inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχυμένες επιδόσεις αναμένει για το σύνολο της χρήσης 2018 η εταιρεία συσκευασίας SakosΠεραιτέρω αύξηση πωλήσεων, όχι όμως σε διψήφιο ποσοστό όπως τα δύο προηγούμενα έτη, καθώς και αποδυναμωμένη κερδοφορία, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία πλαστικών συσκευαστικών ειδών Sakos.

Η επιχείρηση αναμένει ωστόσο ότι η χρήση 2018 θα «κλείσει» με σαφώς ενισχυμένα μεγέθη, καθώς από τις αρχές του έτους έθεσε σε λειτουργία επένδυση προσθήκης νέας μονάδας, στο πλαίσιο ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος άνω των 3,5 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό το 2017 απέκτησε στις εγκαταστάσεις της όμορφο οικόπεδο 9.155 υ.μ., αντί ποσού 0,47 εκατ. ευρώ, ώστε να διευρύνει τους αποθηκευτικούς της χώρους.

Ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή τής Ε.Π.Ε. τον Σεπτέμβριο του 2001. Εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής και έχει τις εγκαταστάσεις της στη θέση Πάτημα στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Με άλλη νομική μορφή προϋπήρχε από το 1996, με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία υλικών εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας. Μετεγκαταστάθηκε στις σημερινές εγκαταστάσεις της 6.000 τ.μ., το 2003. Προηγουμένως είχε εξαγοράσει το 80% της ομοειδούς εταιρείας Dimco, για να διευρύνει την παραγωγή της με προϊόντα με εκτύπωση φλεξογραφίας. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Μέρος των εσόδων της προκύπτει από την εξαγωγή προϊόντων της σε αγορές γειτονικών και άλλων χωρών, όπως η Σερβία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Τουρκία.

Ο όγκος της παραγωγής της το 2017 ανήλθε σε 5,41 εκατ. κιλά προϊόντων, σημειώνοντας αύξηση 5,25%. Επίσης, ο όγκος των πωλήσεών της το 2017 ανήλθε σε 5,42 εκατ. κιλά προϊόντων, σημειώνοντας αύξηση 6,5%.

Η επιχείρηση δίνει έμφαση στην παραγωγή πλαστικού φιλμ και πλαστικών σάκων για την αυτόματη συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων. Επιπροσθέτως, παράγει από πολυαιθυλένιο πλαστικούς σάκους γενικών και ειδικών χρήσεων, πλαστικές διαφημιστικές σακούλες για καταστήματα, πλαστικά σακιά βαρέων συσκευασιών, πλαστικούς φακέλους και άλλα προϊόντα.

Ολοκληρώνοντας το 2017 τη 18η οικονομική χρήση της ως Ε.Π.Ε., η SAKOS κατέγραψε:

- Πωλήσεις 12,80 εκατ. ευρώ (+5% ή +0,60 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 2,54 εκατ. ευρώ (+8,8% ή +0,21 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,58 εκατ. ευρώ (-4,9% ή -0,08 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,25 εκατ. ευρώ (-4,7% ή -0,06 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,96εκατ. ευρώ (-10,1% ή -0,11 εκατ. ευρώ).

- Μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,66 εκατ. ευρώ (-9,4% ή -0,07 εκατ. ευρώ).

Το 92,7% των εσόδων της (11,87 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 7,3% (0,93 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 94% των εσόδων της (12,03 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εγχώριες πωλήσεις της και το υπόλοιπο 6% (0,77 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές. Οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 5,1% (+0,58 εκατ. ευρώ) και οι εξαγωγές κατά 2,7% (+0,02 εκατ. ευρώ). Το 11,1% των εσόδων της (1,42 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στη συνδεδεμένη εταιρεία Δ. Αλεξανδρόπουλος & Σία.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 19,9%, από 19,2% το 2016). Η αύξηση των μεικτών κερδών δεν υπερκάλυψε, όμως, την αύξηση των δαπανών διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας και λοιπών συναφών δαπανών.

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,32 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,295 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 21,5% (26,2% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 14,8% (17,9% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε 7,5% (από 8,7%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους έφτασαν το 5,1% (από 6%). Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 1,28 εκατ. ευρώ, έναντι 1,41 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 9,2% (-0,13 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αποδυναμώθηκε σε 12,3%, από 14,4% το 2016, καθώς το σύνολο ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 11%, κυρίως λόγω σημαντικής διεύρυνσης του παγίου ενεργητικού της. .

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Sakos στις 31.12.2017 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,28 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 4,64 εκατ. ευρώ (4,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 36,39% (36,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 12,80 εκατ. ευρώ (11,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,07 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 3,04 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (6,03 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Στα ακίνητά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 1,94 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank για εξασφάλιση δανείων.

Για αγορές παγίων η επιχείρηση το 2017 δαπάνησε 1,50 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 0,60 εκατ. ευρώ το 2016.

Η επιχείρηση έχει διαχειριστές της τον ιδρυτή της Διον. Δ. Αλεξανδρόπουλο και τον Κων. Δ. Αλεξανδρόπουλο. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 92 εργαζόμενους, έναντι 76 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,70 εκατ. ευρώ, έναντι 1,375 εκατ. ευρώ το 2016. Από τα κέρδη της χρήσης 2016 ενέκρινε για τους εταίρους της μέρισμα 0,27 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές της διαχείρισης 0,06 εκατ. ευρώ, ενώ από τα κέρδη της χρήσης 2017 θέτει στη διάθεση των εταίρων της μέρισμα 0,30 εκατ. ευρώ.

Θεωρεί ικανοποιητική τη χρήση 2017 και εκτιμά ότι συνεχίζει να διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά. Προσδοκά για το σύνολο της χρήσης 2018 περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου της και αύξηση της κερδοφορίας της και των πωλήσεών της στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Αναμένει περιορισμό του κόστους ανά μονάδα προϊόντος. Οι επενδύσεις της, που αποσκοπούν σε εξασφάλιση ακόμη αρτιότερων ποιοτικών τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας της, όπως αναφέρει, συνεχίζουν να αποτελούν βασικό άξονα της στρατηγικής της για τα επόμενα χρόνια.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: SAKOS ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

www.inr.gr, 22 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS