inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές άνω των 2,65 εκατ. ευρώ δημοσιοποίησε για το 2017 η εταιρεία ανθρακούχου νερού ΣουρωτήΜειωμένες πωλήσεις και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, για όγδοο συνεχόμενο έτος, δημοσιοποίησε για τη χρήση 2017 η εταιρεία ανθρακούχων και επιτραπέζιων φυσικών μεταλλικών νερών Σουρωτή, η οποία έχει περιέλθει στον έλεγχο του επενδυτικού ομίλου Belterra του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.

Οι προσδοκίες της για τη χρήση 2017 διαψεύστηκαν, αλλά η εταιρεία προσδοκά αύξηση του κύκλου εργασιών της και του μεριδίου της στην αγορά, όπως αναφέρει, για πρώτη φορά μετά το 2009, καθώς προβάλλει εντονότερα τα προϊόντα της μετά την ανάληψη ρόλου χορηγού σε μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Η επιχείρηση εμφιαλώνει φυσικά μεταλλικά νερά και παράγει μέσω τρίτων, εισάγει και εμπορεύεται παγωμένο τσάι, αναψυκτικά και χυμούς φρούτων με τα σήματα «Σουρωτή», «Υδωρ Σουρωτής», «So Souroti», «Sourodi», «Sourohito» και «Sourotea». Εκτιμάται ότι εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική αγορά του ανθρακούχου νερού, από την οποία και αντλεί το μέγιστο μέρος των εσόδων της. Οφείλει τμήμα των εσόδων της σε εξαγωγές που πραγματοποιεί στις χώρες Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία, Τσεχία, καθώς και σε άλλες χώρες.

Ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1988. Η ιστορία της ομώνυμης πηγής στην περιοχή αυτή έξω από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε γύρω στα 1915. Η νεότερη φάση της ιστορίας της σηματοδοτήθηκε το 1987, όταν τον έλεγχο της πηγής φυσικού μεταλλικού νερού ανέλαβε κοινοτική επιχείρηση. Η εταιρεία αυτή μετεξελίχθηκε σε πολυμετοχική ιδιωτική, με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να παραχωρούν την πλειοψηφία, πριν εισέλθουν σε αυτήν ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι. Εδρεύει στη Σουρωτή της περιοχής Θέρμη στον νομό Θεσσαλονίκης και είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Διαθέτει υποκατάστημα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, η εταιρεία το περασμένο έτος πραγματοποίησε πωλήσεις αξίας 11,16 εκατ. ευρώ, από 11,33 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένες έναντι του 2016 κατά 1,5% σε ποσοστό ή 0,17 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 96,9% των εσόδων της (10,81 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 3,1% (0,35 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 10,1% των εσόδων της (1,13 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (0,78 εκατ. ευρώ) και σε τρίτες χώρες (0,35 εκατ. ευρώ), οι οποίες σημείωσαν αύξηση 16,5%. Οι εγχώριες πωλήσεις (10,03 εκατ. ευρώ, δηλαδή 89,9% των συνολικών) παρουσίασαν μείωση 3,2%.

Το μεικτό της περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες στο 36,4%, από 38,9%, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 4,06 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 4,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-7,9%). Συγχρόνως, όμως, κατέγραψε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 2,03 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,33 εκατ. ευρώ το 2016 (-1,70 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω αύξησης των δαπανών διάθεσης των προϊόντων κατά 1,15 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με διόγκωση των λοιπών, έκτακτων εξόδων της χρήσης, συμπεριλαμβανομένης απομείωσης αποθεμάτων και εμπορικών απαιτήσεων.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,65 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2016) και πολύ χαμηλούς χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Κατόπιν αυτών, η επιχείρηση κατέγραψε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων ύψους 2,675 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,005 εκατ. ευρώ το 2016 (-166,2% ή -1,67 εκατ. ευρώ).

Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές 2,03 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Ωστόσο, λόγω αλλαγής της λογιστικής πολιτικής της εταιρείας αναδιατυπώθηκαν και εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2016.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας στα τέλη του 2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,40 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 13,07 εκατ. ευρώ (12,77 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 77,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε ατρή κεφαλαίων (79,5% έναν χρόνο πριν), ύψους 16,86 εκατ. ευρώ (16,06 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Ο επενδυτικός όμιλος Belterra ήταν κάτοχος του 65,5% των μετοχών της. Σε συνέχεια αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3,06 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο του 2017 ακολούθησε έκδοση ομολογιακού δανείου που καλύφθηκε κατά 1,65 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μερίδιο μετοχών εξακολουθούσε να κατέχει εταιρεία του ομίλου Coca - Cola HBC. Το μετοχικό της κεφάλαιο είχε ανέλθει σε 13,30 εκατ. ευρώ, αντί 10,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Στις 31.12.2017 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας (8,405 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,08 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις δανειακές και μη δανειακές, πληρωτέες εντός του 2018 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (2,33 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία σύναψε δανειακές συμβάσεις με τις συγγενικές της εταιρείες Dimera Media Investments και Ραδιοτηλεοπτική.

Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,25 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ το 2016). Στις 31.12.2017 κατείχε μερίδιο 13,7% στην εταιρεία εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευών Ανταποδοτική. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων ύψους 0,15 εκατ. ευρώ, από επιχορήγηση που έλαβε για την απόκτηση παγίων.

Η ΣΟΥΡΩΤΗ έχει πρόεδρο τον Γ. Κ. Λώλα, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Α. Ευκαρπίδη και οικονομική διευθύντρια τη Φανούλα Ισαακίδου.Το 2017 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 115 εργαζομένους, έναντι 120 το 2016. Διέθεσε το 2017 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού της 3,65 εκατ. ευρώ, έναντι 3,57 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,17 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ και το 2016).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΟΥΡΩΤΗ

www.inr.gr, 26 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS