inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επενδύσεις εκσυγχρονισμού υλοποίησε η βρετανικών κεφαλαίων χαρτοποιία DS Smith Cretan HellasΚέρδη χαμηλού ύψους γνωστοποίησε για τη χρήση 2016-2017 η κρητική χαρτοβιομηχανία DS Smith Cretan Hellas, θυγατρική της ομοειδούς βιομηχανίας DS Smith Hellas, που με τη σειρά της ανήκει στον ομώνυμο βρετανικό επιχειρηματικό όμιλο. Η άνοδος της τιμής της χαρτόμαζας επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία της.

Η επιχείρηση το 2016 αποφάσισε να μεταθέσει για την 30ή Απριλίου κάθε έτους, αντί της 31ης Δεκεμβρίου, την ημερομηνία που «κλείνει» ισολογισμό, με σκοπό αυτή να συμπίπτει με την αντίστοιχη του βρετανικού μητρικού ομίλου, στις οικονομικές καταστάσεις του οποίου ενοποιούνται τα οικονομικά της μεγέθη. Δημοσίευσε ισολογισμό για το δωδεκάμηνο 1.5.2016-30.4.2017, ενώ ο προηγούμενος ισολογισμός της αφορούσε το τετράμηνο 1.1.2016-30.4.2016.

Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1980. Είναι εγκατεστημένη στην περιοχή Παχειά Αμμος της Ιεράπετρας του νομού Λασιθίου, στην Κρήτη. Παλαιότερα έφερε την ονομασία Κρητική Χαρτοβιομηχανία και αργότερα είχε λάβει την επωνυμία SP - Cartonpack Packaging Hellas. Εχει βασικό αντικείμενο την παραγωγή χαρτοκιβωτίων, που προορίζονται κυρίως για τη συσκευασία αγροτικών προϊόντων του νησιού. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η DS Smith Cretan Hellas την περίοδο Μαΐου 2016 - Απριλίου 2017, ολοκληρώνοντας την 37η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε πωλήσεις ύψους 14,17 εκατ. ευρώ. Ο όγκος των πωλήσεών της σε χαρτοκιβώτια και συναφή προϊόντα ανήλθε σε 12.368 τόνους, ενώ το 2015, δηλαδή κατά την αμέσως προηγούμενη δωδεκάμηνη χρήση, ήταν ύψους 12.922 τόνων. Το 96,2% των εσόδων της (13,63 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις χαρτοκιβωτίων και συναφών προϊόντων, 1,2% (0,17 εκατ. ευρώ) από αποκόμματα χάρτου που προήλθαν από την παραγωγική διαδικασία και το υπόλοιπο 2,6% (0,37 εκατ. ευρώ) από λοιπά υλικά και αποθέματα. Το 2,9% των εσόδων της (0,41 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 10,8%, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 1,525 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 0,385 εκατ. ευρώ, τα κέρδη της προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ και τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,04 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,25 εκατ. ευρώ και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,08 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 0,30 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016-2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 2,2%, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 1,3%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 1.5.2016-30.4.2017, όπως και εκείνα της προηγούμενης χρήσης Ιανουαρίου - Απριλίου 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 30.4.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 9,97 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 55,7% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 17,89 εκατ. ευρώ.

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν μηδενικός. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (13,10 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,60 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός της επόμενης χρήσης υποχρεώσεών της (7,50 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,18 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 7,93 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 4,77 εκατ. ευρώ. Υλοποιώντας νέο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων της, δαπάνησε κατά την τελευταία χρήση 1,365 για την προσθήκη νέων ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων.

Η DS Smith Cretan Hellas έχει πρόεδρο τον J. Lleanhardt, αντιπρόεδρο τον Χαρ. Δημόπουλο διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Ανδρικόπουλο. Στις 30.4.2017 απασχολούσε 75 εργαζόμενους, έναντι 72 τις 30.4.2016. Διέθεσε κατά την τελευταία χρήση για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,98 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,09 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016-2017 αντιστοιχούσαν σε 5.135 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στα τέλη του 2017 θεωρούσε εφικτή την ανοδική αναπροσαρμογή των τιμών πώλησης των προϊόντων της και την ενίσχυση της παραγωγικότητας της μονάδας της, λόγω της προσθήκης νέων μηχανών, ώστε να διαμορφωθούν τελικά σε υψηλότερα επίπεδα τα αποτελέσματά της τη χρήση 2017-2018.

Μέτοχοί της είναι η ελληνική χαρτοβιομηχανία DS Smith Hellas με μερίδιο 71,08% και η ολλανδική DS Smith Hellas Netherlands με μερίδιο 28,92%.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: DS SMITH CRETAN HELLAS

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS