inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Απώλειες πωλήσεων και κερδών κατέγραψε η χαρτοβιομηχανία El Pack το 2017Δεν είχε συνέχεια, κατά το 2017, η αύξηση των πωλήσεων που είχε παρουσιάσει το 2016 η εγκατεστημένη στην Πάτρα βιομηχανία χάρτου, χαρτοκιβωτίων και άλλων χάρτινων ειδών συσκευασίας EL PACK. Οι αναταράξεις στην αγορά χάρτου, λόγω των ανόδου της τιμής της χαρτόμαζας, ανέκοψαν την ανοδική πορεία της εταιρείας και οδήγησαν σε καταγραφή χαμηλότερης κερδοφορίας. Με τίμημα τη σμίκρυνση των περιθωρίων κέρδους της η επιχείρηση συγκράτησε, ωστόσο, σε ικανοποιητικά επίπεδα τις πωλήσεις της, με μικρές απώλειες.

Η El Pack είναι κορμός του ομώνυμου ομίλου, που ελέγχει τις χαρτοβιομηχανίες Σίγμα Πακ και Χαρτοποιία Φθιώτιδος με μερίδια 75% και 71,98%, αντιστοίχως, καθώς και την ιδρυθείσα το 2015 εταιρεία Ανακύκλωση Φθιώτιδος απολύτως, εξασφαλίζοντας την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του. Ελέγχεται από τις οικογένειες Αν. Βουλγαράκη και Αντ. Σπυράκη. Ιδρύθηκε το 1986. Εχει αντικείμενο την παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού, χαρτοκιβωτίων και χαρτοτελάρων, όπως και η θυγατρική Σίγμα Πακ στο Καπανδρίτι Αττικής, ενώ η Χαρτοποιία Φθιώτιδος στη Δαμάστα Φθιώτιδας παράγει ανακυκλωμένο χαρτί συσκευασίας.

Η El Pack εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Ε. Σπυράκη, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της μεταξύ άλλων τον Αναστ. Κ. Βουλγαράκη και οικονομικό διευθυντή τον Ευστρ. Σ. Ρέκα. Η βιομηχανική μονάδα της είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ. της Πάτρας, σε οικόπεδο 53 στρεμμάτων, με στεγασμένους χώρους 17.000 τ.μ. Περιλαμβάνει εξοπλισμό παραγωγής κυματοειδούς χαρτονιού και γραμμές μεταποίησης για απλά ατύπωτα χαρτοκιβώτια μέχρι αγροτικά τελάρα και κιβώτια-εκθέτες. Η εταιρεία διαθέτει τμήμα R&D. Διατηρεί γραφεία πωλήσεων στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Κορινθίας. Συμμετέχει με μερίδιο 50% στην Ανακύκλωση Αττικής. Συνδεδεμένη με αυτήν ομοειδής εταιρεία εξωτερικού είναι από το έτος 2005 η βιομηχανία Belpack στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της El Pack και των θυγατρικών της χαρτοβιομηχανιών στην Αττική και τη Φθιώτιδα το περασμένο έτος περιορίστηκαν σε 43,24 εκατ. ευρώ, από 43,67 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 1% σε ποσοστό ή 0,43 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το 89,7% των ενοποιημένων αυτών εσόδων της (38,81 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητες του ομίλου και το υπόλοιπο 10,3% (4,43 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και λοιπά αποθέματα. Τα βιομηχανικά έσοδα παρουσίασαν μείωση 0,7%.

Ο όμιλος περιόρισε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους του, στο 24,7%, από 27,2% το 2016. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 10,685 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 11,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-10% ή -1,19 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, ο όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,61 εκατ. ευρώ, από 6,995 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 19,8% ή 1,39 εκατ. ευρώ (13% ως ποσοστό των πωλήσεων, αντί 16% το 2016). Επίσης, κατέγραψε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν ύψους 3,89 εκατ. ευρώ, αντί 5,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 26,2% ή 1,38 εκατ. ευρώ (9% των πωλήσεων, αντί 12,1% το 2016).

Τα ενοποιημένα κέρδη της χαρτοβιομηχανίας προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας περιορίστηκαν σε 1,70 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,49 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 0,79 εκατ. ευρώ (-31,6%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας τα αναλογούντα στην ίδια κέρδη της ήταν ύψους 0,85 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 1,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 0,51 εκατ. ευρώ (-37,4%).

Τα αναλογούντα στη μητρική εταιρεία καθαρά κέρδη αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 8,1% (14,5% το 2016).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε και υποχώρησε σε 8,9%, από 10,9% το 2016. Τα κέρδη του προ αποσβέσεων, φόρων και δικαιωμάτων τρίτων ήταν ύψους 3,42 εκατ. ευρώ (4,21 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στον όμιλο στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 63,28 εκατ. ευρώ (63,96 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), εκ των οποίων 15,35 εκατ. ευρώ (14,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ήτοι ποσοστό 24,2% (22,4% έναν χρόνο νωρίτερα), ήταν ίδια κεφάλαια της εταιρείας και τρίτων μετόχων.

Στις 31.12.2017 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (25,98 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,31 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του (20,67 εκατ. ευρώ).

Στη διάρκεια του 2017 ο όμιλος δαπάνησε 1,22 εκατ. ευρώ για ενσώματες και άυλες πάγιες επενδύσεις, έναντι 0,36 εκατ. ευρώ το 2016.

Η μητρική εταιρεία παραγωγής ειδών συσκευασίας El Pack ΑΕ το 2017, ολοκληρώνοντας την 31η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε κάμψη πωλήσεων και κερδοφορίας, όπως και ο όμιλος.

Συγκεκριμένα, κατέγραψε έσοδα 35,48 εκατ. ευρώ (-3,7% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,66 εκατ. ευρώ (-21,7%), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (-50,3%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (+-56,9%).

Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 182 εργαζομένους, έναντι 186 στα τέλη του 2016. Η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας της ξεπερνά τα 80 εκατ. m2 πάσης φύσεως προϊόντα κυματοειδούς χαρτονιού. Εχει παράσχει εγγύηση 1 εκατ. ευρώ στη βουλγαρική τράπεζα UBB υπέρ της ομοειδούς συνδεδεμένης εταιρείας Belpack. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,11 εκατ. ευρώ, έναντι 5,61 εκατ. ευρώ το 2016.

Ο όμιλος στα τέλη του 2017 απασχολούσε 256 εργαζομένους, έναντι 258 στα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,10 εκατ. ευρώ, έναντι 7,52 εκατ. ευρώ το 2016.

Η El Pack δηλώνει ότι δίνει έμφαση στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων της. Εντείνει τις προσπάθειές της για βελτίωση της απόδοσης των παραγωγικών μονάδων της με νέες, όπως αναφέρει, επενδύσεις, για τον περιορισμό του κόστους.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EL PACK

www.inr.gr, 18 Οκτωβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS