inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ισχυροποιεί τη θέση της στην αγορά η βιομηχανία αρτοποιίας ΒενέτηςΗ διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, μέσω συνετής ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων με τα σήματά της, η επέκταση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της, η λελογισμένη μείωση του κόστους παραγωγής, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, καθώς και η διατήρηση ποιοτικής υπεροχής έναντι του ανταγωνισμού είναι οι πρωταρχικοί στόχοι της βιομηχανίας ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Βενέτης κατά το 2018.

Η επιχείρηση, ως γνωστόν, ασχολείται και με την προσφορά υπηρεσιών εστίασης και έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο καταστημάτων με το σύστημα franchising. Συστάθηκε ως Α.Ε. το 1996. Εκανε τα πρώτα της βήματα το 1948, με μικρό φούρνο στη Νέα Ερυθραία Αττικής. Αναπτύχθηκε σταδιακά με το σήμα «Φούρνος Βενέτη» και με δίκτυο ομώνυμων καταστημάτων ιδιοκτησίας της και ιδιοκτησίας τρίτων. Καινοτόμησε παράγοντας και διαθέτοντας πληθώρα νέων προϊόντων. Αρχισε να επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά, με τη μέθοδο franchise, το 1994. Το 1995 ολοκλήρωσε επένδυση κατασκευής μεγάλης βιομηχανικής μονάδας, με στεγασμένους χώρους 14.000 τ.μ., στη Λυκόβρυση Αττικής, όπου και εδρεύει. Το 2010 εισήγαγε νέο concept καταστήματος, το «Βενέτης Food Hall», με ολοκληρωμένες γευστικές προτάσεις, που συμπεριλαμβάνουν φαγητά ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας. Εχει αναπτύξει δίκτυο 85 σημείων διάθεσης προϊόντων άρτου, γλυκισμάτων και κάθε είδους προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και άλλων σχετικών ειδών. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Παρασκευάζει και διαθέτει ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και ζύμης, παγωτά, σάντουιτς, έτοιμα φαγητά, καφέ και άλλα ροφήματα. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της εμπορεύεται και διαθέτει γαλακτοκομικά και άλλα προϊόντα ψυγείου, χυμούς, αναψυκτικά και ποτά. Οργανώνει εταιρείες λιανικής διάθεσης των προϊόντων της με το σύστημα franchising.

Τα ιδιόκτητα και τα συνεργαζόμενα καταστήματά της φέρουν τα σήματα «Βενέτης Food Hall», «Βενέτη 1948» και «Φούρνος Βενέτη». Σε ημερήσια βάση, παράγει περί τους 10 τόνους ψωμί.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2017, η εταιρεία και ο όμιλος το περασμένο έτος κατέγραψαν εκ νέου αύξηση των πωλήσεων, που το 2016 είχαν υποχωρήσει για πρώτη φορά μετά από έξι συνεχόμενα έτη αύξησής τους. Ωστόσο, αν και διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία τους, συμπίεσαν τα περιθώρια κέρδους τους για τρίτο συνεχόμενο έτος. Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου περιορίστηκαν σε 3,39 εκατ. ευρώ το 2017, από 3,91 εκατ. ευρώ το 2016.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας Βενέτης το 2017 ανήλθαν σε 38,23 εκατ. ευρώ, από 33,55 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 14% σε ποσοστό ή 4,68 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 66,7% των εσόδων (25,51 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητες του ομίλου και το υπόλοιπο 33,3% (12,72 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά του έσοδα αυξήθηκαν κατά 20,3% (+4,30 εκατ. ευρώ).

Ο όμιλος, παρά την ένταση του ανταγωνισμού, ενίσχυσε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα το μεικτό του περιθώριο. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη του στο επίπεδο των 17,50 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 15,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+16,2% ή +2,44 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους του ενδυναμώθηκε στο 45,8%, από 44,9% το 2016.

Ωστόσο, τα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν το 2017 σε 4,46 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (14,7% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 9,2% (-0,45 εκατ. ευρώ). Οι λόγοι ήταν ότι οι δαπάνες διάθεσης (16,22 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 20% (+2,71 εκατ. ευρώ) και ότι σημειώθηκαν υψηλά έκτακτα έξοδα (0,62 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω φορολογικών προστίμων και προσαυξήσεων και απομείωσης άυλης εμπορικής αξίας καταστημάτων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,52 εκατ. ευρώ (1,405 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,04 εκατ. ευρώ (επίσης 0,04 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ενοποιημένων κερδών προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 2,89 εκατ. ευρώ το 2017 (έναντι 3,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων κερδών της μητρικής εταιρείας ύψους 1,90 εκατ. ευρώ (έναντι 2,48 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αποδυναμωμένων κατά 16,6% (-0,58 εκατ. ευρώ) και 23,5% (επίσης -0,58 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,42 εκατ. ευρώ (-9,4% ή -0,46 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της μητρικής εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,7% (14,8% το 2016). Επίσης, ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου αντιπροσωπεύουν το 7,6% (10,3% το 2016). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 14,6%, έναντι 16,6% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 30,625 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,1% λόγω νέων επενδύσεων.

Για τρίτη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 17,99 εκατ. ευρώ (17,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 58,7% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (56% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2017 ό όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 0,07 εκατ. ευρώ μόνο, βραχυπρόθεσμες. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (9,05 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 1,17 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (10,22 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας αποδυναμωμένη ρευστότητα. Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 4,80 εκατ. ευρώ (5,83 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις του ήταν ύψους 12,63 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,3% (+0,41 εκατ. ευρώ).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 18,72 εκατ. ευρώ, έναντι 18,72 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω των νέων επενδύσεων σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία. Οι επενδύσεις του το 2017 απορρόφησαν 3,16 εκατ. ευρώ (2,32 εκατ. ευρώ το 2016).

Στην ενοποίηση συμμετείχαν, μαζί με τη μητρική, η εταιρεία προϊόντων ζύμης First Class (ελέγχεται το 80% των μετοχών της), η εμπορική εταιρεία Κρήνη (100%), η εταιρεία επενδύσεων ανάπλασης, αναβάθμισης και διαχείρισης σημείων πώλησης ειδών διατροφής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις Καλιφόρνια Τρόφιμα, η οποία απευθύνεται επί καθημερινής βάσεως σε 20.000 καταναλωτές (100%), καθώς και η εταιρεία εστίασης Venice Events & Catering (100%).

Η επιχείρηση έχει πλέον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Π. Μονεμβασιώτη, μετά την αποχώρηση του Χαρ. Γ. Βενέτη από τη διοίκησή της, με αντιπρόεδρο τον Χαρ. Γ. Σαμαρά και οικονομικό διευθυντή τον Νικ. Β. Μικρό. Το 2017 ο όμιλος απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 473 εργαζόμενους, έναντι 393 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 10,32 εκατ. ευρώ, έναντι 8,62 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 9.435 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η συνολική απασχόληση στις εταιρείες του ομίλου και τα καταστήματα τρίτων που φέρουν τα σήματά του και διαθέτουν προϊόντα του υπερβαίνει τα 1.200 άτομα.

Η βιομηχανική μητρική εταιρεία το 2017, ολοκληρώνοντας την 21η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις ύψους 36,42 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2016 κατά 14,3% (+4,53 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 4,465 εκατ. ευρώ (12,3% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 8,6%. Προέκυψαν κέρδη προ φόρων 2,92 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 1,93 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,8% και 22,3%, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν της τάξεως των 4,42 εκατ. ευρώ (-8,9%). Το 75,6% των εσόδων της (27,55 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 24,4% (8,87 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, ποσοστό 6,5% των εσόδων της (2,37 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η μητρική εταιρεία απασχόλησε το 2017, κατά μέσον όρο, 425 εργαζόμενους, έναντι 348 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,57 εκατ. ευρώ, έναντι 7,83 εκατ. ευρώ το 2016. Το μέρισμα των μετόχων της από τα κέρδη της χρήσης 2016 ήταν 1,30 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2017 ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΕΝΕΤΗΣ

www.inr.gr, 2 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS