 0,225 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,86 εκατ. ευρώ (2,34 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,98 εκατ. ευρώ (1,30 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 0,60 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 15,38 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 39,06 εκατ. ευρώ (37,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 60,9% (58,2% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 64,15 εκατ. ευρώ (64,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αν και, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η καθαρή θέση της είναι προσαυξημένη κατά 0,955 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματά της προηγούμενων ετών είναι αναλόγως προσαυξημένα, για τους λόγους ότι δεν έχει λογίσει αποσβέσεις επί άυλων στοιχείων της και είχε καταχωρήσει σε αυτά συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης δανείου σε ξένο νόμισμα.

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν ύψους 19,92 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 46,7% μακροπρόθεσμος και μειωμένος σε ετήσια βάση κατά 16,2% (-3,84 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (22,53 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,78 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (15,75 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων της εταιρείας θα έπρεπε να ήταν κατά 2,205 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,24 εκατ. ευρώ (1,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν σε ποσοστό 39% κατατεθειμένα σε τράπεζες του εξωτερικού. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 7% (-1,88 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 25,09 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση ήλθε σε συμφωνία με τους δανειστές της για υποκατάσταση του δανεισμού της με νέο δανεισμό με χαμηλότερο επιτόκιο της τάξεως του 4,2% μεσοσταθμικά. Το 2017 κατέβαλε χρεολύσια 0,96 εκατ. ευρώ για δάνειο που είχε λάβει σε ελβετικά φράγκα. Επί παγίων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις και υποθήκες ποσού 26,79 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 24,73 εκατ. ευρώ, έναντι 25,70 εκατ. ευρώ τις 31.12.2016. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 ήταν ύψους 0,585 εκατ. ευρώ, κυρίως για μηχανές ανάμειξης χρωμάτων, έναντι 0,535 εκατ. ευρώ το 2016. Η αξία των συμμετοχών της σε άλλες επιχειρήσεις αποτιμήθηκε 13,93 εκατ. ευρώ, αν και ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής εξέφρασε σχετική επιφύλαξη, καθώς οι τρεις εταιρείες εξωτερικού αποτιμήθηκαν 5,54 εκατ. ευρώ, τρεις άλλες εταιρείες εσωτερικού αποτιμήθηκαν 5,90 εκατ. ευρώ και μία άλλη, υπό εκκαθάριση εταιρεία εσωτερικού αποτιμήθηκε 2,49 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Ν. Γιαννίδη, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αρμ. Σ. Γιαννίδη και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Σ. Γιαννίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 178 εργαζόμενους, έναντι 166 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,87 εκατ. ευρώ, έναντι 4,69 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,79 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 ήταν ύψους 26.010 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 10.055 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ο όμιλος ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΡΜΗΣ - VITEX, σύμφωνα με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 34,91 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2016 κατά 7,5% (+2,43 εκατ. ευρώ). Σημείωσε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,49 εκατ. ευρώ (-24,9%) και κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 1,46 εκατ. ευρώ (-26% ή -0,51 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη που αναλογούν στη μητρική εταιρεία, μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων, ήταν ύψους 1,33 εκατ. ευρώ (-31,5% ή -0,61 εκατ. ευρώ).

Στην ενοποίηση συμμετείχαν οι θυγατρικές Συντέξ, Μάρμαρα Παπαπέτρου, Πολυδομική Αθηνών, Ασφαλτόπ, Vitex - Hermes DOO, Vitex - Hermes SRL και Vitex - Hermes Bulgaria.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος απασχολούσε 227 εργαζόμενους, έναντι 215 τις 31.12.2016. Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5,54 εκατ. ευρώ (5,28 εκατ. ευρώ το 2016). Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,90 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση δηλώνει ικανοποιημένη για τις επιδόσεις της το 2017 και για το γεγονός ότι κατά την τελευταία εξαετία σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών 31%. Θα συνεχίσει, όπως αναφέρει, να ανανεώνει ή διευρύνει κατά 5-10% ετησίως τη γκάμα των προϊόντων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΡΜΗΣ - VITEX

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS