inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η βιομηχανία τοματοπολτού Νομικός απορροφά, εν μέσω ζημιών, την ομοειδή εταιρεία ΚωπαΐςΕνοποιημένες πωλήσεις της τάξεως των 50,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες για δεύτερο συνεχόμενο έτος, σημαντικά μάλιστα έναντι του 2015, καθώς και ζημιές προ φόρων και μετά φόρων για πρώτη φορά μετά το 2011, δημοσιοποίησε για το 2017 η βιομηχανία παραγωγής τοματοπολτού και άλλων τοματοειδών προϊόντων σε κονσέρβες Δ. Νομικός.

Ήδη από τα μέσα του 2017 η επιχείρηση είχε αναφέρει ότι οι προοπτικές για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του ομίλου της τη χρήση 2017 ήταν δυσοίωνες, αλλά ήλπιζε ότι οι πωλήσεις και τα αποτελέσματά του θα κυμαινόταν, ενδεχομένως, στα ασθενή επίπεδα του 2016.

Η μητρική βιομηχανική εταιρεία Δ. Νομικός θεωρείται μία από τις παλαιότερες βιομηχανίες επεξεργασίας τομάτας διεθνώς. Ιδρύθηκε το 1915 στη Σαντορίνη. Μετατράπηκε σε Α.Ε. τον Ιούνιο του 1969. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Διαθέτει βιομηχανική μονάδα στον Δομοκό Φθιώτιδας. Τον Μάιο του 2003 είχε αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην ομοειδή βιομηχανία Merko Gida Sanayi Ve Ticaret στην Τουρκία, αλλά δεν υπήρξε γνωστή συνέχεια. Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2007 ελέγχει την ομοειδή βιομηχανία Κωπαΐς, που διαθέτει βιομηχανική μονάδα στον Αλίαρτο Βοιωτίας, την οποία εξαγόρασε από τον αμερικανικό πολυεθνικό όμιλο τροφίμων Heinz. Ακόμη, συμμετέχει σε άλλες δύο επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Μαρούσι Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Οι εταιρείες του ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων τομάτας σε συσκευασίες κατάλληλες για βιομηχανική χρήση, καθώς και για χρήση από αλυσίδες μαζικής εστίασης. Παράλληλα, παράγουν και συσκευάζουν προϊόντα τομάτας για κορυφαίες μάρκες λιανικής πώλησης τοματικών προϊόντων, καθώς και για λογαριασμό αλυσίδων λιανεμπορίου με τα σήματά τους. Αποτελούσαν επί δεκαετίες προμηθευτές διεθνών ομίλων τροφίμων στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Αφρική και την Ιαπωνία, όπως οι εταιρείες Heinz, Unilever, Master Foods, Nippon Del Monde, General Mills, Pizza Hut, Domino's, Sbarro, Delhaize Group, Colruyt Supermarkets και United Nordic. Χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα «D. Nomikos» και «Copais».

Η ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας νωπής τομάτας της κάθε μίας από τις δυο μονάδες της εταιρείας στην Ελλάδα ξεπερνά τους 3.500 τόνους. Συνολικά, οι μονάδες αυτές είναι σε θέση να επεξεργάζονται περισσότερους από 180.000 τόνους τομάτας ανά σεζόν.

Για να επιτύχει οικονομίες κλίμακας και να αντιμετωπίσει την ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού, η επιχείρηση τον περασμένο Σεπτέμβριο αποφάσισε και απορροφά εντός του 2018 τη θυγατρική της Κωπαΐς.

Σύμφωνα με τον δέκατο ενοποιημένο ισολογισμό της, οι πωλήσεις της Δ. Νομικός και των θυγατρικών της το 2017 περιορίστηκαν σε 50,37 εκατ. ευρώ, έναντι 59,11 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 14,8% ή 8,74 εκατ. ευρώ. Το 92,2% των εσόδων της (46,42 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 7,8% (3,95 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 65,8% των εσόδων της (33,16 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στη διεθνή αγορά και το υπόλοιπο 34,2% (17,21 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά.

Η πτώση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του συντελεστή μεικτού κέρδους κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 8,7%, από 10% το 2016), με συνέπεια τα μεικτά κέρδη του ομίλου να διαμορφωθούν σε 4,38 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,7% ή 1,52 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών, τα ενοποιημένα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), πριν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων, ήταν ύψους 3,17 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 31,5% ή 1,46 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα 0,23 εκατ. ευρώ (1,29 εκατ. ευρώ το 2016) και έκτακτα έξοδα 0,31 εκατ. ευρώ (1,12 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2017 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 1,58 εκατ. ευρώ (1,62 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,67 εκατ. ευρώ (2,31 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 0,05 εκατ. ευρώ, αντί κερδών 0,76 εκατ. ευρώ το 2016 (-0,80 εκατ. περίπου ευρώ). Οι τελικές ζημιές της μητρικής εταιρείας μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν 0,385 εκατ. ευρώ, αντί κερδών 0,35 εκατ. ευρώ το 2016 (-0,73 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 1,53 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 35,4% ή 0,84 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 4,1%, έναντι 5,9% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 1,2% (-0,97 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και εκείνες της χρήσης 2016, βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 10,48 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 28,28 εκατ. ευρώ (28,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 36,2% (36,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 78,01 εκατ. ευρώ (78,98 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 34,74 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 79,5% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 12,2% (+6,37 εκατ. ευρώ), προφανώς λόγω επενδύσεων. Εμφάνιζε αξιοσημείωτο κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (55,16 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,25 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (41,91 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 4,19 εκατ. ευρώ (1,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη ζημιών 0,33 εκατ. ευρώ από εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις του ανέρχονταν σε 49,73 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,6% (-0,32 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 18,09 εκατ. ευρώ, έναντι 12,07 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω επενδύσεων σε ακίνητα. Οι επενδύσεις του σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 ανήλθαν σε 6,69 εκατ. ευρώ, έναντι 2,32 εκατ. ευρώ το 2016. Το πάγιο ενεργητικό του περιελάμβανε συμμετοχές με ποσό 4,20 εκατ. ευρώ στις εταιρείες ΑΕΤΝΑ και ΒΙΟ ΒΙΟ,με μερίδια 98,65% στην πρώτη και 70% στη δεύτερη. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,715 εκατ. ευρώ, που είχαν δοθεί για απόκτηση παγίων. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις 0,65 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία Δ. Νομικός, σύμφωνα με τον 48ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 28,28 εκατ. ευρώ, έναντι 29,75 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 4,9% ή 1,47 εκατ. ευρώ. Εμφάνισε μεικτά κέρδη 3 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 4,13 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 27,3% (-1,13 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο αποδυναμώθηκε κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες, από το 13,9% στο 10,6%. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν πτώση 32,2% σε 2,07 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 7,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 10,3% (3,06 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 0,985 εκατ. ευρώ. Κατέγραψε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων 0,22 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι κερδών προ φόρων 0,55 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-0,77 εκατ. ευρώ και -0,52 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,85 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 46,2% ή 0,73 εκατ. ευρώ.

Η θυγατρική της Κωπαΐς το 2017, σύμφωνα με τον 47ο ισολογισμό της, είχε έσοδα ύψους 24,55 εκατ. ευρώ, αντί 32,43 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, μειωμένα κατά 24,3% ή 7,87 εκατ. ευρώ σε αξία. Εμφάνισε μεικτά κέρδη 1,47 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,18 εκατ. ευρώ το 2016 (-32,6% ή -0,71 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο υποχώρησε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα, από το 6,7% στο 6%. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν ωστόσο αύξηση της τάξεως του 6,2%, καθώς ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 8,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,8% (1,88 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, λόγω κερδών 0,90 εκατ. ευρώ από εκποίηση παγίων. Κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,07 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,74 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι κερδών προ φόρων 0,51 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 109,4% (+0,56 εκατ. ευρώ) και 109,1% (+0,38 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 1,58 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44% ή 0,48 εκατ. ευρώ.

Η Δ. Νομικός έχει πρόεδρο τον Δημήτριο Γ. Νομικό, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Μάριο - Μηνά Γ. Νομικό και διευθύνοντα σύμβουλο τον Πέτρο Γ. Νομικό της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Απασχόλησε το 2017 σε ενοποιημένη βάση, κατά μέσον όρο, 232 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,41 εκατ. ευρώ.

Εκτιμά ότι παρά τον διεθνώς εντεινόμενο ανταγωνισμό στην αγορά των τοματοειδών προϊόντων διατηρεί σημαντικό μερίδιο. Αν και στα μέσα του έτους θεωρούσε ότι και οι προοπτικές για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του ομίλου της τη χρήση 2018 ήταν δυσοίωνες, ελπίζει ότι θα συγκρατήσει τα οικονομικά μεγέθη της στα επίπεδα του 2016 και ότι η συγχώνευση με τη θυγατρική της θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους λειτουργίας και σε βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των μονάδων της μέσω οικονομιών κλίμακας .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ

www.inr.gr, 24 Οκτωβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS