inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιστρέφει εκ νέου κεφάλαιο στους μετόχους της η Olympia ElectronicsΑκόμη υψηλότερα έσοδα, όπως αναμενόταν, λόγω διευρυμένων πωλήσεων στον ναυτιλιακό τομέα και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς της, δημοσιοποίησε για το 2017 η Olympia Electronics, μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική παραγωγική μονάδα ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.

Η επιχείρηση φέρει την επωνυμία Ν. Λακασάς - Π. Αρβανιτίδης και τον διακριτικό τίτλο «Olympia Electronics». Ιδρύθηκε το 1979 με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας και μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη το 1986. Εδρεύει στο Αιγίνιο της Μεθώνης νομού Πιερίας, στο ύψος του 72ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πιερίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 είχε αποφασίσει μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 0,60 εκατ. ευρώ, με σκοπό την επιστροφή του στους μετόχους της. Για τον ίδιο λόγο τον περασμένο Σεπτέμβριο αποφάσισε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 0,40 εκατ. ευρώ.

Από την ίδρυσή της ασχολήθηκε με την ανάπτυξη καινοτομικών συστημάτων ασφαλείας με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής. Παράγει προϊόντα φωτισμού ασφαλείας, συστήματα πυρανίχνευσης, συσκευές ανίχνευσης αερίων, συστήματα συναγερμού, ηλεκτρονικούς θερμοστάτες, ανάλογα προϊόντα ναυτιλίας, ηλεκτρικές εντομοπαγίδες, καρτοδιακόπτες και άλλα προϊόντα.

Το 1981 έθεσε σε κυκλοφορία προϊόντα εφεδρικού φωτισμού. Το 1985 άρχισε να ασχολείται με την παραγωγή συστημάτων πυρανίχνευσης, έναν χρόνο μετά απέκτησε ηγετικό μερίδιο στον τομέα της στην εσωτερική αγορά και το 1989 εγκαινίασε την εξαγωγική της δραστηριότητα. Τη δεκαετία 1990-1999 διεύρυνε σε εννέα τις κατηγορίες των προϊόντων της. Εχει αναπτύξει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) που απασχολεί το 10% του εργατικού δυναμικού της.

Προωθεί τα προϊόντα της σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού, κατασκευαστές πυροσβεστικών ειδών, εταιρείες security και συμβούλους μηχανικούς. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές σε 72 χώρες. Από την εξαγωγική της δραστηριότητα το 2016 άντλησε περί το 65% των ετήσιων εσόδων της.

Ολοκληρώνοντας το 2017 την 32η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η OLYMPIA ELECTRONICS κατέγραψε αύξηση πωλήσεων με επιβραδυνόμενο ρυθμό, σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, παρουσίασε:

- Πωλήσεις 16,94 εκατ. ευρώ (+8,1% σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 6,84 εκατ. ευρώ (+8,6%).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,705 εκατ. ευρώ (+5,2%).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,27 εκατ. ευρώ (+5,1%).

- Κέρδη προ φόρων 3,07 εκατ. ευρώ (+7%).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 2,13 εκατ. ευρώ (+6,3%).

Το 95,7% των εσόδων της (16,22 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 4,3% (0,63 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,8% (+1,08 εκατ ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε οριακά (στο 40,4%, από 40,2% το 2016).

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,44 εκατ. ευρώ (0,415 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,20 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2016).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 0,86 εκατ. ευρώ (0,89 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 34,4% (36,8% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 23,8% (25,7% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,1% (από 18,3%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 12,6% (από 12,8%).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκε σε 20,4%, από 20% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 3,4%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,51 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της Olympia Electronics στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 9,495 εκατ. ευρώ (8,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 52,2% (47,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 18,20 εκατ. ευρώ (17,60 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,40 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 7,32 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (5,08 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,36 εκατ. ευρώ (0,62 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 5,8% σε 8,70 εκατ. ευρώ (-0,54 εκατ. ευρώ) και ήταν κατά 58,4% βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 4,25 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,2% (+0,05 εκατ. ευρώ).

Για προσθήκες νέων παγίων το 2017 διέθεσε 0,65 εκατ. ευρώ, έναντι 0,45 εκατ. ευρώ το 2016. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,26 εκατ. ευρώ που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η Olympia Electronics έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον επί σειρά ετών πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και ιδρυτή της Δημ. Ν. Λακασά και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον συνιδρυτή της Νικ. Π. Αρβανιτίδη. Στις αρχές του 2017 απασχολούσε 166 εργαζόμενους. Διέθεσε το 2017 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,065 εκατ. ευρώ, έναντι 4,075 εκατ. ευρώ το 2016.

Τον Ιούλιο του 2017 η επιχείρηση είχε τοποθετήσει φωτιστικά ασφαλείας στα τούνελ της Ιονίας Οδού.

Κατέχει ηγετική θέση στα φωτιστικά ασφαλείας και στα συστήματα πυρανίχνευσης στην ελληνική αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: OLYMPIA ELECTRONICS

www.inr.gr, 24 Οκτωβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS