inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αφήνει πίσω της τις ζημιές η χαλυβουργία Σιδενόρ του ομίλου ViohalcoΠεραιτέρω αύξηση των πωλήσεων και ενίσχυση της αποδοτικότητάς της είναι πιθανόν να παρουσιάσει κατά το τρέχον έτος η χαλυβουργία Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα του μεταλλουργικού ομίλου Viohalco, ενώ αναμένει διατήρηση των ανοδικών τάσεων και σε βάθος πενταετίας.

Η αισιοδοξία της επιχείρησης, η οποία ελέγχει μεταξύ άλλων και την ελληνική χαλυβουργία Sovel, στηρίζεται, όπως είχε αναφέρει και το 2017, στην αυξανόμενη διείσδυσή της σε νέες αγορές και στην περαιτέρω συμπίεση του λειτουργικού κόστους της, μετά την ολοκλήρωση στις αρχές του 2017 της σημαντικής, στρατηγικής επένδυσης εγκατάστασης νέου επαγωγικού φούρου στο εργοστάσιό της στη Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία το 2017 είχε λάβει τη συγκατάθεση των πιστωτών της για τη μετάθεση από τον Ιούνιο του 2017, στον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2020, της αποπληρωμής κεφαλαιακών δόσεων κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 179,80 εκατ. ευρώ που είχε λάβει τον Μάιο του 2016. Επίσης, εντός του 2018 εξασφάλισε την έγκριση των πιστωτών της για την περαιτέρω συνολική αναδιάρθρωση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής του δανείου της, η λήξη του οποίου παρατάθηκε κατά τρία έτη μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Επιπροσθέτως, όπως έχει αναφέρει, η αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θα συνεχιστεί και στο μέλλον, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της, άλλωστε, οδηγεί σε βελτίωση και της ρευστότητάς της, η οποία δύναται να καλύψει, μαζί με τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, το βραχυπρόθεσμο μέρος του μακροπρόθεσμου δανείου.

Η ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί κορμό ομίλου στον οποίο συμμετέχουν, πέραν της ελεγχόμενης από αυτή κατά 64,01% ομοειδούς χαλυβουργικής βιομηχανίας Sovel, οι εταιρείες Doirani Steel στα Σκόπια (με μερίδιο 100%), Sideral στην Αλβανία (99,45%), Siderom Steel στη Ρουμανία (100%), Prosal Tubes στη Βουλγαρία (100%), λοιπές επιχειρήσεις εξωτερικού και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις του τομέα σιδήρου-χάλυβα, όπως η Έρλικον (97,45%), η ΒΕΤΕΜ (100%) και η ΕΤΗΛ (69,98%). Δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενώ οι δικές της ενοποιούνται σε αυτές της μητρικής της εταιρείας Viohalco.

Εδρεύει στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Μεσογείων. Αποτελεί κατ' ουσίαν διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα της προγενέστερης βιομηχανίας χάλυβα Σιδενόρ, η οποία μετεξελίχθηκε σε εταιρεία συμμετοχών και απορροφήθηκε από τη Viohalco με διασυνοριακή συγχώνευση. Προήλθε από εισφορά του βιομηχανικού κλάδου της Σιδενόρ Συμμετοχών στην εταιρεία ΔΕΠΑΛ. Παράγει επιμήκη προϊόντα χάλυβα και αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Αν και έχει πληγεί από την κατάρρευση της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας, φαίνεται να εξέρχεται ισχυρή και με ενισχυμένο παραγωγικό δυναμικό από την κρίση, εξακολουθώντας να κατέχει ηγετική θέση στην αγορά χάλυβα της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εξάγει προϊόντα τς σε περισσότερες από 20 χώρες. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Οι πωλήσεις και τα αποτελέσματά της το 2017 επηρεάστηκαν θετικά από την ανάληψη των πωλήσεων προϊόντων της θυγατρικής της χαλυβουργίας Sovel. Ο όγκος των πωλήσεών της αυξήθηκε, κατόπιν αυτού, κατά 75%. Το γεγονός αυτό ωφέλησε τον κύκλο εργασιών της κατά ποσό 128,07 εκατ. ευρώ. Θετικά συνέβαλε όμως και η επάνοδος του εργοστασίου της σε αυξημένη διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα, μετά την έναρξη δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας επένδυσης νέου επαγωγικού φούρνου το 2016, που οδήγησε σε σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. Επίσης, μέρος της αύξησης των πωλήσεών της (43,29 εκατ. ευρώ) οφείλεται σε αυξημένες τιμές πώλησης των προϊόντων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2017 η Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα κατέγραψε πωλήσεις ύψους 269,37 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2016 κατά 174,9% (+171,36 εκατ. ευρώ), καθώς ανέλαβε τη διάθεση των προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος (Rebar) της συγγενικής χαλυβουργίας στην ελληνική αγορά και στις αγορές της Σερβίας, της Ρουμανίας και της Αλβανίας. Ανά γεωγραφική αγορά, το 57,7% των εσόδων της (155,35 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 17,3% (46,68 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 19,5% (52,52 εκατ. ευρώ) από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 3,2% (8,50 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις στην Ασία και κατά το υπόλοιπο 2,3% (6,32 εκατ. ευρώ από διάθεση προϊόντων σε χώρες της Ωκεανίας. Οι εγχώριες πωλήσεις της παρουσίασαν αύξηση 225,7% (+107,65 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές της (114,02 εκατ. ευρώ) σημείωσαν αύξηση 126,7% (+63,72 εκατ. ευρώ),.

Επίσης, οφείλει το 97,5% των εσόδων της (262,82 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα και εμπορεύματά της και το υπόλοιπο 2,5% (6,55 εκατ. ευρώ) σε παροχή υπηρεσιών.

Τα μεικτά κέρδη της, παρά την αποδυνάμωση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 10,9%, από 13,5% το 2016), λόγω της σημαντικής αύξησης των πωλήσεων ανήλθαν σε 29,35 εκατ. ευρώ (+122% ή +16,13 εκατ. ευρώ), εμπεριέχοντας οφέλη τιμολογιακής πολιτικής και ενισχυμένης παραγωγικότητας της μονάδας της.

Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 15,58 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα έναντι εκείνων του 2016 (2,97 εκατ. ευρώ) κατά 424,2% ή 12,61 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων, αντί 3% των πωλήσεων το 2016, παρά το γεγονός ότι τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ήταν μειωμένα κατά 5,67 εκατ. ευρώ, λόγω της πολύ μεγαλύτερης αύξησης των μεικτών κερδών. Οι δαπάνες διοίκησης, εξάλλου, συρρικνώθηκαν κατά 16,9% (-2,24 εκατ. ευρώ).

Tα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 7,135 εκατ. ευρώ (6,29 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 12,85 εκατ. ευρώ (13,05 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών η ΣΙΔΕΝΟΡ κατέγραψε μειωμένες κατά 11,85 εκατ. ευρώ ζημιές προ φόρων ύψους 4,04 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 15,885 εκατ. ευρώ το 2016 (+74,6%). Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη ύψους 13,365 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 14,435 εκατ. ευρώ το 2016 (+27,80 εκατ. ευρώ), λόγω υψηλών αναβαλλόμενων φορολογικών εσόδων. Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 3,10 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 9,59 εκατ. ευρώ το 2016 (+12,69 εκατ. ευρώ).

Οι καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ήταν θετικές, ύψους 6,25 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων ετών 37,43 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 17,92 εκατ. ευρώ (4,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 4,6% (1,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 388,87 εκατ. ευρώ (364,73 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Οι συνολικές υποχρεώσεις της, ύψους 370,95 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 3% (+10,78 εκατ. ευρώ), ενώ οι τραπεζικές ήταν ύψους 251,93 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 2% (-5,27 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 58,1% μακροπρόθεσμες. Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (169,15 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 49,76 εκατ. ευρώ της αξίας των βραχυπρόθεσμων, πληρωτέων εντός του 2018 υποχρεώσεών της (218,91 εκατ. ευρώ). Όπως προαναφέρθηκε, όμως, οι πιστωτές της εντός του 2018 συμφώνησαν στην τροποποίηση των όρων του δανεισμού της. Στις 31.12.2017 τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 4,27 εκατ. ευρώ (8,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί παγίων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 215,76 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2017 ήταν ύψους 77,18 εκατ. ευρώ, έναντι 81,61 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2016. Στη διάρκεια της χρήσης 2017 η επιχείρηση δαπάνησε για απόκτηση παγίων στοιχείων 2,45 εκατ. ευρώ. Το 2016 είχε δαπανήσει για πάγιες επενδύσεις στη χαλυβουργία της στη Θεσσαλονίκη 3,45 εκατ. ευρώ, έναντι 12,13 εκατ. ευρώ το 2015, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα εγκατάστασης νέου επαγωγικού φούρνου, από το οποίο εξασφάλισε σημαντικά κοστολογικά οφέλη. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,125 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων. Η αξία των συμμετοχών της σε θυγατρικές και άλλες συγγενικές επιχειρήσεις στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 118,62 εκατ. ευρώ.

Η ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα έχει πρόεδρο τον Παν. Κ. Αγγελή, αντιπρόεδρο τον Αθ. Ι. Αθανασόπουλο, γενικό διευθυντή τον Νικ. Π. Μαρίου και οικονομικό διευθυντή τον Νικ. Τ. Καρανικόλα. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 315 εργαζόμενους, έναντι 297 στις 31.12.2016. Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12,99 εκατ. ευρώ, έναντι 12,54 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,61 εκατ. ευρώ, έναντι 0,54 εκατ. ευρώ το 2016.

Στις υπό εκτέλεση ακινητοποιήσεις της στα τέλη του 2017 περιελαμβανόταν ποσό 3,14 εκατ. ευρώ, που αφορούσε επιπρόσθετο μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό την ενίσχυση της προϊοντικής γκάμας και την περαιτέρω μείωση του ενεργειακού κόστους και του κόστους παραγωγής.

Οι πωλήσεις της το πρώτο τρίμηνο του 2018 είχαν κινηθεί έντονα ανοδικά και τα μεικτά κέρδη της είχαν αυξηθεί κατά 95%.

Τον Ιούλιο του 2018 μεταβίβασε το μερίδιο (90%) που κατείχε στην ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων Αειφόρος στη συγγενική εταιρεία ανακύκλωσης ΑΝΑΜΕΤ, που επίσης ανήκει στον όμιλο Viohalco, αντί του ποσού των 9,215 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ

www.inr.gr, 2 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS