inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδίζει μερίδια στην ευρωπαϊκή αγορά η βιομηχανία διέλασης αλουμινίου ΕΛΒΙΑΛΑκόμη μεγαλύτερες πωλήσεις αναμένεται να δημοσιοποιήσει για τη χρήση 2018 η μακεδονική βιομηχανία διέλασης αλουμινίου ΕΛΒΙΑΛ, η οποία την περίοδο 2016-2020 υλοποιεί πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ.

Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου, με τον διακριτικό τίτλο ΕΛΒΙΑΛ, ιδρύθηκε με την τρέχουσα νομική μορφή της τον Ιούνιο του 1990. Εχει δημιουργήσει μεγάλη μονάδα παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου και προφίλ βιομηχανικής χρήσης στο βιομηχανικό πάρκο Αγίου Παντελεήμονα στον νομό Κιλκίς, σε έκταση 111.800 τ.μ., με στεγασμένους χώρους 40.345 τ.μ. Εδρεύει στη Νέα Σάντα Κιλκίς, στο ύψος του 26ου χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, όπου σε έκταση 21.065 τ.μ. είχε κατασκευάσει την πρώτη βιομηχανική μονάδα της, με στεγασμένους χώρους 10.360 τ.μ. Διαθέτει υποκατάστημα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ελέγχει πλήρως στη Σερβία την εταιρεία ELVIAL Beograd και με μερίδια 52% τις θυγατρικές Greek Aluminium Indystry στη Βουλγαρία και Elvial Romania Aluminium Systems στη Ρουμανία. Το 2017 δημιούργησε υποκατάστημα εμπορικού χαρακτήρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, σε έκταση 12.575 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Η σταθερά έντονη εξαγωγική της δραστηριότητα επεκτάθηκε δυναμικά, από το 2015, στις αγορές της Γαλλίας και της Γερμανίας. Αποδίδει πλέον άνω του 55% των συνολικών εσόδων της εταιρείας.

Το 1990 η βιομηχανία άρχισε να παράγει προφίλ αλουμινίου για βιομηχανικές χρήσεις. Παρήγαγε τα πρώτα της αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου για απλές και σύνθετες κατασκευές, με το σήμα της, το 1997. Την τριετία 2005-2007 κατασκεύασε, όπως αναφέρει, πρότυπο και πλήρως καθετοποιημένο ρομποτικό βιομηχανικό συγκρότημα, με μονάδες διέλασης που έχουν παραγωγική δυναμικότητα της τάξεως των 18.000 τόνων προφίλ αλουμινίου ετησίως. Ακολούθησαν ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις.

Το εν εξελίξει επενδυτικό της πρόγραμμα ως τα τέλη του 2017 ήταν της τάξεως των 13 εκατ. ευρώ και περιελάμβανε την εγκατάσταση εξοπλισμού αύξησης της παραγωγής. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 15,57 εκατ. ευρώ, αντί 13,11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, μετά τις αποσβέσεις της χρήσης, ενώ η αξία των προκαταβολών και μη κυκλοφορούντων στοιχείων υπό κατασκευή, στο πλαίσιο των νέων επενδύσεων, ανερχόταν σε 8,21 εκατ. ευρώ (4,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι προσθήκες παγίων και οι νέες προκαταβολές για πάγια το 2017 απορρόφησαν 9,20 εκατ. ευρώ (5,77 εκατ. ευρώ το 2016).

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία διέλασης αλουμινίου το 2017, ολοκληρώνοντας την 27η οικονομική χρήση της, συγκέντρωσε από τη διάθεση των προϊόντων και εμπορευμάτων της έσοδα 65,69 εκατ. ευρώ, έναντι 55,915 εκατ. ευρώ το 2016. Αυξημένα, δηλαδή, κατά 17,5% σε ποσοστό ή 9,775 εκατ. ευρώ, σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 87% των εσόδων της (57,18 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 13% (8,51 εκατ. ευρώ) από διάθεση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων και παροχή υπηρεσιών βιομηχανικού χαρακτήρα. Τα συνολικά έσοδα από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες ανήλθαν σε 62,86 εκατ. ευρώ, καθώς αυξήθηκαν κατά 18,7% (+9,90 εκατ. ευρώ). Το 41,8% των εσόδων της (27,43 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εγχώριες πωλήσεις της, 44,5% (29,22 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 13,7% (9,04 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε λοιπές, τρίτες χώρες. Οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 5,5% (+1,44 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 27,8% (+8,33 εκατ. ευρώ), συνεισφέροντας τα μέγιστα (85,3%) στην αύξηση των συνολικών πωλήσεων.

Τα έσοδα αυτά απέδωσαν μεικτά κέρδη 12,96 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του 2016 κατά 13,2% (+1,51 εκατ. ευρώ), καθώς αποδυναμώθηκε ο συντελεστής μεικτού κέρδους της εταιρείας (στο 19,7%, από 20,5% το 2016).

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 9,6% (+0,72 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 8,21 εκατ. ευρώ (7,49 εκατ. ευρώ το 2016), ίσα προς το 12,5% των πωλήσεων (13,4% το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,59 εκατ. ευρώ (2,52 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,41 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2016).

Προέκυψαν, κατόπιν αυτών, αυξημένα κατά 12,6% κέρδη προ φόρων ύψους 5,25 εκατ. ευρώ το 2017 (4,66 εκατ. ευρώ το 2016 ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένα κατά 15,7% κέρδη της τάξεως των 3,625 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,13 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,7% (13,8% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 10,1% (9,2% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε 8% (από 8,3%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 5,5% (από 5,6%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 9,5%, αντί 11,7% το 2016, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 35,3%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 7,81 εκατ. ευρώ (7,18 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα αποτελέσματα χρήσης 2017 της εταιρείας, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Η ΕΛΒΙΑΛ στις 31.12.2017 απασχολούσε συνολικά κεφάλαια 86,40 εκατ. ευρώ (63,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), εκ των οποίων τα δικά της ήταν 37,60 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 43,5% των συνολικών (33,98 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 53,2% των συνολικών έναν χρόνο πριν), συμπεριλαμβάνοντας αφορολόγητα αποθεματικά 22,26 εκατ. ευρώ βάσει των αναπτυξιακών νόμων.

Στις 31.12.2017 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (62,32 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 34,63 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (27,69 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 21,08 εκατ. ευρώ, έναντι 8,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, αυξημένος δηλαδή κατά 162,5% (+13,05 εκατ. ευρώ), λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 31,18 εκατ. ευρώ (16,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις λοιπές υποχρεώσεις της συμπεριελάμβανε μερίσματα πληρωτέα 4,52 εκατ. ευρώ. Είχε απαίτηση ύψους 1,19 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η συμμετοχή της στις τρεις εμπορικές εταιρείες σε άλλες χώρες των Βαλκανίων αποτιμήθηκε 0,16 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΒΙΑΛ έχει πρόεδρο τον Δημ. Α. Τζίκα, διευθύνουσα σύμβουλο την Ασήμω Δ. Τζίκα και αντιπρόεδρο τη Σουλτάνα Δ. Τζίκα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 279 εργαζόμενους, έναντι 237 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 7,19 εκατ. ευρώ, έναντι 5,43 εκατ. ευρώ το 2016. Ως μέρισμα στους μετόχους της προσέφερε 0,36 εκατ. ευρώ από αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Για αμοιβές στη διοίκησή της διέθεσε 1,26 εκατ. ευρώ, έναντι 1,21 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2017 σε 29.420 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 18.815 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στόχοι της για το 2018, όπως και το 2017, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς της, η διείσδυση ή η προετοιμασία για διείσδυση σε νέες αγορές και η υλοποίηση νέων επενδύσεων με στόχο την παραγωγή μεγαλύτερου όγκου νέων προϊόντων αλουμινίου υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αναμένει ότι η αύξηση των πωλήσεών της θα είναι ανάλογη με αυτή των τελευταίων ετών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΒΙΑΛ

www.inr.gr, 8 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS