inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 9,2 εκατ. ευρώ «έγραψε» η υπό γερμανικό έλεγχο βιομηχανία τσιμέντων Χάλυψ το 2017Μείωση πωλήσεων, μετά την περιστασιακή αύξησή τους το 2016, καθώς και ζημιές σχεδόν 9,2 εκατ. ευρώ, λόγω νέων απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων της, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία εξόρυξης αδρανών υλικών και παραγωγής τσιμέντου και έτοιμου σκυροδέματος Χάλυψ Δομικά Υλικά, η οποία έχει περιέλθει στον έλεγχο της γερμανικής εταιρείας Heidelberger Cement.

Η γερμανική Heidelberger, δεύτερη μεγαλύτερη επιχείρηση παραγωγής τσιμέντου και έτοιμου σκυροδέματος και κορυφαία επιχείρηση αδρανών υλικών παγκοσμίως, το 2016 εξαγόρασε, ως γνωστόν, την ομοειδή ιταλική εταιρεία Italcementi, στην κυριότητα της οποίας βρίσκεται η ελληνική βιομηχανία. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες.

Η Χάλυψ Δομικά Υλικά ιδρύθηκε το 1934, μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. το 1942 και εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο ύψος του 17ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, όπου βρίσκεται και η τσιμεντοβιομηχανία της. Παράγει τσιμέντο και έτοιμο σκυρόδεμα. Επίσης, εξορύσσει αδρανή υλικά. Επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην εμπορία ειδικών δομικών προϊόντων, όπως στεγανωτικά και άλλα επισκευαστικά υλικά. Παράγει τύπους τσιμέντων πόρτλαντ με τα σήματα «Αίολος», «Ασπρόπυργος» και «Γίγας», καθώς και ποζολανικά τσιμέντα με τα σήματα «Γίγας Plus» και «Μεσόγειος». Εξάγει τσιμέντο, κυρίως στην Αλβανία, όπου έχει ιδρύσει θυγατρική με τερματικό σταθμό διακίνησης τσιμέντου. Επίσης, ελέγχει πλήρως θυγατρική συμμετοχική εταιρεία στην Κύπρο, με την επωνυμία Italmed Cement. Η τσιμεντοβιομηχανία της είναι σε θέση να παρασκευάζει ημερησίως 2.000 τόνους κλίνκερ και να παράγει ετησίως 1 εκατ. τόνους τσιμέντου. Διαθέτει μεγάλα λατομεία στην Κεραμιδέζα Μάνδρας Αττικής και μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση Τζαβερδέλα στον Ασπρόπυργο και στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2017, η εταιρεία το έτος αυτό, παρά την εκ νέου πτώση των πωλήσεών της, ενίσχυσε σημαντικά τα μεικτά κέρδη της, συμπιέζοντας το κόστος παραγωγής των προϊόντων της. Ωστόσο, λόγω περαιτέρω απομείωσης της αξίας σειράς περιουσιακών στοιχείων της, κατέγραψε αυξημένες ζημιές. Τα αποτελέσματά της το 2016, εξάλλου, είχαν ευνοηθεί από σημαντικού ύψους έσοδα από πωλήσεις δικαιωμάτων ρύπων, βάσει συμβολαίων παραγώγων που έχει συνάψει η μητρική της εταιρεία στο εξωτερικό, σχετικά με την πώληση ρύπων. Τόσο το 2017 όσο και το 2016 τα αποτελέσματά της ευνοήθηκαν από μερίσματα της θυγατρικής Italmed Cement, η οποία κατέχει μετοχές άλλων εταιρειών του διεθνούς ομίλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 75ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της το 2017 περιορίστηκαν σε 26,72 εκατ. ευρώ, από 29,49 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 9,4% σε ποσοστό και 2,76 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 76,5% των εσόδων της (20,44 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις τσιμέντου, 10,6% (2,84 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση λατομικών αδρανών υλικών και το υπόλοιπο 12,9% (3,44 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση έτοιμου σκυροδέματος. Επίσης, το 74,8% των εσόδων της από τη διάθεση τσιμέντου (15,28 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο 25,2% (5,17 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις στη διεθνή αγορά, καθώς οι εξαγωγές τσιμέντου σημείωσαν αύξηση 88% (+2,42 εκατ. ευρώ), ενώ οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 25,6% (-5,25 εκατ. ευρώ). Περί το 20% των εσόδων της (5,36 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες με τις επωνυμίες Intercom, Italcementi, Cement Devyna, Interbulk, Vassiliko Cement και Malta HC Trading.

Σε σύγκριση με το 2016, μειώθηκαν οι πωλήσεις τσιμέντου κατά 12,2% και αδρανών υλικών κατά 10,1%, ενώ οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 12,8%.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 3,59 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 4,38 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 22,1% (+0,79 εκατ. ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 4,2 εκατοστιαίες μονάδες, από το 12,2% στο 16,4%.

Ωστόσο, λόγω υψηλών έκτακτων δαπανών, προέκυψε και πάλι αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Η εταιρεία σημείωσε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 11,67 εκατ. ευρώ (43,7% των εσόδων), έναντι αντίστοιχων ζημιών 7,46 εκατ. ευρώ (25,3% των εσόδων) έναν χρόνο πριν, αυξημένες κατά 56,4% (4,21 εκατ. ευρώ).

Κατέγραψε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων 9,17 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι αντίστοιχων ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 8,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένες κατά 2,8% (0,25 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως διατήρησε και πάλι, όπως αναφέρει, σε ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά επίπεδα τους βιομηχανικούς δείκτες αποδοτικότητας και των τιμών προμήθειας πρώτων υλών. Ακόμη, με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στον κλίβανο του εργοστασίου συμπίεσε το ενεργειακό κόστος της.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 3,96 εκατ. ευρώ βάσει διατάξεων επενδυτικών νόμων, είχαν μειωθεί σε 49,43 εκατ. ευρώ (58,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 64,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (67,3% έναν χρόνο νωρίτερα). Το συνολικό ενεργητικό/παθητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 76,57 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 11,8%, λόγω μείωσης των παγίων της.

Στις 31.12.2017 η εταιρεία παρουσίαζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (16,83 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,92 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (21,75 εκατ. ευρώ).

Οι επενδύσεις της για νέα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 1,46 εκατ. ευρώ, έναντι 0,32 εκατ. ευρώ το 2016. Σημαντικού ύψους ήταν, συγχρόνως, οι προκαταβολές της για πάγια υπό εκτέλεση.

Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές στην κυπριακή εταιρεία συμμετοχών Italmed Cement Company (για το 100% των μετοχών της) και στην αλβανική εταιρεία Eurotech Cement (92,5% των μετοχών), η οποία ασχολείται με την εμπορία τσιμέντου και είναι κάτοχος τερματικού σταθμού στο Δυρράχιο της Αλβανίας.

Δηλώνει εκ νέου αισιόδοξη ότι μετά την οργανική ένταξή της στο γκρουπ της Heidelberger Cement θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και την αποδοτικότητα της μητρικής της εταιρείας και θα ενδυναμώσει σημαντικά τη θέση της στην αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

www.inr.gr, 9 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS