inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οριακές ζημιές παρουσίασε το 2017 η βιομηχανία φαρμάκων ElpenΜικρές ζημιές, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, παρουσίασε το 2017 η φαρμακευτική βιομηχανία Elpen, σε ενοποιημένη βάση, καθώς ανακόπηκε η έντονα ανοδική πορεία των πωλήσεών της και συμπιέστηκε ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της.

Εδώ και πέντε και πλέον δεκαετίες η επιχείρηση παράγει επώνυμα γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα. Κατέχει την πρώτη θέση στην εγχώρια φαρμακευτική αγορά, σύμφωνα με τις πωλήσεις φαρμάκων στα φαρμακεία, μεταξύ όλων των ελληνικής ιδιοκτησίας φαρμακευτικών εταιρειών που διαθέτουν κυρίως δικά τους φάρμακα. Ιδρύθηκε το 1965 και μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τον Ιούλιο του 1969. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Πικέρμι Αττικής. Στις ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις της 10.000 τ.μ. ειδικεύεται στην έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή και την προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργώντας πρότυπο Ερευνητικό - Πειραματικό Κέντρο, το οποίο αριθμεί περισσότερα από είκοσι χρόνια λειτουργίας. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Αθήνα και την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Από το 2012 διαθέτει στη Γερμανία πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική, με την επωνυμία Elpen Pharma, η οποία εδρεύει στο Βερολίνο.

Οι εξαγωγές της ιστορικά καλύπτουν 38 χώρες, όπως προηγμένες αγορές της Δυτικής Ευρώπης (Ιταλία, Γερμανία, Βρετανία) και συνολικά δεκαπέντε ευρωπαϊκές χώρες, δεκατρείς χώρες της Ασίας (όπως η Σιγκαπούρη και οι Φιλιππίνες), εννέα της Αφρικής, όπως η Νότια Αφρική, καθώς και την Αυστραλία.

Προϊόν πολύχρονης έρευνας της Elpen είναι, μεταξύ άλλων, το Rolenium για τη θεραπεία του άσθματος και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, που συνδυάζει φαρμακευτικές ουσίες και τη χορήγηση κόνεως με εισπνοή, με την καινοτομική ιδιόκτητη συσκευή Elpenhaler®, προϊόν εφεύρεσης του προέδρου της εταιρείας, καταχωρημένης με διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερες από 100 χώρες. H Elpen ήταν η πρώτη φαρμακοβιομηχανία παγκοσμίως που έλαβε έγκριση για κυκλοφορία αυτού του συνδυασμού στην Ευρώπη. Μερικά από τα πιο γνωστά στην ελληνική αγορά φάρμακα της εταιρείας είναι αυτά που φέρουν τις επωνυμίες «Lumaren», «Macotel», «Monosordil», «Penrazol», «Legofer», «Eltina», «Pensordil», «Buvastin», «Topistin», «Pulmoton», «Fugentin», «Rolenium», «Formopen», «Fluticapen». Εχει στο ενεργητικό της συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες, όπως η Novartis, η Lundceck και η Baxter.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας το 2017 περιορίστηκαν σε 118,57 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 5,2% (-6,53 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων ήταν ζημιές 0,13 εκατ. ευρώ (κέρδη 9,09 εκατ. ευρώ το 2016), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,14 εκατ. ευρώ (κέρδη 8,22 εκατ. ευρώ το 2016). Συρρικνώθηκε ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες.

Οι πωλήσεις της στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 6,7% (-7,68 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν σε 107,09 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 90,3% των συνολικών. Συγχρόνως, οι πωλήσεις της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (7,37 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (4,09 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν συνολικά κατά 11% και ανήλθαν σε 11,46 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 9,7% των συνολικών. Το 59,5% των πωλήσεών της (70,59 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη βιομηχανική της δραστηριότητα, το 27,2% (32,20 εκατ. ευρώ) από εμπορική δραστηριότητα και το υπόλοιπο 13,3% (15,78 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Ενώ τα εμπορικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,4% (+1,93 εκατ. ευρώ), τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 9,6% (-7,49 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα έσοδά της από την παροχή υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 5,8% (-0,97 εκατ. ευρώ).

Αντιθέτως, η μητρική φαρμακοβιομηχανία Elpen το 2017, ολοκληρώνοντας την 48η οικονομική χρήση από την ίδρυση της με την παρούσα νομική μορφή της, παρέμεινε κερδοφόρος και κατέγραψε:

- Έσοδα 117,19 εκατ. ευρώ (-6,4% ή -8,01 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 61,36 εκατ. ευρώ (-12,7% ή -8,91 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,97 εκατ. ευρώ (-74,3% ή -8,61 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,73 εκατ. ευρώ (-92,2% ή -8,57 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,74 εκατ. ευρώ (-91,2% ή -7,69 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της τη χρήση 2017 σε κέρδη προ φόρων ήταν 1,3% (18,4% το 2016) και σε καθαρά κέρδη ήταν 1,3% (16,7% το 2016), ενώ η απόδοση του μέσου ενεργητικού της σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 1,7%, έναντι 7,2% το 2016.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,21 εκατ. ευρώ (2,24 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,035 εκατ. ευρώ (0,045 εκατ. ευρώ το 2016), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με δανειακές υποχρεώσεις.

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 6,74 εκατ. ευρώ, έναντι 6,96 εκατ. ευρώ το 2016, καθώς η επιχείρηση προώθησε ακόμη περισσότερο σε φάση ανάπτυξης τις έρευνές της για νέα φαρμακευτικά προϊόντα, επικεντρώνοντας τις δραστηριότητές της στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της αντιμετώπισης των αναπνευστικών προβλημάτων, μέσω ειδικών συσκευών και άλλων φαρμακοτεχνικών μορφών.

Η συρρίκνωση της κερδοφορίας της βιομηχανίας οφείλεται κυρίως στη μείωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους, καθώς και στη μείωση κατά 2,28 εκατ. ευρώ των λοιπών, έκτακτων εσόδων της χρήσης, αν και σημειώθηκε αύξηση των εσόδων από συμμετοχές και επενδύσεις κατά 0,63 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 εμπεριείχαν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,08 εκατ. ευρώ, είχαν μειωθεί σε 54,80 εκατ. ευρώ (58,96 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 32% (36,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 171,37 εκατ. ευρώ (160,56 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (124,17 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 15,98 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (108,19 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 60,86 εκατ. ευρώ (59,94 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2016), αποτελώντας το 49% του κυκλοφορούντος ενεργητικού και το 35,5% ολόκληρου του ενεργητικού της. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,46 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ανήλθαν σε 116,57 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 14,7% (+14,98 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 21,03 εκατ. ευρώ, από 20,66 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, έναντι 10,83 εκατ. ευρώ και 11,09 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, που ήταν η αναπόσβεστη αξία των άυλων παγίων της. Συγχρόνως, η αξία των προκαταβολών και παγίων της υπό κατασκευή ανερχόταν σε 2,73 εκατ. ευρώ, έναντι 2,01 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 3,30 εκατ. ευρώ, έναντι 2,97 εκατ. ευρώ το 2016. Η θυγατρική της στη Γερμανία αποτιμήθηκε 6,10 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στα λοιπά άυλα στοιχεία της είχε καταχωρήσει, κατά παρέκκλιση των λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014, χρεωστική διαφορά από ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 12,51 εκατ. ευρώ, προκειμένου αυτή να μεταφερθεί τμηματικά και ισόποσα στα έξοδα των χρήσεων 2012-2041 και να εκπεστεί από τα φορολογητέα έσοδα.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Δημ. Κ. Πενταφράγκα, αντιπρόεδρο τον Θεόδ. Ε. Τρύφων και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Δ. Πενταφράγκα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 σε εταιρική βάση απασχόλησε κατά μέσον όρο 729 εργαζομένους, έναντι 707 το 2016. Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού και στελεχών 30,065 εκατ. ευρώ, έναντι 28 εκατ. ευρώ το 2016. Στη διοίκησή της διέθεσε αμοιβές 1,16 εκατ. ευρώ (1,32 εκατ. ευρώ το 2016). Από τα κέρδη της χρήσης 2016 έθεσε στη διάθεση των μετόχων της το 2017 μέρισμα 4,30 εκατ. ευρώ. Μέτοχοί της είναι με μερίδια 30% έκαστος οι Δημ. Κων. Πενταφράγκας, Κων. Δ. Πενταφράγκας και Εμμ. Δ. Πενταφράγκας και με 10% η Ζωή Δ. Πενταφράγκα.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τη γερμανική θυγατρική της, το απασχόλησε κατά μέσον όρο 773 εργαζομένους, έναντι 717 το 2016. Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού και στελεχών 30,31 εκατ. ευρώ, έναντι 28,48 εκατ. ευρώ το 2016.

Οι άξονες της στρατηγικής της παραμένουν: Να παραμείνει εταιρεία-ηγέτης στους τομείς της πνευμονολογίας, της αντιμετώπισης των αναπνευστικών προβλημάτων και άλλων μεγάλων θεραπευτικών κατηγοριών. Να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της με νέα πρωτότυπα και generics φάρμακα.

Προβλέπει ότι ο κύκλος εργασιών της θα κινηθεί και πάλι ανοδικά τα επόμενα χρόνια.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ELPEN

www.inr.gr, 31 Οκτωβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS