inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οι επενδύσεις ενδυναμώνουν την ηπειρωτική εταιρεία εμφιαλωμένων νερών Χήτος - ΖαγόριΜε ιδιαιτέρως ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία και ακόμη ισχυρότερο παραγωγικό δυναμικό, που της παρέχει τη δυνατότητα να συνεχίζει να θέτει υψηλότερους στόχους, «έκλεισε» τη χρήση 2017 η ηπειρωτική βιομηχανία φυσικού μεταλλικού νερού Χήτος, η οποία εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στα Ιωάννινα και είναι γνωστή με το εμπορικό σήμα «Ζαγόρι».

H εταιρεία ΧΗΤΟΣ ξεκίνησε ως παραγωγός αναψυκτικών πριν από έξι δεκαετίες. Εξελίχθηκε σε ισχυρή, ηγετική δύναμη στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα, με το σήμα «ΖΑΓΟΡΙ». Παράλληλα, εδραίωσε την παρουσία των προϊόντων της σε περίπου 20 αγορές του εξωτερικού. Έλαβε τη νομική μορφή της Α.Ε. τον Απρίλιο του 1984. Εδρεύει στην περιοχή Πέραμα Ιωαννίνων, στο ύψος του 12ου χλμ. της οδού Ιωαννίνων-Κόνιτσας.

Υλοποιώντας σημαντικές αυτοχρηματοδοτούμενες επενδύσεις, η επιχείρηση εξασφάλισε την ανάπτυξή της, έχοντας υιοθετήσει από τα πρώτα της βήματα βελτιωμένες αρχές επιχειρηματικής λειτουργίας. Τη διετία 2016-2017 υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις, άνω των 6,8 εκατ. ευρώ, αναβαθμίζοντας το παραγωγικό δυναμικό της. Οι εν λόγω επενδύσεις οδήγησαν σε διεύρυνση της λειτουργικής αποδοτικότητάς της.

Στις αρχές του 2017 το σήμα «Ζαγόρι» είχε αξιολογηθεί ως «Corporate Superbrand 2016» στον καθιερωμένο ετήσιο διαγωνισμό για τα κορυφαία ελληνικά εμπορικά σήματα, καθώς κρίθηκε το πλέον αναγνωρίσιμο σήμα στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών.

Οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης του νερού «Ζαγόρι» βρίσκονται σε υψόμετρο 485 μέτρων στους πρόποδες του όρους Μιτσικέλι, σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον. Το σύνολο των διαδικασιών – εμφιάλωση, επισήμανση, διευθέτηση, ποιοτικός έλεγχος - πραγματοποιούνται με σύγχρονο εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Καθετοποιώντας και υποστηρίζοντας τη λειτουργία των δύο εμφιαλωτηρίων της, η Χήτος διαθέτει επίσης τρίτη βιομηχανική μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων, με αντικείμενο την αυτοματοποιημένη παραγωγή πλαστικών υλικών συσκευασίας pet – preforms και πωμάτων. Η παραγωγή των υλικών συσκευασίας πραγματοποιείται με επιλογή των βέλτιστων ποιοτικά πρώτων υλών και με εγκατεστημένο σύστημα συνεχών ελέγχων των τελικών προϊόντων, για να προστατεύεται και να διατηρείται αναλλοίωτος ο χαρακτήρας του νερού στη φιάλη. Οι μονάδες εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού βρίσκονται στη θέση Καρακόρι Περιβλέπτου και στη θέση Γκαλντερίμι Κρανούλας στον νομό Ιωαννίνων.

Η επιχείρηση είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το 2017 ολοκλήρωσε την 33η οικονομική χρήση από τη σύστασή της ως Α.Ε.

Σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2017 ανήλθαν σε 48,53 εκατ. ευρώ, από 43,52 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 11,5% σε ποσοστό ή 5,01 εκατ. ευρώ σε αξία. Το σύνολο σχεδόν (99,8%) των εσόδων της (48,46 εκατ. ευρώ) προήλθε από την παραγωγή προϊόντων της και το υπόλοιπο 0,2% (0,07 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητές της.

Για ένα ακόμη έτος, η επιχείρηση αξιοποίησε αποτελεσματικά την ικανότητά της να υλοποιεί κρίσιμης σημασίας και άμεσης απόδοσης νέες επενδύσεις. Κατέγραψε μεικτά κέρδη 25,75 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 22,315 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 15,4% (+3,43 εκατ. ευρώ). Το μεικτό της περιθώριο ανήλθε από το 51,3% το 2016 σε 53,1% το 2017, ενισχυμένο κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες.

Κατόπιν αυτού, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων/απομειώσεων παγίων (EBITDA) 7,74 εκατ. ευρώ (15,9%των εσόδων), έναντι αντίστοιχων κερδών 4,40 εκατ. ευρώ (10,1% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 76% (+3,34 εκατ. ευρώ). Η διεύρυνση της κερδοφορίας ευνοήθηκε από το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 είχαν επιβαρυνθεί με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, προφανώς λόγω απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων από τη γνωστή χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα, ύψους 1,83 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη επιβάρυνση το 2017 ήταν 0,32 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες διάθεσης (14,86 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 9,5%, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (4,19 εκατ. ευρώ) σημείωσαν αύξηση 19,4%. Τα έκτακτα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 0,08 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 90,7% και ανήλθαν σε 6,37 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,7% το 2016.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις/απομειώσεις 1,37 εκατ. ευρώ (1,06 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,07 εκατ. ευρώ (επίσης 0,07 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τις διακυμάνσεις της φορολογίας, οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 6,315 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 4,47 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι αντίστοιχων κερδών προ φόρων 3,29 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 1,89 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 92,1% (+3,03 εκατ. ευρώ) και 136,2% (+2,58 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 7,685 εκατ. ευρώ, έναντι 4,33 εκατ. ευρώ (+77,6%).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων/απομειώσεων (EBITDA) ήταν 16,7%, έναντι 10,3% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 46,34 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,8%, λόγω σημαντικής αύξησης των κυκλοφοριακών στοιχείων του και παράλληλης αύξησης των παγίων. Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 20,1% και 14,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 13% και τα καθαρά κέρδη το 9,2%.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 19 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 32,84 εκατ. ευρώ (29,895 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 70,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (70,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2017 η εταιρεία βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις 1,18 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμες), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 28,1% (-0,46 εκατ. ευρώ). Παρουσίαζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (32,57 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 20,89 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (11,68 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 6,40 εκατ. ευρώ (4,95 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Επί των παγίων της δεν υπήρχαν υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών. Οι πάσης φύσεως, συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της παρέμειναν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αν και αυξήθηκαν κατά 6,5% (+0,82 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 13,51 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας αυξημένες προβλέψεις προσωπικού.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 13,58 εκατ. ευρώ, έναντι 12,75 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι επενδύσεις της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 2,21 εκατ. ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων αφορούσε και πάλι μηχανολογικό εξοπλισμό, έναντι 4,62 εκατ. ευρώ το 2016.

Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της συμπεριλαμβάνονταν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού, ύψους 2,50 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Νικ. Α. Χήτο, αντιπροέδρους τους Βασ. Κ. Χήτο και Ιω. Α. Χήτο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλκ. Ι. Χήτο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 274 εργαζόμενους, έναντι 262 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,87 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης διαθέτει στους μετόχους και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της μέρισμα 1,57 εκατ. ευρώ και αμοιβές 1,71 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, η πορεία της επιχείρησης στα μέσα του 2018 έβαινε ικανοποιητική. Η εταιρεία συνέχιζε να υλοποιεί επενδύσεις, βάσει προγράμματος ενταγμένου στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΗΤΟΣ

www.inr.gr, 15 Οκτωβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS