inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μονάδα της Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά αποκτά η βιομηχανία κονιαμάτων NordiaΕνισχύει τις δραστηριότητές της στην αγορά των βιομηχανικών ορυκτών η βιομηχανία κονιαμάτων και συναφών προϊόντων για οικοδομικές χρήσεις Nordia, αποκτώντας ανενεργή μονάδα επεξεργασίας περλίτη που διαθέτει η Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά στη Ριτσώνα Βοιωτίας.

Συγχρόνως, ενώ υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις στον βασικό τομέα των δραστηριοτήτων της, αποχωρεί από τον τομέα της κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων, εκποιώντας το μερίδιο 50% που κατέχει σε εταιρεία σχιστηρίων μαρμάρων.

Η Nordia παράγει και διαθέτει, με το σήμα «Marmoline», θερμομονωτικά, στεγανωτικά και υγρομονωτικά κονιάματα και συστήματα, ρητινούχες κόλλες, ακρυλικά και άλλα επιχρίσματα, πρόσθετα σκυροδέματος, συναφή προϊόντα περλίτη, κλάσματα μαρμαρόσκονης, καθώς και αφρούς πολυουρεθάνης και ασφαλτικά βερνίκια. Ελέγχει κατά 50% την εταιρεία κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων Σχιστήρια Μαρμάρων Αθηνών.

Εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής. Εχει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στο Πολυδένδρι Αττικής. Διαθέτει μέρος της παραγωγής της στη διεθνή αγορά. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2004. Ωστόσο, έλαβε τη σημερινή ταυτότητά της, ως βιομηχανική εταιρεία, το 2012, κατόπιν απόσχισης και εισφοράς του κλάδου κονιαμάτων της συγγενούς ιδιοκτησίας εταιρείας λατόμευσης μαρμάρων Διονύσου Πεντέλης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Η μονάδα της συγγενικής της εταιρείας κοπής μαρμάρων βρίσκεται στη Λυκόβρυση Αττικής.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2017, από κοινού με την κατά 50% θυγατρική της, κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 16,95 εκατ. ευρώ, αντί 14,92 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 13,6% σε ποσοστό ή 2,03 εκατ. ευρώ σε αξία.

Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη 8,61 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 7,10 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 21,2% (+1,50 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό της περιθώριο αυξήθηκε κατά 3,2 εκατοστιαίες μονάδες (από το 47,6% στο 50,8%).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,77 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,33 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 62,1% (+1,46 εκατ. ευρώ). Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν, ωστόσο η αύξηση των μεικτών κερδών, σε συνδυασμό με την εισροή έκτακτων εσόδων 0,97 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2016), οδήγησαν σε υψηλότερη κερδοφορία προ φόρων και μετά φόρων.

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν σε 2,44 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,66 εκατ. ευρώ το 2016 (+0,78 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της μητρικής εταιρείας ήταν ύψους 1,47 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,01 εκατ. ευρώ τo 2016 (+0,46 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κατά 46,8% και 45%, αντιστοίχως. Η σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών περιόρισε την αύξηση της κερδοφορίας. Τα κέρδη του ομίλου προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 3,02 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,58 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,77 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 14,5%, έναντι 10,1% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 12,4%, κυρίως λόγω νέων επενδύσεων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 0,83 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 21,20 εκατ. ευρώ (19,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 81,5% (84% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 26,01 εκατ. ευρώ (23,14 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της μητρικής εταιρείας και της θυγατρικής της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 14,56 εκατ. ευρώ, έναντι 12,22 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω νέων επενδύσεων. Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και η θυγατρική της το 2017 διέθεσαν 2,95 εκατ. ευρώ, έναντι 1,375 εκατ. ευρώ το 2016.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (11,05 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,71 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών του (3,34 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ανδρ. Χ. Αλτ της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, με αντιπρόεδρο τον Κων. Γκούμα και τρίτο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τον Ιω. Μ. Λούβαρη. Από κοινού με την εταιρεία κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 101 εργαζόμενους, έναντι 96 το 2016.

Η μητρική εταιρεία NORDIA το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 97 εργαζόμενους, έναντι 83 το 2016.

Κατέγραψε το 2017, ολοκληρώνοντας την έκτη οικονομική χρήση της ως βιομηχανία, πωλήσεις 15,78 εκατ. ευρώ (+12,1% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,91 εκατ. ευρώ (+18,9%), κέρδη προ φόρων 1,59 εκατ. ευρώ (-12,6%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 1,17 εκατ. ευρώ (+8,6%), λόγω μειωμένης φορολογικής επιβάρυνσης. Τα αποτελέσματά της ευνοήθηκαν από έκτακτα έσοδα 0,81 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ). Είναι επιβαρημένα με υψηλότερους χρεωστικούς τόκους (0,76 εκατ. ευρώ, έναντι 0,03 εκατ. ευρώ το 2016). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της αποδυναμώθηκε σε 47,8%, από 49,5% έναν χρόνο πριν. Η υπό ρευστοποίηση συμμετοχή στην εταιρεία Σχιστήρια Μαρμάρων Αθηνών είχε αποτιμηθεί προς 1,21 εκατ. ευρώ.

Η Nordia από τον Ιανουάριο του 2017 είχε καταρτίσει και μέσα στο έτος προώθησε προς υλοποίηση δύο επενδυτικά σχέδια, με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό και την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στις μονάδες της. Αναπτύσσει το δίκτυο των πωλήσεών της, με στόχο την εδραίωση της ηγετικής θέσης της στην αγορά του τομέα της. Σημειώνει ότι μειώνει σημαντικά τα κόστη λειτουργίας της με επενδύσεις σε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, αποθήκευσης και πώλησης, βελτιστοποιώντας την παραγωγικότητά της, καθώς και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει.

Όπως αναφέρει, θα ολοκληρώσει εντός του 2018 τόσο την απόκτηση της μονάδας επεξεργασίας περλίτη της εταιρείας Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά όσο και τη ρευστοποίηση του μεριδίου που κατέχει στην εταιρεία Σχιστήρια Μαρμάρων Αθηνών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: NORDIA

www.inr.gr, 31 Οκτωβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS