inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 66,4 εκατ. ευρώ δημοσιοποίησε η βιομηχανία ιχθυοτροφών BioMar Hellenic για το 2017Περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων, αν και όχι με τον αλματώδη ρυθμό της προηγούμενης διετίας, κατέγραψε το 2017 η εταιρεία BioMar Hellenic, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία ιχθυοτροφών.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1989 και εδρεύει στη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, στο Βελεστίνο Φερών του νομού Μαγνησίας, όπου διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα. Διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Μέσω των εταιρειών Biomar Group της Δανίας και Biomar της Γαλλίας ελέγχεται πλήρως από τον δανέζικο επιχειρηματικό όμιλο ιχθυοτροφών BioMar, που με τη σειρά του ελέγχεται από την εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης εταιρεία χαρτοφυλακίου συμμετοχών Aktieselskabet Schouw & Co. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Περί το 20% της παραγωγής της διατίθεται στις αγορές της Αλβανίας, της Αρμενίας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Δανίας, του Ισραήλ, της Κύπρου, του Λιβάνου, της π.Γ.Δ.Μ. και της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον 28ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2017 ανήλθαν σε 64,43 εκατ. ευρώ, από 64,43 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 3,1% σε ποσοστό ή 2,01 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το 85% περίπου των πωλήσεών της το 2016 είχε προέλθει από προϊόντα της και το υπόλοιπο 15% από εμπορεύματα και παροχή υπηρεσιών.

Η ραγδαία αύξηση των πωλήσεών της τη διετία 2015-2016 συνδέεται κυρίως με την υπογραφή τον Ιούλιο του 2015 πενταετούς σύμβασης εφοδιασμού του ομίλου Ιχθυοτροφεία Σελόντα με ιχθυοτροφές της τάξεως των 25.000 τόνων ετησίως. Κατά δεύτερο λόγο συνδέεται με την απόκτηση δικαιώματος συντήρησης και διάθεσης μέρους της ιχθυοκαλλιεργητικής παραγωγής της εταιρείας Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, έναντι χρεών, στο πλαίσιο συμφωνιών και ρυθμίσεων εξυγίανσης της εταιρείας αυτής.

Η αύξηση των πωλήσεων το 2017 συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 4,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 17,6% από 21,7% το 2016). Το γεγονός αυτό ώθησε καθοδικά τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 11,72 εκατ. ευρώ (-16,3% ή -2,28 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 3,4%, μειώθηκαν σε αξία μόνο κατά 0,32 εκατ. ευρώ και ήταν ύψους 9,02 εκατ. ευρώ, εξασθενημένα ως ποσοστό των πωλήσεων από το 14,5% το 2016 στο 13,6% το 2017, καθώς η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί με έκτακτα έξοδα 2,22 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2017), που αφορούσαν κυρίως επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις. Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης απορρόφησαν 0,41 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,30 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,11 εκατ. ευρώ (1,49 εκατ. ευρώ το 2016), που αφορούν δαπάνες διαχείρισης λογαριασμού cash pooling με τράπεζα του εξωτερικού, στο πλαίσιο χρηματοδότησής της από τον οικείο όμιλο, με επιτόκιο δανεισμού 4,80%.

Το αποτέλεσμα της επιχείρησης προ φόρων, κατόπιν αυτών, ήταν κέρδη 7,75 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 7,72 εκατ. ευρώ το 2016 (+0,5% ή + 0,035 εκατ. ευρώ). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ανήλθαν σε 5,49 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων (9,7% το 2016) και το 33,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (44,9% το 2016), έναντι αντίστοιχων κερδών 6,24 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 12% (-0,75 εκατ. ευρώ), καθώς διευρύνθηκε ο συντελεστής φορολόγησης.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2017 συμπεριελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,11 εκατ. ευρώ και ανερχόταν σε 20,30 εκατ. ευρώ (20,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 41,2% (38,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 62,61 εκατ. ευρώ (52,63 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (58,57 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 22,11 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (36,46 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 1,99 εκατ. ευρώ (7,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της, ύψους 36,82 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 13,9% (+4,49 εκατ. ευρώ), ενώ οι έντοκες υποχρεώσεις της προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις του εξωτερικού ήταν ύψους 7,48 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 31,1% (-3,38 εκατ. ευρώ) και στο σύνολό τους σχεδόν βραχυπρόθεσμες.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2017 ήταν ύψους 2,32 εκατ. ευρώ, έναντι 2,36 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2016. Στη διάρκεια της χρήσης 2017 η επιχείρηση δαπάνησε για απόκτηση ενσώματων παγίων στοιχείων 0,19 εκατ. ευρώ, έναντι 0,33 εκατ. ευρώ το 2016. Επίσης, δαπάνησε 0,51 εκατ. ευρώ για την απόκτηση άυλων παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τις αμοιβές του προσωπικού (1,87 εκατ. ευρώ για 35 εργαζόμενους το 2016) και τη μερισματική πολιτική της εταιρείας.

Επικεφαλής της BIOMAR HELLENIC, η οποία κατά κύριο λόγο παράγει και δευτερευόντως εισάγει έτοιμες ιχθυοτροφές, είναι ο Ole M. Christensen και ο Παν. Μ. Λαγός, που κατέχουν, αντίστοιχα, τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της.

Η διεθνής εταιρεία ιχθυοτροφών BioMar πραγματοποίησε ετήσιες πωλήσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ το 2017. Τα περισσότερα από δέκα εργοστάσιά της και οι άλλες μονάδες της, με 1.400 εργαζόμενους σε εννέα χώρες, παράγουν περί τους 1.200.000 τόνους ιχθυοτροφών για 45 διαφορετικά είδη ψαριών και γαρίδες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: BIOMAR HELLENIC

www.inr.gr, 5 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS