inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 6,85 εκατ. ευρώ, το 2017, για τη βιομηχανία τροφίμων και βιοκαυσίμων AgroinvestΥψηλή, αν και αισθητά χαμηλότερη, κερδοφορία, καθώς και μειωμένες πωλήσεις, σε σύγκριση με το 2016, κατέγραψε το 2017 η εταιρεία AGROINVEST, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων και βιοκαυσίμων.

Η επιχείρηση αναπτύσσει ευρύτατες δραστηριότητες και διαθέτει μεγάλο παραγωγικό δυναμικό και ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες της προσδίδουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η βιομηχανική μονάδα της βρίσκεται στο Αχλάδι Φθιώτιδας, στο 245ο χλμ. της Eθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, σε έκταση 250 στρεμμάτων, όπου λειτουργούν οκτώ γραμμές παραγωγής, υποστηριζόμενες από μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και το ιδιόκτητο λιμάνι.

Στις παραδοσιακές δραστηριότητες της Agroinvest περιλαμβάνονται η παραγωγή και εμπορία σπορελαίων κατεργασμένων και ακατέργαστων, σογιάλευρων, ηλιάλευρων, κραμβάλευρων, απλών και σύνθετων ζωοτροφών, καθώς επίσης αλεύρων για την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική. Η εταιρεία ασχολείται επίσης, συχνά, με την εμπορία δημητριακών, κυρίως για την παραγωγή ζωοτροφών. Επίσης, έχει εισέλθει δυναμικά και στην παραγωγή βιοκαυσίμων, στην οποία οφείλει πλέον το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της, καθώς το 2017 στην κρατική κατανομή της παραγωγής βιοντίζελ έλαβε ποσοστό 23,76%, το μεγαλύτερο από κάθε άλλη εταιρεία. Επίσης, διαθέτει μονάδα πάχυνσης ψαριών στη θέση Θυνί Αργολίδας. Ακόμη, δραστηριοποιείται και στην εμπορία λιπασμάτων. Εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής και έχει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς και υποκαταστήματα στο Πλατύ Ημαθίας και στο Κρανίδι Αργολίδας.

Η Agroinvest το 2017, ολοκληρώνοντας την 24η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 93,71 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7,8% (-7,92 εκατ. ευρώ ) σε σχέση με το 2016. Το 95,1% των εσόδων ης (89,14 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 4,9% (4,57 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, πρώτες ύλες και παροχή υπηρεσιών.

Συγχρόνως, κατέγραψε μεικτά κέρδη 17,40 εκατ. ευρώ (-22,5%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 12,97 εκατ. ευρώ (-32,3%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 10,46 εκατ. ευρώ (-35,2%). Η αποδυνάμωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 18,6%, από 22,1% το 2016), σε συνδυασμό με τη συμπίεση των πωλήσεων, οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 9,86 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 15,05 εκατ. ευρώ το 2016 (-34,5% ή -5,20 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της περιορίστηκαν σε 6,85 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 10,525 εκατ. ευρώ το 2016 (-35% ή -3,68 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,51 εκατ. ευρώ (3,02 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,64 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 19,2% (24,2% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους απόδοση 7,3% (12,3% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε 10,5% (από 14,8%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 7,3% (από 10,4%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 10,8%, αντί 16,1% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 1%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων για πρώτη φορά, αναδρομικά από τη χρήση 2016. Για τον λόγο αυτό η επιχείρηση προχώρησε σε αναδιατύπωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2016.

Τα ίδια κεφάλαιά της βιομηχανίας στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 96,94 εκατ. ευρώ (90,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 80,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της (75,8% έναν χρόνο πριν), ύψους 120,04 εκατ. ευρώ (118,80 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (60,92 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 47,78 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις δανειακές και τις μη δανειακές βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (13,14 εκατ. ευρώ).

Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 4,89 εκατ. ευρώ (1,87 εκατ. ευρώ το 2016).

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η επιχείρηση διενεργεί επί των μηχανημάτων της μόνο τις φορολογικά αναγνωριζόμενες αποσβέσεις. Αν διενεργούσε τις αποσβέσεις επί της συνολικής αξίας των μηχανημάτων της, αυτές θα ήταν μεγαλύτερες σωρευτικά κατά 22,45 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, η αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων της και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1978 από ομάδα Λιβανέζων και Ελλήνων επιχειρηματιών, άρχισε να λειτουργεί το 1982, ενώ το 1991 περιήλθε υπό τον έλεγχο της γαλλικής κοινοπραξίας Thomson - Credit Lyonnais. Από το 1994 ανήκε στον όμιλο CDR & Thomson - CSF, ο οποίος ενδιαφερόταν να υλοποιήσει αντισταθμιστικά ωφελήματα. To 1999 πέρασε σε ελληνικά συμφέροντα και υπάγεται πλέον σε ποσοστό 99,995% στον όμιλο επιχειρήσεων ΤΕΚΜΩΡ της οικογένειας Βογιατζή. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Βογιατζή.

Στις αρχές του 2017 η εταιρεία απασχολούσε 202 εργαζομένους, έναντι 187 στις αρχές του 2016. Διέθεσε το 2017 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού προσωπικού της 7,50 εκατ. ευρώ, έναντι 6,51 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,74 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ το 2016).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: AGROINVEST

www.inr.gr, 22 Οκτωβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS