inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η βιομηχανία ανακύκλωσης μετάλλων Αειφόρος του ομίλου ViohalcoΣημαντική αύξηση πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος, καθώς και υψηλότερη κερδοφορία, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία ανακύκλωσης και επεξεργασίας μετάλλων και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων Αειφόρος.

Για το 2018 η επιχείρηση αναμένει ότι θα σταθεροποιήσει και θα αυξήσει περαιτέρω τον κύκλο εργασιών της, διατηρώντας ικανοποιητικά ποσοστά κερδοφορίας, καθώς αυξάνονται οι δραστηριότητές της σε όλους τους τομείς της και, κυρίως, στον τομέα της διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.

Η Αειφόρος εδρεύει στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Μεσογείων. Εχει τις εγκαταστάσεις της στη Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης και στον Αλμυρό Μαγνησίας, εντός των χαλυβουργείων του ομίλου Viohalco. Επίσης, αξιοποιεί παραγωγική μονάδα στο ύψος του 13ου χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας. Μέχρι τον Ιούλιο του 2018 ήταν θυγατρική της Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα και ελεγχόταν μέσω αυτής από τον μεταλλουργικό όμιλο Viohalco. Τον Ιούλιο του 2018, αντί ποσού 9,215 εκατ. ευρώ η Σιδενόρ την μεταβίβασε στη συγγενική εταιρεία ανακύκλωσης ΑΝΑΜΕΤ, που επίσης ελέγχεται από τον όμιλο Viohalco.

Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2001. Ελέγχει πλήρως την ομοειδή εταιρεία Aeiforos Bulgaria στο Πέρνικ της Βουλγαρίας εντός του χαλυβουργείου Stomana της Viohalco και κατά 70% την εταιρεία Θερμολίθ, η οποία λειτουργεί λατομείο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας ολιβίνη στα Γρεβενά και μονάδα παραγωγής πυρίμαχων υλικών στη Χαλκιδική. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Επεξεργάζεται ευρύ φάσμα παραπροϊόντων χαλυβουργείων και βιομηχανιών κατεργασίας μετάλλων, ανακυκλώνοντας ετησίως ακόμη και περισσότερους από 450.000 τόνους. Οι παραγωγικές της δραστηριότητες συνίστανται στην παραγωγή τεχνητών σκληρών αδρανών οδοποιίας από σκωρία ηλεκτρικών κλιβάνων, την ανάκτηση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων προς αξιοποίηση και την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών για την τσιμεντοβιομηχανία. Από το 2005 λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Το 2012 υλοποίησε μεγάλη, παγκοσμίως καινοτομική επένδυση για την ανακύκλωση υπολειμμάτων shredder (fluff), με σκοπό την ανάκτηση μετάλλων και την παραγωγή δευτερογενών εναλλακτικών πρώτων υλών για βιομηχανικές χρήσεις.

Συγχρονως, διαχειρίζεται και αξιοποιεί βιομηχανικά στερεά απόβλητα και παραπροϊόντα, ακόμη και όγκου 500.000 τόνων ετησίως, μαζί με τη θυγατρική της στη Βουλγαρία, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2017 πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 12,81 εκατ. ευρώ (+24,2% ή +2,50 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 3,26 εκατ. ευρώ (+1,4% ή +0,05 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,43 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,895 εκατ. ευρώ (+28,3% ή +0,54 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,39 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,98 εκατ. ευρώ (+41,3% ή +0,41 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,97 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,585 εκατ. ευρώ (+66,5% ή +0,39 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,65 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,365 εκατ. ευρώ (+77,8% ή +0,28 εκατ. ευρώ).

Το 63,4% των εσόδων της (8,12 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα και τα εμπορεύματά της και το υπόλοιπο 36,6% (4,69 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα τα έσοδα παροχής υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 46,9%% (+1,50 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 55,3% (7,09 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούσε σε πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται σε μεταβολή του προϊοντικού μείγματος και άνοδο των τιμών. Ο συνολικός όγκος πωλήσεων ανήλθε σε 356.197 τόνους, έναντι 377.283 τόνων το 2016 (-5,6%).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε κατά 5,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 25,4%, από 31,2% το 2016). Η ενίσχυση της κερδοφορίας προέκυψε, κυρίως, από τη συρρίκνωση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων της κατά 37,5% (-0,50 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,04 εκατ. ευρώ (0,91 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,42 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,1% και 6,7% (6,4% και 4% το 2016), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 7,6% (5,7% το 2016) και τα καθαρά κέρδη το 5,1% (3,5% το 2016). Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 2,02 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,7%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 11,9%, έναντι 9,8% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 5,8%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 10,005 εκατ. ευρώ (9,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 49% (48,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 20,40 εκατ. ευρώ (19,29 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι δανειακές υποχρεώσεις της ήταν κατά 92,6% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 6,98 εκατ. ευρώ, έναντι 6,92 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 0,9% (+0,06 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της ήταν ύψους 10,40 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 0,1% (+0,05 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,29 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,88 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (8,76 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,12 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 9,30 εκατ. ευρώ, έναντι 9,91 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση επένδυσε για απόκτηση παγίων στοιχείων 0,44 εκατ. ευρώ, έναντι 0,40 εκατ. ευρώ το 2016. Η αξία των συμμετοχών της αποτιμήθηκε 1,81 εκατ. ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2017 πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας ύψους 1,67 εκατ. ευρώ σε μονάδα που χρησιμοποιεί στο ύψος του 13ου χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, με προβλεπόμενη ενίσχυση με τη μορφή φοροαπαλλαγής μέχρι του ποσού των 0,50 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Γ. Χ. Καλφαρέντζο και αντιπρόεδρο τον Νικ. Π. Μαρίου. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 58 εργαζόμενους, έναντι 55 στις 31.12.2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2 εκατ. ευρώ, έναντι 1,78 εκατ. ευρώ το 2016.

Το επενδυτικό της πρόγραμμα το 2018 χαρακτηρίζεται συντηρητικό. Επικεντρώνεται στη συμπλήρωση και τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, με σκοπό αφενός την αύξηση της παραγωγικότητας και, αφετέρου, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων από υφιστάμενους πόρους.

Η θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία το 2017 αύξησε τον κύκλο εργασιών, τον όγκο των πωλήσεων και την κερδοφορία της, συνεχίζοντας εντατικότερα την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών για την οδοποιία, τη χαλυβουργία και την τσιμεντοβιομηχανία. Συγχρόνως, η Θερμολίθ ενίσχυσε σημαντικά τον κύκλο εργασιών, τον όγκο των πωλήσεων και την κερδοφορία της, διευρύνοντας τις αγορές στις οποίες απευθύνεται με προϊόντα ολιβίνης και πυρίμαχων μαζών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

www.inr.gr, 1 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS