inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επέστρεψε 7 εκατ. ευρώ στους μετόχους της η Καμαρίδης Global WireΑναπτύσσει περαιτέρω κατά το 2018 τις εξαγωγικές της δραστηριότητες, κυρίως σε χώρες της λεκάνης της Μεσογείου και των Βαλκανίων, αλλά και στις ΗΠΑ, η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία Καμαρίδης, η οποία προ μηνών υλοποίησε απόφαση μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 7 εκατ. ευρώ και επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1976, με άλλη νομική μορφή, ως εμπορική εταιρεία εισαγωγής βιομηχανικού σιδήρου και σιδήρου οπλισμού. Το 1990 ξεκίνησε την παραγωγή χαλυβδόφυλλων για την κατασκευή μεταλλικών κτιρίων. Το 1995 απέκτησε τη νομική μορφή της Α.Ε. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Από το 2003 παράγει θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης, πάνελ πυράντοχα από πετροβάμβακα, καθώς και πάνελ πυράντοχα πολυουρεθάνης, με αντικείμενο τη βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών και θερμομονωτικών στοιχείων τα οποία προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων, βιομηχανικών ψυκτικών θαλάμων και σύγχρονων δομικών κατασκευών. Πιο συγκεκριμένα, παράγει και εμπορεύεται πετάσματα, υλικά επικάλυψης και κάθε σχετικό με αυτά προϊόν, όπως τεγίδες, ειδικά τεμάχια, κορφιάδες και βίδες στήριξης. Το 2009, μέσω συγγενικής εταιρείας την οποία στη συνέχεια απορρόφησε, κατασκεύασε μονάδα συρματουργείου και άρχισε να παράγει πρόκες και μαύρα και γαλβανισμένα σύρματα. Το 2014 υλοποίησε επένδυση για την παραγωγή δομικών πλεγμάτων, συμπεριλαμβανομένων πλεγμάτων υποστηλωμάτων. Το 2015 επεξέτεινε τη μονάδα του συρματουργείου της για την παραγωγή συρμάτων galfan.

Ολοκληρώνοντας το 2017 την 23η οικονομική χρήση της, κατέγραψε έσοδα ύψους 44,16 εκατ. ευρώ, έναντι 41,145 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 7,3% (+3,01 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση, αντανακλώντας αύξηση και των τιμών των προϊόντων της, λόγω της ανόδου της τιμής του χάλυβα. Το 78,7% των εσόδων της (34,76 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 21,3% (9,40 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,9% (+3,69 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα τα εξαγωγικά βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 32,9% (+3,60 εκατ. ευρώ).

Συνολικά, το 26,8% των εσόδων της (14,60 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 32,1%), προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες. Τα έσοδά της από την εγχώρια αγορά ήταν ύψους 29,56 εκατ. ευρώ (67,9% των συνολικών), μειωμένα κατά 1,9% (-0,56 εκατ, ευρώ). Αυξήθηκαν κατά 59,4% τα έσοδά της από άλλες ευρωπαϊκές αγορές (8,72 εκατ. ευρώ) και κατά 5,4% τα έσοδά της από αγορές τρίτων χωρών (5,87 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 1,9 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (στο 16,1% έναντι 18% το 2016), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 7,11 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 7,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-4% ή -0,30 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 6,11 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 6,80 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 10,2% (-0695 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 13,8% των πωλήσεων (16,5% το 2016), λόγω της σμίκρυνσης των μεικτών κερδών και έκτακτων εξόδων 0,40 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2016).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 1,915 εκατ. ευρώ (1,92 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,28 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών η βιομηχανία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 4,18 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 4,695 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-11% ή -0,52 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 2,79 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 3,26 εκατ. ευρώ το 2016 (-14,2% ή -0,46 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,3% και 6,9% (11,3% και 7,8% το 2016), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 9,5% (11,4% το 2016) και τα καθαρά κέρδη το 6,3% (7,9% το 2016). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 6,09 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 12,2%, αντί 12,6% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 50,30 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,3%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014. Ωστόσο, η εταιρεία προχώρησε σε αναδιατύπωση ορισμένων κονδυλίων, λόγω αναταξινόμησής τους.

Η επιχείρηση στις 31.12.2017 διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (36,03 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 24,63 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (11,40 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 1,90 εκατ. ευρώ, αλλά η εταιρεία θεωρούσε εισπράξιμες τις σχετικές απαιτήσεις της. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 5,94 εκατ. ευρώ (11,41 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Ο δανεισμός της είχε μειωθεί κατά 17,45%.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά της συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 9,88 εκατ. ευρώ, είχαν μειωθεί λόγω της επιστροφής κεφαλαίου σε 38,45 εκατ. ευρώ (42,66 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 76,6% (78,8% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βάγια Ιωσ. Καμαρίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Η έδρα και οι παραγωγικές και λοιπές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη Θήβα του νομού Βοιωτίας, στο 4ο, 6ο και 7ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών-Αθηνών, σε ιδιόκτητα γήπεδα 140.000 τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις που καλύπτουν 50.000 τ.μ. Το βιομηχανοστάσιο παραγωγής πάνελ καλύπτει 3.715 τ.μ., ενώ το βιομηχανοστάσιο του συρματουργείου της καλύπτει 14.465 τ.μ.

Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 99 εργαζόμενους, έναντι 97 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,14 εκατ. ευρώ, έναντι 2,17 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 61.685 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 42.210 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση υλοποιεί κατά το 2018 σημαντικές συμφωνίες που υπέγραψε για εξαγωγή προϊόντων της στις ΗΠΑ, την Αλγερία και σε χώρες των Βαλκανίων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE

www.inr.gr, 7 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS