inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εκκοκκιστήρια Ημαθίας: Πωλήσεις 18,7 εκατ. ευρώ τη χρήση 2017-2018Χαμηλότερες πωλήσεις και ζημιές, κυρίως λόγω αποδυνάμωσης των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση Ιουλίου 2017-Ιουνίου 2018 η βιομηχανία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος και βαμβακόσπορου Εκκοκκιστήρια Ημαθίας, η οποία ασχολείται συγχρόνως με την εμπορία δημητριακών.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1999 στη Θεσσαλονίκη, με την ονομασία Λίμπρα Συμμετοχών. Το 2003 εξαγόρασε εκκοκκιστήρια βάμβακος τρίτων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και μετεξελίχθηκε σε βιομηχανική, λαμβάνοντας τη σημερινή ονομασία της. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην εμπορία δημητριακών. Εδρεύει στο ύψος του 47ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, στη θέση Ματάκια της Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Διαθέτει δύο υποκαταστήματα-αποθήκες στον νομό Πέλλας. Ελέγχεται από τις επιχειρηματικές οικογένειες Καραγιώργου και Σιάρκου, που ελέγχουν τις ομώνυμες, μεγάλες εκκοκκιστικές βιομηχανίες βάμβακος στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Το σύνολο σχεδόν του εκκοκκισμένου βάμβακος που παράγει καταλήγει σε εμπορικούς οίκους βάμβακος του εξωτερικού. Βασικοί εξαγωγικοί προορισμοί των προϊόντων της είναι οι χώρες Αίγυπτος, Βουλγαρία, Μαρόκο,Τουρκία, Κίνα, Ιαπωνία και Ιταλία.

Προμηθεύεται σύσπορο βαμβάκι από βαμβακοκαλλιεργητές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, την περίοδο Ιουλίου 2017-Ιουνίου 2018, ολοκληρώνοντας τη 18η χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε ετήσια έσοδα 18,69 εκατ. ευρώ, έναντι 20,49 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 8,8% (-1,80 εκατ. ευρώ). Τα έσοδά της προήλθαν κατά 91,1% από τις πωλήσεις προϊόντων και υποπροϊόντων της (17,03 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 8,9% (1,69 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 4,3% (-0,77 εκατ. ευρώ). Μέρος των εσόδων προήλθε από πωλήσεις στις συγγενικές, συνδεδεμένες επιχειρήσεις Αφοί Ν. Καραγιώργου, Σιάρκος Εκκοκκιστήρια και Κάπα-Σίγμα Βαμβακουργία.

Αποδυνάμωσε κατά 4,7 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της (στο 3,5% από 8,2%), γεγονός που οδήγησε σε συρρίκνωση των μεικτών κερδών της (κατά 60,9%), στο επίπεδο των 0,66 εκατ. ευρώ (-1,025 εκατ. ευρώ).

Η χρήση 2017-2018 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,10 εκατ. ευρώ και πληρωμές για χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,24 εκατ. ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων ύψους 0,39 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,205 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιών επίσης 0,39 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2018 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,57 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,09 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (8,48 εκατ. ευρώ).

Επίσης, τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 2,85 εκατ. ευρώ (3,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 25,1% (37,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στη διάρκεια της τελευταίας χρήσης απέκτησε συμμετοχή σε τρίτη εταιρεία, με ποσό 0,18 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Χ. Καραγιώργο και αντιπρόεδρο τον Αντ. Ορ. Σιάρκο των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Τη χρήση 2017-2018 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 17 εργαζόμενους, έναντι 15 τη χρήση 2016-2017. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,37 εκατ. ευρώ, έναντι 0,32 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Θεωρεί ευοίωνες τις μελλοντικές προοπτικές της. Προσδοκά ότι τα έσοδά της την τρέχουσα χρήση 2018-2019 θα ανέλθουν σε υψηλότερα επίπεδα και τα αποτελέσματά της θα είναι βελτιωμένα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

www.inr.gr, 13 Φεβρουαρίου 2019ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS