inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κύκλο εργασιών ύψους 236,3 εκατ. ευρώ δημοσιοποίησε η βιομηχανία φαρμάκων Βιανέξ για το 2017Σε υψηλά επίπεδα διατήρησε τον κύκλο εργασιών της το 2017 η φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ, αν και δεν απέφυγε την εξασθένηση της κερδοφορίας της.

Η επιχείρηση εμπορεύεται στην ελληνική αγορά ιδιοπαραγόμενα και αντιπροσωπευόμενα φάρμακα. Συγχρόνως, διαθέτει σε διεθνείς φαρμακευτικούς οίκους της Ευρώπης και των ΗΠΑ το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των φαρμάκων που παράγει στα τέσσερα εργοστάσιά της στην Αττική και την Αχαΐα. Παράγει φάρμακα για λογαριασμό διεθνών οίκων τόσο για την ελληνική αγορά όσο και για την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και για ασιατικές αγορές.

Το 2017, σύμφωνα με τον 17ο ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδά της, εξαιρουμένου του claw back, ήταν ύψους 236,31 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 1% (-2,48 εκατ. ευρώ), λόγω μείωσης των τιμών ορισμένων φαρμάκων.

Η επιχείρηση αντλεί το πολύ μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της από τις εγχώριες πωλήσεις της. Συγχρόνως, αντλεί σημαντικό μέρος των συνολικών εσόδων της από την παραγωγή προϊόντων ιδιοκτησίας της και άλλων φαρμάκων τρίτων εταιρειών, που διατίθενται σε άλλες ευρωπαϊκές, ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Εξάγει ιδιοπαραγόμενα φάρμακα σε 35 άλλες χώρες και, κυρίως, στις χώρες Ακτή Ελεφαντιστού, Βιετνάμ, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Ισπανία, Κύπρος, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Σουδάν, Τυνησία, Φιλιππίνες, καθώς και στην Ταϊβάν.

Τα ενοποιημένα κέρδη της Βιανέξ προ φόρων και τόκων (EBIT) μειώθηκαν κατά 45% (-6,42 εκατ. ευρώ) και ήταν ύψους 7,84 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω κάμψης του συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες (19,1%, από 20,9% το 2016) και μείωσης των λοιπών συνήθων εσόδων, που αφορούν κυρίως αμοιβές διεθνών οίκων για την παραγωγή φαρμάκων για λογαριασμό τους. Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αποδυναμωμένων κατά 52,6% κερδών προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, ύψους 5,82 εκατ. ευρώ (-6,46 εκατ. ευρώ).

Μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας τα καθαρά κέρδη της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 4,44 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 39,3% (-2,88 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων 2,25 εκατ. ευρώ (1,74 εκατ. ευρώ το 2016).

Επίσης, η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε, εκτός από αποσβέσεις, με χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,21 εκατ. ευρώ (2,44 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και τα αντίστοιχα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της εταιρείας και των θυγατρικών της αυξήθηκαν το 2017 κατά 13,3% σε 36,39 εκατ. ευρώ, από 32,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς υλοποιήθηκαν νέες επενδύσεις προσθήκης μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων τρίτων, στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 30,47 εκατ. ευρώ (34,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 17,8% (21,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 171,47 εκατ. ευρώ (156,22 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 32,21 εκατ. ευρώ (31,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), είχε αυξηθεί κατά 10,1% (+0,33 εκατ. ευρώ) και ήταν στο σύνολό του σχεδόν βραχυπρόθεσμος. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (129,19 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 18,35 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, πληρωτέων εντός του 2018 υποχρεώσεών του (110,84 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 4,33 εκατ. ευρώ (3,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η ΒΙΑΝΕΞ παράγει, εισάγει, συσκευάζει, προωθεί και διανέμει έναν μεγάλο αριθμό γνωστών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που καλύπτουν διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες, όπως αντιυπερτασικά, υπολιπιδαιμικά, αντιβιοτικά, αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη, αντιελκωτικά, αντικαρκινικά, αντιπαρκινσονικά και αντιεπιληπτικά, αντιγλαυκωματικά και οφθαλμολογικά, καθώς και εμβόλια. Συνεργάζεται με σημαντικούς φαρμακευτικούς οίκους της Ευρώπης (όπως η Sanofi Pasteur MSD), των ΗΠΑ (Merck & Co κ.ά) και της Ιαπωνίας (Takeda), με βάση συμφωνίες που διακρίνονται σε συμφωνίες παραγωγής και χρήσης σήματος κατόπιν αδείας (license agreements) για προϊόντα που παρασκευάζει ή και συσκευάζει και διαθέτει στην ελληνική αγορά, αποκλειστικής διανομής εισαγόμενων προϊόντων (distribution agreements) στην ελληνική αγορά, προμήθειας πρώτων υλών (supply agreements), παραγωγής προϊόντων τρίτων κατ' αποκοπή (facon, contract manufacturing), καθώς και φυσικής διανομής προϊόντων τρίτων κατ' αποκοπή (physical distribution agreements), που αφορά μόνο τη διανομή των προϊόντων.

Η μητρική εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ το 2017, ολοκληρώνοντας την 46η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις, εξαιρουμένου του claw back, ύψους 204,24 εκατ. ευρώ (-2%). Σημείωσε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 7,81 εκατ. ευρώ (-47,8%), κέρδη προ φόρων 5,80 εκατ. ευρώ (-55,3%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 4,63 εκατ. ευρώ (-43,8%). Τα κέρδη αυτά αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 13,3% (23,1% το 2016).

Ο εξοπλισμός της παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα να παράγει ετησίως, μεταξύ άλλων μορφών και συσκευασιών φαρμάκων, περί τα 2 δισ. δισκία και τα 150 εκατ. κάψουλες, με λειτουργία των εργοστασίων σε μία βάρδια εργασίας.

Η επιχείρηση, η οποία ανήκει στην οικογένεια του αείμνηστου Παύλου Δ. Γιαννακόπουλου, λειτουργεί τρεις βιομηχανικές μονάδες στην Αττική (δυο στην Παλλήνη και μία στη Μεταμόρφωση) και μία στην Πάτρα. Συστάθηκε ως Α.Ε. το 1971, διαδεχόμενη οικογενειακή επιχείρηση φαρμάκων που λειτουργούσε στην Αθήνα από το 1924. Εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής, στο ύψος του 18ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Εχει πρόεδρο τον Αθαν. Δ. Γιαννακόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Φημ. Π. Γιαννακόπουλο και αντιπρόεδρο τον Κων. Γ. Παναγούλια της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων της στον τομέα της έρευνας για την παραγωγή νέων φαρμακευτικών προϊόντων, μετέχει με ποσοστό 50,67% στον αχαϊκό τεχνοβλαστό ELDRUG, προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτομικά εργαστηριακά προϊόντα με αντιυπερτασική δράση και άλλες φαρμακευτικές ιδιότητες. Τα εν λόγω προϊόντα έχουν συντεθεί στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών από καταξιωμένους ερευνητές του και προστατεύονται με διεθνείς αιτήσεις ευρεσιτεχνίας. Το 2016 η εν λόγω εταιρεία, που εδρεύει στην Πάτρα και ιδρύθηκε το 2006, υλοποίησε ερευνητικό έργο που αφορά την ανάπτυξη μεθοδολογιών και την πραγματοποίηση πειραμάτων που σχετίζονται με τελικό προϊόν, εν δυνάμει σκεύασμα για χρήση του σε κλινικές μελέτες φάσης 1 για την ανοσοθεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Επίσης, η Βιανέξ από το 2000 ελέγχει κατά 99,99% την ιδρυθείσα το 1995 εταιρεία ΒΙΑΝ, η οποία έχει αντικείμενο τη διάθεση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων και από το 2014 ασχολείται και με τη διάθεση γενόσημων φαρμάκων.

Το 2016 ο όμιλος είχε απασχολήσει, κατά μέσον όρο, 1.096 εργαζόμενους. Είχε διαθέσει για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 41,73 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΑΝΕΞ

www.inr.gr, 24 Οκτωβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS