inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 59,5 εκατ. ευρώ «έγραψαν» τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα το 2017Υψηλές ζημιές, κυρίως λόγω υπολειτουργίας, κατέγραψε το 2017 η κρατικά ελεγχόμενη βιομηχανία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), η οποία συνεχίζει να αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα ρευστότητας και προσδοκά ενδεχόμενη νέα χρηματοδότηση από το υπουργείο Οικονομικών έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή νέες προκαταβολές από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας για την υλοποίηση συμβάσεων στις οποίες δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί, λόγω αδυναμίας προμήθειας πρώτων υλών.

Η επιχείρηση θεωρεί, πάντως, σημαντικό το έργο που έχει αναλάβει για την καταστροφή ναρκών και άλλων πυρομαχικών.

Επίσης, προσδοκά ότι στις αρχές του 2019 θα καταστεί δυνατή η έναρξη της τμηματικής καταβολής οφειλής μεγάλου ύψους του Ιράκ, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι παραγωγικές της δυνατότητες, σε συνδυασμό με τη ζήτηση προϊόντων της από το εσωτερικό και το εξωτερικό, της δίνουν πνοή αισιοδοξίας για τη βιωσιμότητά της.


Ο κύκλος εργασιών της το 2017, αν και ενισχύθηκε σημαντικά, διαμορφώθηκε στο χαμηλό για τις δυνατότητές της επίπεδο των 17,20 εκατ. ευρώ (από 8,24 εκατ. ευρώ το 2016, 12,82 εκατ. ευρώ το 2015, 14,94 εκατ. ευρώ το 2014 και 54,02 εκατ. ευρώ το 2013), αυξημένος σε ετήσια βάση κατά 108,8% (+8,96 εκατ. ευρώ). Σε αυτόν συνέβαλαν κατά 69,9% προϊόντα (12,03 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 30,1% (5,17 εκατ. ευρώ) εμπορεύματα και υπηρεσίες που προσέφερε. Κι αυτό, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεών της με τις ελληνικές Ενοπλες δυνάμεις, καθώς και με εταιρείες, στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 105 εκατ. ευρώ και στις 31.12.2017 διαμορφώθηκε σε 73,40 εκατ. ευρώ. Το 91,7% των πωλήσεων (15,77 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις και γενικότερα προς το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, το 7,9% των πωλήσεων (1,36 εκατ. ευρώ έναντι 2,05 εκατ. ευρώ το 2016) προήλθε από εξαγωγές.

Για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος ρευστότητας και οφειλών της, όπως η μισθοδοσία του προσωπικού της, η ΕΑΣ προχώρησε τους πρώτους μήνες του 2017 σε εκποίηση του ακινήτου του εργοστασίου που διέθετε στην Ελευσίνα Αττικής, με τίμημα 25,7 εκατ. ευρώ, αλλά εγγράφοντας ζημιές στον ισολογισμό της του 2017, καθώς το τίμημα πώλησης υπολειπόταν σημαντικά της λογιστικής αξίας της μονάδας.

Η επιχείρηση ανέφερε στον ισολογισμό της για το 2017 θετικά μεικτά αποτελέσματα ύψους 4,08 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικών (ζημιές 2,37 εκατ. ευρώ) το 2016 (+6,45 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, παρουσίασε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 17,41 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 104,83 εκατ. ευρώ το 2016, όταν είχε εγγράψει στις οικονομικές καταστάσεις της λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης συνολικού ύψους 176,02 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούσαν κατά κύριο λόγο (119,75 εκατ. ευρώ) διαγραφές προστίμων και προσαυξήσεων από καταπτώσεις δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά δεύτερο λόγο (44,50 εκατ. ευρώ) ανάκληση καταπτώσεων εγγήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια, καθώς μεσολάβησε στη διάρκεια του 2016 κεφαλαιοποίηση σχετικών δανείων με τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ τα αποτελέσματα του ιδίου έτους, δηλαδή του 2016, είχαν επιβαρυνθεί με ζημιές 60,20 εκατ. ευρώ από επανεκτίμηση παλαιάς απαίτησης της εταιρείας από το Ιράκ συνολικού ύψους 126,2 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ. Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης το 2017 ήταν συνολικού ύψους 2,80 εκατ. ευρώ.

Συγχρόνως, τα αποτελέσματα το 2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 4,24 εκατ. ευρώ (4,38 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους 15,86 εκατ. ευρώ (18,70 εκατ. ευρώ το 2016).

Ακόμη, με μειωμένα έξοδα παραγωγής μη κοστολογηθέντα ύψους 8,35 εκατ. ευρώ (11,87 εκατ. ευρώ το 2016), καθώς και με μειωμένα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.

Επιβαρύνθηκαν, ακόμη, με επενδυτικές ζημιές 23,27 εκατ. ευρώ, λόγω σημαντικών ζημιών από την εκποίηση του εργοστασίου Ελευσίνας και παράλληλη απομείωση άλλων παγίων. Επίσης, με φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα 1,20 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων 59,51 εκατ ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 21,52 εκατ. ευρώ το 2016 (-81,03 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, τα αποτελέσματα δεν επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη ζημιών 2,90 εκατ. ευρώ από καταλογισμό ποινικών ρητρών μη έγκαιρης εκτέλεσης συμβάσεων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 προκύπτουν, όπως και αυτά της χρήσης 2016, από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Ωστόσο, η επιχείρηση προχώρησε σε μερική αναταξινόμηση και αναμόρφωση ορισμένων κονδυλίων της χρήσης 2016.

Τον Δεκέμβριο του 2016 η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είχε αποφασίσει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 580,49 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσων χρεών της, καθώς και κατά 42,90 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, που είχαν κατατεθεί παλαιότερα ενόψει αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξησή του συνολικά κατά 623,39 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε και τυπικά πριν από λίγες εβδομάδες είχε οδηγήσει σε μείωση της αρνητικής καθαρής θέσης της σε 92,46 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, έναντι 737,13 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Ακολούθησε, εντός του 2017, νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 32,10 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσων χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της επιχείρησης στα τέλη του 2017 ήταν ύψους 266,62 εκατ. ευρώ, έναντι 282,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-5,7% ή -16,18 εκατ. ευρώ),το 78,7% των οποίων (182,90 εκατ. ευρώ) ήταν μακροπρόθεσμες. Οι συνολικές πάσης φύσεως υποχρεώσεις της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 474,17 εκατ. ευρώ, έναντι 473,98 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016 (+0,19 εκατ. ευρώ). Εις βάρος της εταιρείας εκκρεμούσαν, μεταξύ άλλων, αγωγές από εργαζόμενους και τρίτους, σημαντικού ύψους. Επίσης, η εταιρεία διαπραγματευόταν με τις Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας την ανάκληση βεβαιωμένων ποινικών ρητρών, που αφορούν συμβάσεις με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Το σύνολο των απασχολουμένων στην εταιρεία κεφαλαίων ανερχόταν σε 353,81 εκατ. ευρώ (381,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Επίσης, το σύνολο των σωρευτικών ζημιών της ανερχόταν σε 1,51 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων. Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2017 ήταν 4,35 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Το σύνολο σχεδόν των δανείων της ήταν εγγυημένο από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι υποχρεώσεις προς τις Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας, λόγω προκαταβολών για συμβάσεις που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, ανέρχονταν σε 105,39 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη του 2017 η ΕΑΣ είχε στη δύναμή της 500 εργαζόμενους, έναντι 500 τα τέλη του 2016. Κατέβαλε το 2016 για αμοιβές και συναφή έξοδα προσωπικού 12,77 εκατ. ευρώ, έναντι 13,52 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών δαπάνησε 0,42 εκατ. ευρώ, έναντι 0,52 εκατ. ευρώ το 2016. Πρόεδρος της επιχείρησης είναι ο Γ. Ροΐδης και διευθύνων σύμβουλος ο Θεόφ. Βασιλείου. Το 99,93% των μετοχών της ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω του υπουργείου Οικονομικών, ενώ 0,06% κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς και 0,01% άλλοι ιδιώτες.

Η επιχείρηση αριθμεί περισσότερα από 140 χρόνια ζωής, με διάφορες επωνυμίες. Ελαβε την τρέχουσα ονομασία της μετά από συνένωση των αμυντικών βιομηχανιών ΠΥΡΚΑΛ και ΕΒΟ το 2004 και συστάθηκε εκ νέου το 2014, στο πλαίσιο συμφωνίας των ελληνικών αρχών και των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη διάσωσή της. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ». Διαθέτει εργοστάσια στον Υμηττό, στη Μάνδρα και στο Λαύριο Αττικής, καθώς και στο Αίγιο Αχαΐας. Εδρεύει στον Υμηττό Αττικής. Εποπτεύεται από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η ανάπτυξη και παραγωγή όπλων φορητού οπλισμού, οπλικών συστημάτων, πυραυλικών συστημάτων, πυρομαχικών, παρελκόμενων και ανταλλακτικών όπλων φορητού οπλισμού, καθώς και η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός όπλων και οπλικών συστημάτων, η συντήρηση οπλικών και πυραυλικών συστημάτων και οι βλητικές δοκιμές και έλεγχοι όπλων και υλικών οπλικών συστημάτων. Το 2017 δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις μόλις 0,13 εκατ. ευρώ, έναντι 0,14 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 είχαν μειωθεί σε 153,44 εκατ. ευρώ, έναντι 203,50 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω της εκποίησης του εργοστασίου Ελευσίνας και νέων απομειώσεων παγίων. Σημαντικές ζημιές, λόγω των πλημμυρών του 2017 στην περιοχή, είχε υποστεί εξάλλου η μονάδα της στη Μάνδρα Αττικής, για τις οποίες η εταιρεία διεκδικεί αποζημίωση της τάξεως των 11 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 9,92 εκατ. ευρώ που έχει λάβει ή διεκδικεί για την υλοποίηση επενδύσεων. Είχε συμμετοχές σε συγγενικές και τρίτες επιχειρήσεις, αποτιμημένες 1,45 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, σε συνθήκες χρηματοοικονομικής ασφυξίας αγωνίζεται για «τη διατήρηση τεχνογνωσίας των γραμμών παραγωγής για ζωτικούς εθνικούς λόγους». Για τρίτο συνεχόμενο έτος εκφράζει ανησυχία για τη δημιουργία συνθηκών εξαφάνισης των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της, με συνέπεια την πλήρη τεχνολογική και οικονομική απαξίωση.

Επιδιώκει «σχήματα στρατηγικής συνεργασίας» με μεγάλες ομοειδείς εταιρείες του εξωτερικού και ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και στη Ρωσία, πέραν των ΗΠΑ και χωρών της Μέσης Ανατολής με τις οποίες διατηρεί εμπορικές σχέσεις και έχει ανεκτέλεστα συμβόλαια.

Για το τρέχον έτος 2017 έχουν προγραμματιστεί νέα κεφαλαιοποίηση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου και λήψη νέων, επιπρόσθετων μέτρων για την εξυγίανση της επιχείρησης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

www.inr.gr, 12 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS