inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αναπτύσσεται στην Κίνα και την Ινδία η βιομηχανία ανελκυστήρων ΚλέμανΣτην Κίνα, στην Ινδία και σε άλλες μεγάλες αγορές του εξωτερικού που εμφανίζουν υψηλές προοπτικές ανάπτυξης έχει εστιάσει κατά το τρέχον έτος η βιομηχανία ανελκυστήρων Κλέμαν Ελλάς, επιδιώκοντας, συγχρόνως, να διευρύνει το ηγετικό της μερίδιο στην εγχώρια αγορά, όπου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η αντικατάσταση παλαιών ανελκυστήρων.

Για το 2018 βασικοί στόχοι της μακεδονικής βιομηχανίας, η οποία το 2017 κατέγραψε εντυπωσιακή διψήφια αύξηση πωλήσεων και εκρηκτική αύξηση της κερδοφορίας της, είναι η διατήρηση της υγιούς ρευστότητάς της και η ακόμη μεγαλύτερη διείσδυσή της σε αγορές του εξωτερικού, από τις οποίες το 2017 άντλησε περί το 91% των εσόδων της. Τους πρώτους μήνες του περασμένου έτους, ως γνωστόν, η επιχείρηση αποχώρησε από το χρηματιστήριο της Αθήνας.

Επίσης, τον Ιούνιο του 2017 επέστρεψε στους μετόχους της, μέσω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, ποσό 16,50 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια ανάλογων αποφάσεων που είχε λάβει τη διετία 2014-2015 για συνολικό ποσό 6,63 εκατ. ευρώ.

Με σκοπό την ανάπτυξή της στις ισχυρές αγορές της Κίνας και της Ινδίας, η εταιρεία τον περασμένο Δεκέμβριο ενίσχυσε με επιπλέον 2,5 εκατ. ευρώ τη θυγατρική της Kleemann Lifts China. Ακόμη, για να ενισχύσει την ανοδική πορεία των πωλήσεών της στη γαλλική αγορά τον Μάρτιο του 2017 ίδρυσε στη Γαλλία την 100% θυγατρική της Kleemann Ascenseurs.

Η Κλέμαν Ελλάς συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιούλιο του 1983 στο Κιλκίς. Εδρεύει και έχει τις βασικές εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, όπου η μεγαλύτερη βιομηχανική και αποθηκευτική μονάδα της καλύπτει επιφάνεια 21.240 τ.μ. και η δεύτερη μεγαλύτερη αντίστοιχη μονάδα της, σε όμορη περιοχή, καλύπτει 9.330 τ.μ. Είναι κάτοχος οικοπέδων 53.630 τ.μ. στην περιοχή.

Παράγει και εμπορεύεται συστήματα ανελκυστήρων, όπως έμβολα, μονάδες ισχύος και σασί για υδραυλικούς ανυψωτικούς μηχανισμούς, μηχανές, σασί και αντίβαρα για ηλεκτρομηχανικούς ανυψωτικούς μηχανισμούς, επιβατικούς, πανοραμικούς και άλλους θαλάμους, ηλεκτρονικούς πίνακες, ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και ανελκυστήρες ανύψωσης φορτίων τύπου compact και άλλους διαφόρων ειδών, σε ευρεία ποικιλία. Εμπορεύεται εξαρτήματα, όπως ηλεκτρομηχανικούς κινητήρες, ράγες, λάδια, καλώδια, επικαθίσεις και συρματόσχοινα. Προσφέρει στην αγορά «ολοκληρωμένο πακέτο ανελκυστήρα». Χρησιμοποιεί ιδιόκτητο μεταφορικό στόλο με 71 φορτηγά αυτοκίνητα. Διατηρεί κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής επί συνολικής έκτασης 12.880 τ.μ. Από το 2017 οι χώρες στις οποίες διαθέτει προϊόντα της ξεπερνούν πια τις 100 και καλύπτουν και τις πέντε ηπείρους. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, οι πωλήσεις της Κλέμαν Ελλάς και των θυγατρικών της το 2017 ανήλθαν σε 134,65 εκατ. ευρώ, έναντι 115,86 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 16,2% ή 18,79 εκατ. ευρώ. Το 65,3% των εσόδων της (87,90 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 24,5% (33,01 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, 2,7% (3,58 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση πρώτων υλών και το υπόλοιπο 7,5% (10,15 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 19,7% (+14,49 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ενδυνάμωση του συντελεστή μεικτού κέρδους κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 34,6%, από 33% το 2016), με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη του ομίλου να ανέλθουν σε 46,635 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,1% ή 8,44 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών και δοθέντος ότι τα συνήθη λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης του ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,10 εκατ. ευρώ, τα ενοποιημένα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 104,3% ή 8,68 εκατ. ευρώ, αν και τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αυξημένες δαπάνες διάθεσης-διοίκησης, καθώς και με έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 1,44 εκατ. ευρώ (1,51 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2017 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 2,26 εκατ. ευρώ (2,22 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,11 εκατ. ευρώ (1,37 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 13,04 εκατ. ευρώ, αντί κερδών 5,32 εκατ. ευρώ το 2016 (+145,1% ή +7,72 εκατ. ευρώ). Τα τελικά κέρδη της μητρικής εταιρείας μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ύψους 8,81 εκατ. ευρώ, αντί κερδών 3,54 εκατ. ευρώ το 2016 (+149,2% ή +5,28 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 15,30 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 102,9% ή 7,76 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 12%, έναντι 5,7% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 3,9% (-5,68 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη του προ φόρων ήταν ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων, ενώ η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της μητρικής εταιρείας σε καθαρά κέρδη ήταν 11,7%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και εκείνες της χρήσης 2016, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Λόγω της σημαντικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2017 είχαν μειωθεί σε 76,85 εκατ. ευρώ (90,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 54,4% (61,8% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 141,37 εκατ. ευρώ (147,05 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 25,49 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 71,7% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 7,5% (+1,79 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (90,12 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 49,45 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (40,67 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 17,61 εκατ. ευρώ (25,72 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις του ανέρχονταν σε 64,52 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 14,8% (+8,33 εκατ. ευρώ).

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 36,05 εκατ. ευρώ, έναντι 33,93 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι επενδύσεις του σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 ανήλθαν σε 5,52 εκατ. ευρώ, έναντι 3,18 εκατ. ευρώ το 2016.

Στην ενοποίηση συμμετείχαν, μαζί με τη μητρική εταιρεία, η ελεγχόμενη κατά 50% συναφής ελληνική εταιρεία Klefer Hellas και οι εταιρείες Kleemann Asansor στην Τουρκία (μερίδιο 70%), Kleemann Ro στη Ρουμανία (100%), Kleemann Hong Kong Elevator Systems στην Κίνα (100%), Kleemann Lifts UK στη Βρετανία (100%), Kleemann Services στην Κύπρο (100%), Kleemann Lifts China στην Κίνα (100%), Kunshan Kleemann Lifts στην Κίνα (100%), Kleemann Lifts Rus στη Ρωσία (99,5%), Kleemann Dizala στην Κροατία (100%), Kleemann Elevators Australia στην Αυστραλία (80,09%), Kleemann Aufzuge στη Γερμανία (100%), Kleemann Ascenseurs στη Γαλλία (100%), καθώς και η Kleemann Liftovi στη Σερβία (100%), η οποία διαθέτει παραγωγική και αποθηκευτική μονάδα με χώρους 8.280 τ.μ. Υπήρχαν λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Τουρκία και στην Ισπανία.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 1,31 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 154,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,8% των πωλήσεων και το 8,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων ήταν κέρδη 112,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,6% των πωλήσεών του. Τα αναλογούντα στη μητρική εταιρεία καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ύψους 67,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς 6,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 139,4 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία Κλέμαν Ελλάς, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 92,76 εκατ. ευρώ, έναντι 81,13 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 14,4% ή 11,64 εκατ. ευρώ και ίσες προς το 68,9% των ενοποιημένων πωλήσεών της. Εμφάνισε μεικτά κέρδη 28,02 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 21,09 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 32,9% (+6,93 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 4,2 εκατοστιαίες μονάδες, από το 26% στο 30,2%. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 185,6% σε 8,52 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 9,2% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,7% (2,98 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 5,54 εκατ. ευρώ. Κατέγραψε κέρδη προ φόρων 7,52 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 5,74 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι κερδών προ φόρων 1,98 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 2,035 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+280,8% ή +5,55 εκατ. ευρώ και +182,1% ή +3,705 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως), συμπεριλαμβάνοντας μερίσματα ύψους 2 εκατ. ευρώ από θυγατρικές (1,43 εκατ. ευρώ το 2016).

Το πάγιο ενεργητικό της περιελάμβανε συμμετοχές αξίας 19,30 εκατ. ευρώ σε θυγατρικές και λοιπές εταιρείες.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 1,06 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 95,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9% των πωλήσεων και το 6,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων, συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων από θυγατρικές, ήταν κέρδη ύψους 73,1 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 55,35 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 92,2 εκατ. ευρώ.

Η Κλέμαν Ελλάς έχει πρόεδρο τον Νικ. Κ. Κουκούντζο, αντιπρόεδρο τον Μεν. Κ. Κουκούντζο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Ν. Κουκούντζο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Ν. Κουκούντζο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, η οποία το 2017, μέσω της εταιρείας της MCA Orbital Global Holdings, απέκτησε το σύνολο των μετοχών της. Απασχολούσε στα τέλη του 2017, σε ενοποιημένη βάση, 1.382 εργαζόμενους, έναντι 1.248 στα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού του ομίλου, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 32,89 εκατ. ευρώ, έναντι 29,19 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1,04 εκατ. ευρώ (1,52 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 ήταν ίσα προς 12.300 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του προ φόρων ήταν ίσα προς 9.440 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η μητρική εταιρεία στα τέλη του 2017 απασχολούσε 854 εργαζόμενους, έναντι 806 στα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 21,12 εκατ. ευρώ, έναντι 18,53 εκατ. ευρώ το 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

www.inr.gr, 30 Οκτωβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS