inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 5,5 εκατ. ευρώ δημοσιοποίησε για το 2017 η Ολυμπιακή Φρούτων - Αφοί ΜπαλακανάκηΚέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ύψους 5,50 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2017 η εταιρεία συγκέντρωσης, διαλογής, συσκευασίας και εξαγωγής φρούτων Αφοί Μπαλακανάκη, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο «Ολυμπιακή Φρούτων».

Η επιχείρηση ανέμενε ετήσιες πωλήσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένες έναντι εκείνων του 2016 τουλάχιστον κατά 5%. Αντιθέτως, παρουσίασε υστέρηση πωλήσεων. Συγχρόνως, όμως, υλοποίησε νέες επενδύσεις και ενίσχυσε την κερδοφορία της.

Είναι μια από τις μεγαλύτερες του τομέα της, με σημαντικό πάγιο εξοπλισμό και καταξίωση στην ευρωπαϊκή αγορά. Ασχολείται με τη διαλογή, συσκευασία και εξαγωγή νωπών φρούτων και σπαραγγιών, συνήθως με το σήμα «Balakanakis». Εδρεύει στην Αγία Τριάδα Αργολικού στον νομό Αργολίδας και έχει τις κύριες εγκαταστάσεις τυποποίησης και συσκευασίας στη Μαγούλα Νέας Τίρυνθας στον ίδιο νομό. Επίσης, από το 1999 διαθέτει ανάλογη μονάδα στην Καλλίπολη Σκύδρας στον νομό Πέλλας. Ακόμη, διαθέτει αποθήκες στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας.


Τυποποιεί πορτοκάλια, μανταρίνια, σταφύλια, ακτινίδια, κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια και σπαράγγια, τα οποία διατίθενται σχεδόν στο σύνολό τους στη διεθνή αγορά.

Συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία τον Απρίλιο του 2002. Με άλλη νομική μορφή, έκανε τα πρώτα εξαγωγικά της βήματα το 1976. Οφείλει συνήθως το 99% των εσόδων της στην εξαγωγική της δραστηριότητα, η οποία καλύπτει τις μεγαλύτερες χώρες της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρωσία, η Σερβία, η Σλοβακία και η Τσεχία απορροφούν τον μεγαλύτερο όγκο των προϊόντων της. Το 99,8% των εσόδων της το 2016 είχε προέλθει από τα προϊόντα της και μόνο το υπόλοιπο 0,2% από εμπορικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, μόνο το 1,1% των εσόδων της είχε προέλθει από πωλήσεις στην Ελλάδα, δεδομένου ότι το 98,9% προήλθε από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε τρίτες, μη ευρωπαϊκές χώρες.

Το 2017, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις 46,17 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2016 κατά 2,9% (-1,38 εκατ. ευρώ).

Η μείωση των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από ενίσχυση του συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 33,5%, από 32,4% το 2016), με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να ανέλθουν σε 15,45 εκατ. ευρώ (+0,2% ή +0,03 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στο ύψος των 8,52 εκατ. ευρώ (+17,8% ή +1,29 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 18,5% των πωλήσεων, από 15,2% το 2016, κυρίως επειδή οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων (7,10 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 13,3% (-1,09 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 7,84 εκατ. ευρώ (+17,9% ή +1,19 εκατ. ευρώ).

Tα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,68 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 14.000 ευρώ (6.000 ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ κατέγραψε κέρδη προ φόρων 7,83 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,7% (+1,12 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 17% των πωλήσεων (14,1% το 2016) και το 20,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (20,2% το 2016). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 5,50 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,1% (+0,805 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 11,9% των πωλήσεων (9,9% το 2016) και το 14,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (14,2% το 2016).

Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 8,51 εκατ. ευρώ (+16,7% ή +1,22 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα και ανήλθε σε 18,8%, από 18,4% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 15,3%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 7,81 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 41,03 εκατ. ευρώ (35,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 90,7% (90,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 45,25 εκατ. ευρώ (39,26 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Οι συνολικές υποχρεώσεις της, ύψους μόνο 4,28 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 23,3% (+0,81 εκατ. ευρώ), ενώ οι τραπεζικές παρέμειναν μηδενικές. Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (37,21 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο της αξίας των βραχυπρόθεσμων, πληρωτέων εντός του 2018 υποχρεώσεών της (4,09 εκατ. ευρώ). Στις 31.12.2017 τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 16,59 εκατ. ευρώ (12,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2017 ήταν 7,54 εκατ. ευρώ, έναντι 6,43 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2016, λόγω νέων επενδύσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για απόκτηση παγίων στοιχείων 1,88 εκατ. ευρώ, έναντι 1,485 εκατ. ευρώ το 2016. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,08 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Α. Μπαλακανάκη και αντιπρόεδρο τον Μιλτ. Α. Μπαλακανάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τις περιόδους συγκομιδής των προϊόντων έχει φτάσει να απασχολεί στα συσκευαστήρια και τις υπηρεσίες της έως και 510 εργαζομένους.

Το 2016 είχε απασχολήσει, κατά μέσον όρο, 256 εργαζόμενους.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ

www.inr.gr, 2 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS