inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μέρισμα ύψους 22 εκατ. ευρώ διέθεσε στην ελβετική μητρική της η Nestle ΕλλάςΜέρισμα ύψους 22 εκατ. ευρώ διέθεσε στην ελβετική μητρική της, από τα κέρδη που σημείωσε το 2017, η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία τροφίμων Nestle Ελλάς.

Στις 30 Αυγούστου 2016 η επιχείρηση, μετά τη σύσταση της κοινοπραξίας Froneri που δημιούργησαν στον τομέα του παγωτού η Nestle και η R&R Ice Cream διεθνώς, είχε εισφέρει τον κλάδο των παγωτών της στη νεοσυσταθείσα εταιρεία εμπορίας παγωτών Froneri Ελλάς, εγγράφοντας στις οικονομικές καταστάσεις της ζημιές από τη μεταβίβαση αυτή.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της επιχείρησης από τις δραστηριότητές της το 2017 ανήλθαν σε 336,03 εκατ. ευρώ, έναντι 372,88 εκατ. ευρώ το 2016, όταν συμπεριελάμβαναν και τον αποσχισθέντα κλάδο του παγωτού (-9,9% ή -36,86 εκατ. ευρώ).

Σε συγκρίσιμη βάση, με κριτήριο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητές της που περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα αποτελέσματά της, οι πωλήσεις της παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 1,3% (+4,48 εκατ. ευρώ).

Το μεικτό περιθώριό της συμπιέστηκε, κυρίως λόγω αφομοίωσης της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καφέ, που αποτελεί το βασικό προϊόν της, με σκοπό να διατηρήσει και να αυξήσει το ηγετικό της μερίδιο στην ελληνική αγορά. Τα μεικτά κέρδη της ήταν ύψους 152,06 εκατ. ευρώ (45,3% των πωλήσεων).

Η θυγατρική του ομώνυμου ελβετικού οίκου τροφίμων σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 48,61 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε συγκρίσιμη βάση με με κριτήριο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητές της κατά 16,9% (-9,88 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 14,5% των πωλήσεων και το 19,6% του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης.

Κατέγραψε κέρδη προ φόρων 34,72 εκατ. ευρώ το 2017, ίσα προς το 10,3% των πωλήσεων και το 79,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης. Μετά την πρόβλεψη για φόρους το τελικό αποτέλεσμά της ήταν κέρδη 28 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων και το 64,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Η κερδοφορία της σε συγκρίσιμη βάση διευρύνθηκε, λόγω συρρίκνωσης των δαπανών διάθεσης των προϊόντων και εμπορευμάτων και των χρηματοοικονομικών δαπανών της.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 4,32 εκατ. ευρώ, καθώς και με χρεωστικούς τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 9,57 εκατ. ευρώ.

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από έσοδα συμμετοχών 1 εκατ. ευρώ.

Το 63% των εσόδων της (211,70 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις προϊόντων που παρήχθησαν στα εργοστάσια της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και το υπόλοιπο 37% (124,33 εκατ. ευρώ) από την εμπορία εισαγόμενων προϊόντων συνδεδεμένων επιχειρήσεων του διεθνούς ομίλου.

Στις 31.12.2017 το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ήταν ύψους 247,81 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (162,97 εκατ. ευρώ) ήταν μικρότερο κατά 112,14 εκατ. ευρώ από τις συνολικές βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (190,66 εκατ. ευρώ). Ωστόσο οι υποχρεώσεις αυτές συμπεριελάμβαναν έντοκα δάνεια ύψους 115,64 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 58,76 εκατ. ευρώ, έναντι 70,73 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 ήταν θετικά (43,64 εκατ. ευρώ), ενώ στις 31.12.2016 ήταν αρνητικά (-38,305 εκατ. ευρώ). Μεσολάβησε εντός του 2017 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 55 εκατ. ευρώ και παράλληλη μείωσή του κατά 88,8 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ισόποση λογιστική απόσβεση ζημιών και την άρση συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του ν. 2190/1920.

Οι δαπάνες της εταιρείας για αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων ήταν ύψους 6,19 εκατ. ευρώ, έναντι 8,92 εκατ. ευρώ το 2016. Εντός του 2018 η επιχείρηση ολοκληρώνει επένδυση ύψους 7 εκατ. ευρώ για την προσθήκη νέας μονάδας καβουρντίσματος καφέ στις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα Βοιωτίας, με σκοπό την αύξηση του ετήσιου όγκου της παραγωγής της.

Η Nestle Ελλάς έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Χ. Εμμανουηλίδη και αντιπρόεδρο τον Αναστ. Χ. Κωνσταντινίδη. Στις αρχές του 2017, μετά την απόσχιση του κλάδου παγωτών, απασχολούσε 644 εργαζομένους. Για τους μισθούς, τα ημερομίσθια, λοιπές παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού της στη διάρκεια του 2017 διέθεσε 34,85 εκατ. ευρώ. Για αμοιβές ανώτερων διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 4,73 εκατ. ευρώ. Με βάση τον αριθμό των εργαζομένων της την 1η Ιανουαρίου 2017, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 75.485 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 53.915 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. στην Αθήνα το 1970. Παράγει και διαθέτει, μεταξύ άλλων, τον ελληνικό καφέ «Λουμίδης», τον στιγμιαίο καφέ «Nescafe» και τα εμφιαλωμένα νερά «Κορπή». Συγχρόνως, διαθέτει πληθώρα άλλων εισαγόμενων προϊόντων του διεθνούς ομίλου, όπως ζωοτροφές, σοκολάτες, προϊόντα μαγειρικής και είδη βρεφικής διατροφής. Το εργοστάσιο παραγωγής καφέ της εταιρείας βρίσκεται στο 55ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, ενώ το εργοστάσιο εμφιάλωσης των νερών με το σήμα «Κορπή» βρίσκεται στο Μοναστηράκι Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. Η εταιρεία είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Πειραιώς και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Ελέγχει συγγενικές εταιρείες, όπως η Nestle Waters Cirect, με ποσό 0,83 εκατ. ευρώ. Διαθέτει μονάδα επισκευής μηχανών καφέ και αποθηκευτικούς χώρους στο Κορωπί Αττικής. Επίσης, λειτουργεί υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Για την τρέχουσα χρήση 2018 δηλώνει ότι εστιάζει στη διατήρηση του κόστους της λειτουργίας της σε χαμηλά επίπεδα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: NESTLE ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 18 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS