inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση κύκλου εργασιών το 2018 κατά 30% «βλέπει» η βιομηχανία φαρμάκων ΑνφάρμΠεραιτέρω, θεαματική αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 30% και ενίσχυση της κερδοφορίας της, κυρίως λόγω υψηλότερων εξαγωγών και παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων για εταιρείες του εξωτερικού, αναμένει για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης η βιομηχανία φαρμάκων Ανφάρμ Ελλάς Α. Νικολάου.

Η επιχείρηση παράγει γενόσημα και άλλα, νέα φάρμακα. Διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων, το οποίο τα τελευταία χρόνια εστίασε στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων με τις ονομασίες «Esomeprazole», «Voriconazole» και «Caspofugin». Είναι γνωστή στην αγορά για φάρμακά της όπως τα «Aprinol», «Eselan», «Fibrolip», «Lipovast», «Maxlin», «Nortolan», «Ozarium», «Pramital», «Travilan» και άλλα. Παράγει φάρμακα για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων. Αντλεί μεγάλο μέρος των εσόδων της από τα ελληνικά νοσοκομεία. Συγχρόνως, έχει στο ενεργητικό της σημαντικές εξαγωγές στις χώρες Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Βενεζουέλα, Ελβετία, Ιορδανία, Ιταλία, Κύπρος, Λευκορωσία, Λίβανος, Λιβύη, Λιθουανία, Μάλτα, π.Γ.Δ.Μ., Πακιστάν, Ρουμανία, Ταϋλάνδη και Τουρκία.

Το 2017, όπως και το 2016, διεύρυνε τις εξαγωγές της και χάρη σε αυτές ενίσχυσε σημαντικά τον συνολικό κύκλο εργασιών της και ελαφρώς την κερδοφορία της, παρά τη μείωση των τιμών σειράς γενοσήμων φαρμάκων της στην εγχώρια αγορά.

Ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή της το 1972, αλλά προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1969. Εδρεύει και διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους και κέντρο διανομής στoν Γέρακα Αττικής. Διαθέτει βιομηχανική μονάδα με στεγασμένους χώρους 6.055 τ.μ. στο Σχηματάρι Βοιωτίας, στο ύψος του 61ου χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Στη διεθνή αγορά χρησιμοποιεί την επωνυμία Anfarm Hellas.

To 2017, ολοκληρώνοντας την 44η οικονομική χρήση της από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις 19,25 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,4% σε σχέση με το 2016 (16,83 εκατ. ευρώ), λόγω της διεύρυνσης των εξαγωγών της και της προσθήκης νέων φαρμάκων στην προϊοντική γκάμα της. Το 56,7% των εσόδων της (10,91 εκατ. ευρώ) προήλθε από την ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 43,3% (8,34 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές. Ενώ οι εγχώριες πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 1,6% (-0,18 εκατ. ευρώ), τα εξαγωγικά της έσοδα σημείωσαν αύξηση 45,3% (+2,60 εκατ. ευρώ) και αφορούσαν πωλήσεις φαρμάκων σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές (2,63 εκατ. ευρώ) και σε αγορές τρίτων χωρών (5,72 εκατ. ευρώ).

Ο όγκος της παραγωγής της ανήλθε σε 58,5 εκατ. μονάδες-τεμάχια φαρμάκων και 9 εκατ. σε τελικές φαρμακοτεχνικές συσκευασίες, σημειώνοντας αύξηση 11,5 εκατ. μονάδων-τεμαχίων φαρμάκων. Νέα προϊόντα της συνεισέφεραν 3,10 εκατ. ευρώ στις συνολικές πωλήσεις της. Το 88,3% των εσόδων της (17 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 11,7% (2,25 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών (0,50 εκατ. ευρώ) και εμπορικές δραστηριότητες (1,75 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση κατέγραψε αυξημένα μεικτά κέρδη ύψους 6,66 εκατ. ευρώ (+12,4% σε σχέση με το 2016), καθώς και αυξημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 3,43 εκατ. ευρώ (+3%).

Η αποδυνάμωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 34,6%, από 35,2% το 2016) συνοδεύτηκε από μείωση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης, αύξηση των έκτακτων δαπανών και των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και των αποσβέσεων.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν τη χρήση 2017 με αποσβέσεις 0,96 εκατ. ευρώ (0,85 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,61 εκατ. ευρώ (0,665 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,855 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 1,81 εκατ. ευρώ το 2016 (+2,3% ή +0,04 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε 1,35 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,30 εκατ. ευρώ το 2016 (+3,6% ή +0,05 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 18,7% (19,2% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους απόδοση 13,6% (13,8% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9,6% (από 10,8%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 7% (από 7,7%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 12,4%, αντί 13,7% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 13,7%.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της επιχείρησης στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 10,245 εκατ. ευρώ (9,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 37,1% (39,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 27,62 εκατ. ευρώ (24,30 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (17,24 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,98 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις δανειακές και μη δανειακές βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (12,26 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι απαιτήσεις της σε καθυστέρηση, για τις οποίες δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών, ήταν ύψους 0,28 εκατ. ευρώ.

Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,21 εκατ. ευρώ, από επιχορήγηση που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επένδυσης στη βιομηχανική μονάδα της.

Η Ανφάρμ έχει πρόεδρο τον Απόστολο Νικολάου και διευθύνουσα σύμβουλο την Ευγενία Νικολάου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,36 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2016). Από τα κέρδη της χρήσης 2017 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 0,70 εκατ. ευρώ, έναντι μερίσματος 0,75 εκατ. ευρώ που είχε διαθέσει το 2017 από τα κέρδη του 2016.

Για την τρέχουσα χρήση 2018 η Ανφάρμ αναμένει, όπως προαναφέρθηκε, αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 30%, καθώς στο πρώτο πεντάμηνο αυτός σημείωσε αύξηση 21%, λόγω διόγκωσης των εξαγωγικών εσόδων κατά 50%. Προβλέπει ότι οι εξαγωγές της θα διευρυνθούν κυρίως προς αραβικές και άλλες ασιατικές χώρες. Θεωρεί, όπως και το 2017, ότι η ενίσχυση της εξωστρέφειάς της και η λελογισμένη χρήση δανειακών χρηματοοικονομικών πόρων τη βοηθούν «να παραμείνει δυνατή και υγιής», αλλά και ικανή «προκειμένου να συνεχίσει με μεγαλύτερη επιθετικότητα την επιχειρηματική της πορεία», συνεχίζοντας με μεγαλύτερη ένταση την εξαγωγική της εξάπλωση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 16 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS