inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υψηλή κερδοφορία καταγράφει η Tupperware Hellas και το 2018Ενισχυμένη κερδοφορία μετά την πρόβλεψη για φόρους, καθώς η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί με έκτακτες φορολογικές δαπάνες, με σταθερό κύκλο εργασιών, κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία πλαστικών ειδών οικιακής χρήσεως Tupperware Hellas, θυγατρική του αμερικανικού επιχειρηματικού ομίλου Tupperware Brands Cororation.

Επίσης, βάσει των επιδόσεων που είχε πραγματοποιήσει το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου του τρέχοντος έτους, αναμένει ότι και η χρήση 2018 θα «κλείσει» ικανοποιητικά, με κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Η επιχείρηση το 2016 είχε συμπληρώσει πενήντα χρόνια από την ίδρυσή της. Συστάθηκε το 1966 στην Αθήνα, όπου και διατηρεί την έδρα της. Από το 1967 διαθέτει βιομηχανική μονάδα στη Θήβα του νομού Βοιωτίας, στο ύψος του 5ου χλμ. της οδού Θηβών - Χαλκίδας. Κατασκευάζει για ίδιο λογαριασμό και για συνδεδεμένες εταιρείες του οικείου ομίλου και συγχρόνως εισάγει και εμπορεύεται πλαστικά σκεύη, συσκευές και άλλα συναφή είδη οικιακής χρήσεως από πλαστικές ύλες, που αφορούν κυρίως την αποθήκευση, τη συντήρηση και την προετοιμασία φαγητού.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της διατίθεται σε τρίτες χώρες, όπως το Ισραήλ, η Κύπρος και το Κουβέιτ, διαμέσου συγγενικών επιχειρήσεων, καθώς τα προϊόντα αυτά προορίζονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, βάσει σύμβασης, για τη συνδεδεμένη εταιρεία εξωτερικού Tupperware Products. Μέτοχος της ελληνικής βιομηχανίας είναι η εδρεύουσα στην Ολλανδία Tupperware Nederland, η οποία με τη σειρά της ανήκει στον αμερικανικό όμιλο Tupperware Brands Corporation. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2016, ολοκληρώνοντας την 51η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η βιομηχανία της Θήβας πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 38,37 εκατ. ευρώ, αμετάβλητες σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 10,99 εκατ. ευρώ (-7,1% ή -0,84 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,045 εκατ. ευρώ (-0,5% ή -0,02 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 10,5% των πωλήσεων (10,6% το 2016).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,40 εκατ. ευρώ (-1,3% ή -0,05 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 8,9% των πωλήσεων (9% το 2016).

- Κέρδη προ φόρων 3,31 εκατ. ευρώ (-1,4% ή -0,05 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 8,6% των πωλήσεων και το 42,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (8,7% και 38,9%, αντιστοίχως, το 2016).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 2,08 εκατ. ευρώ (+28,8% ή +0,465 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 5,4% των πωλήσεων και το 26,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (4,2% και 18,7%, αντιστοίχως, το 2016).

Το 65,5% των εσόδων της εταιρείας (25,13 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες με τη μορφή παραγωγής facon κατ' εντολή του μετόχου της και το υπόλοιπο 34,5% (13,24 εκατ. ευρώ) από λοιπές εμπορικές και συναφείς δραστηριότητές της. Τα έσοδα facon αυξήθηκαν κατά 6,8% (+1,60 εκατ. ευρώ). Τα εξαγωγικά της έσοδα (26,29 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 4,1% (+1,09 εκατ. ευρώ) και αποτέλεσαν το 71,3% των συνολικών εσόδων της. Τα έσοδά της από την εγχώρια αγορά ήταν ύψους 12,08 εκατ. ευρώ (28,7% των συνολικών), μειωμένα κατά 9,1% (-1,09 εκατ. ευρώ). Μειώθηκαν κατά 1,6% τα έσοδά της από άλλες ευρωπαϊκές αγορές (1,84 εκατ. ευρώ), αλλά αυξήθηκαν κατά 4,6% τα έσοδά της από τον κύριο αποδέκτη της παραγωγής της, τις αγορές τρίτων χωρών (25,54 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 68,7% των εσόδων της (26,36 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 28,6%, από 30,8% το 2016), γεγονός που επέδρασε καθοριστικά στην ελαφρά μείωση των κερδών προ φόρων. Οι δαπάνες διοίκησής της και διάθεσης των προϊόντων μειώθηκαν κατά 3,9%.

Τα τελικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων είναι επιβαρυμένα με αποσβέσεις 0,65 εκατ. ευρώ (0,62 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,09 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ και το 2016).

Επίσης, να σημειωθεί ότι η σημαντική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης το 2017, που οδήγησε στη σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών, οφείλεται στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα του 2016 συμπεριελάμβαναν φόρους 0,45 εκατ. ευρώ που καταλογίστηκαν στην επιχείρηση για τις χρήσεις 2009-2010, κατόπιν οικειοθελούς αποκάλυψης πρόσθετης φορολογητέας ύλης για τις χρήσεις αυτές, σύμφωνα με τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 4446/2016.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 22,5%, αντί 20,1% το 2016.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που συνεχίζει να επιτυγχάνει υψηλή αποδοτικότητα, ανέρχονταν σε 8,03 εκατ. ευρώ (7,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 44,6% (37,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 20,20 εκατ. ευρώ (20,20 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν σχεδόν μηδενικός (12 χιλ. ευρώ, έναντι 2 χιλ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12,44 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,94 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (8,50 εκατ. ευρώ), στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν οφειλές σε συγγενικές επιχειρήσεις ύψους 5,61 εκατ. ευρώ, κυρίως για ενοίκια μητρών και royalties. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,21 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 8,50 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 24,4% (-2,74 εκατ. ευρώ), καθώς στη διάρκεια της χρήσης διατέθηκαν στους μετόχους της σημαντικού ύψους αδιάθετα μερίσματα προηγούμενων χρήσεων. Οι εμπορικές απαιτήσεις της, ύψους 9,14 εκατ. ευρώ, αφορούσαν κυρίως απαίτηση ποσού 5,28 εκατ. ευρώ από πελάτη της στην Αίγυπτο.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 5,49 εκατ. ευρώ, αντί 4,43 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω νέων επενδύσεων. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 1,71 εκατ. ευρώ, έναντι 0,63 εκατ. ευρώ το 2016. Στις 31.12.2017 είχε αναλάβει κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για κτήση επιπλέον ενσώματων παγίων 0,24 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και γενικό διευθυντή τον Ιω. Φ. Χαϊδή, αντιπρόεδρο και οικονομικό διευθυντή τον Βλ. Π. Γκούμα και διευθυντή του εργοστασίου της τον Κων. Καρύκα . Στις 31.12.2017 απασχολούσε 223 εργαζομένους, έναντι 200 στα τέλη του 2016. Δαπάνησε για τις αμοιβές και πάσης φύσεως λοιπά έξοδα προσωπικού και αποζημιώσεις 8,44 εκατ. ευρώ, έναντι 7,87 εκατ. ευρώ το 2016. Διέθεσε 0,79 εκατ. ευρώ, έναντι 0,75 εκατ. ευρώ το 2016, για αμοιβές σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της. Επίσης, τον Αύγουστο του 2017 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 1,61 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2016. Συγχρόνως, εντός του 2017 διέθεσε στους μετόχους αδιάθετα μερίσματα των ετών 2014 και 2015 συνολικού ύψους 4,23 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη του 2017 ανέρχεται σε 2,08 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 18.140 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 14.840 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τα μερίσματα που διέθεσε η ελληνική βιομηχανία στη μητρική της αμερικανική εταιρεία από τα κέρδη των χρήσεων 2005-2017 ανέρχονται σε 31,13 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία της Θήβας είναι ένα από τα τέσσερα εργοστάσια που διατηρεί η αμερικανική Tupperware επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε, βάσει λειτουργικών μισθώσεων, με μισθώματα χρήσης μητρών και συναφή μισθώματα ύψους 10,43 εκατ. ευρώ, έναντι 9,61 εκατ. ευρώ το 2016.

Για προωθητικές ενέργειες υποστήριξης των προϊόντων της το 2017 η εταιρεία δαπάνησε 1,10 εκατ. ευρώ, έναντι 1,17 εκατ. ευρώ το 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: TUPPERWARE HELLAS

www.inr.gr, 30 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS