inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές κατέγραψε η χαρτοποιία DS Smith Hellas τη χρήση 2017-2018Ζημιές, κυρίως λόγω της ανόδου της τιμής του χαρτοπολτού διεθνώς, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.5.2017-30.4.2018 η εταιρεία DS Smith Hellas, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής χαρτοκιβωτίων και συναφών προϊόντων χάρτινης συσκευασίας, παρά το γεγονός ότι αύξησε τα έσοδά της.

Στόχοι της για τη χρήση 2017-2018 ήταν η διατήρηση ή και αύξηση του ηγετικού μεριδίου της στην ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους λειτουργίας της, μέσω αναδιοργάνωσης των παραγωγικών διαδικασιών και των δικτύων διάθεσης των προϊόντων της.

Η επιχείρηση ελέγχεται από τον διεθνή επιχειρηματικό όμιλο DS Smith, που εδρεύει στη Βρετανία. Με τη σειρά της ελέγχει την ομοειδή εταιρεία DS Smith Cretan Packaging Hellas, γνωστή παλαιότερα ως SP - Cretan Packaging Hellas, η οποία λειτουργεί βιομηχανική μονάδα στην Ιεράπετρα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη.

Η DS Smith Hellas ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1969 από κεφάλαια εξωτερικού, με την επωνυμία Σαιντ Ρήτζις Ελλάς. Μετονομάστηκε το 1985 σε Κάρτονπακ, το 2001 σε SCA Packaging Hellass, το 2012 σε SP - Cartonpack Hellas και έλαβε τη σημερινή επωνυμία της τον Ιανουάριο του 2016, κατόπιν διαδοχικών αλλαγών της ταυτότητας των μετόχων της. Ελέγχεται από τον όμιλο DS Smith μέσω της θυγατρικής του DS Smith Hellas Netherlands, η οποία εδρεύει στην Ολλανδία.

Η ελληνική βιομηχανική εταιρεία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή Βάλτος-Γλυφάδα Αρχαίας Κορίνθου στον νομό Κορινθίας, σε οικόπεδα έκτασης 35.000 τ.μ. και 67.435 τ.μ., αντιστοίχως. Διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, όπου από τον Οκτώβριο του 2017 λειτουργεί PackRight Center του διεθνούς ομίλου, ως κέντρο καινοτομίας και αναζήτησης βέλτιστων λύσεων συσκευασίας, σε συνεργασία με τους πελάτες της. Εκτός από χαρτοκιβώτια, παράγει χαρτοτελάρα και ειδικές κατασκευές από κυματοειδές χαρτόνι για τρόφιμα, ποτά, άλλα βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Εξάγει πολύ μικρό μέρος των προϊόντων της στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία και Κύπρος. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης και Αθήνας, καθώς και του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της DS Smith Hellas την περίοδο 1.5.2017-30.4.2018 ήταν ύψους 67,47 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,2% (+2,11 εκατ. ευρώ).

Εδώ και δύο χρόνια η επιχείρηση έχει μεταθέσει στην 30ή Απριλίου κάθε έτους, αντί της 31ης Δεκεμβρίου, την ημερομηνία που «κλείνει» ισολογισμό, με σκοπό αυτή να συμπίπτει με την αντίστοιχη του βρετανικού μητρικού ομίλου, στις οικονομικές καταστάσεις του οποίου ενοποιούνται τα οικονομικά της μεγέθη. Για το 2016 είχε δημοσιεύσει ισολογισμό τετράμηνης διάρκειας, για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016.

Κατά το δωδεκάμηνο 1.5.2017-30.4.2018 συμπίεσε το μεικτό της περιθώριο, που διαμορφώθηκε σε 11,3%, έναντι 14,5% έναν χρόνο νωρίτερα. Τα μεικτά κέρδη της ήταν ύψους 7,62 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,8% (-1,88 εκατ. ευρώ).

Σημείωσε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 0,28 εκατ. ευρώ (κέρδη 2,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ίσες προς το 0,4% των πωλήσεων και του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.

Παρουσίασε ζημιές προ φόρων 1,80 εκατ. ευρώ (κέρδη προ φόρων 0,69 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 1,93 εκατ. ευρώ (καθαρά κέρδη ύψους 0,44 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο).

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,07 εκατ. ευρώ (0,90 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,45 εκατ. ευρώ (0,595 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση υιοθέτησε για πρώτη φορά στη χρήση 2015, με αναδρομική εφαρμογή στη χρήση 2014.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 30.4.2018 ανερχόταν σε 17,62 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση δαπάνησε στη διάρκεια της χρήσης για ενσώματες και άυλες πάγιες επενδύσεις 1,60 εκατ. ευρώ (2,70 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τη διετία 2015-2016, κάνοντας χρήση επταετούς χρηματοδοτικής μίσθωσης, η βιομηχανία εγκατέστησε στις μονάδες της τρεις νέες, διαμορφωτικές χαρτοποιητικές μηχανές. Προγραμμάτισε να εγκαταστήσει τέταρτη νέα χαρτοποιητική μηχανή, με κόστος χρηματοδοτικής μίσθωσης 3,15 εκατ. ευρώ, εντός του 2018.

Στις 30.4.2018 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 33,65 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 49,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 67,79 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (46,18 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 17,69 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (28,49 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 4,41 εκατ. ευρώ (3,52 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 34,14 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 50,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Η DS Smith Hellas έχει πρόεδρο τον Jean Lienhardt, διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Ανδρικόπουλο και οικονομικό διευθυντή τον Γ. Φιλιππόγλου. Στα τέλη της χρήσης 1.5.2017-30.4.2018 απασχολούσε 316 εργαζόμενους, έναντι 328 την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές σε μέλη της διοίκησής της διέθεσε 0,75 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Λόγω του γεγονότος ότι ο μέτοχός της από τον Οκτώβριο του 2015 εδρεύει στην Ολλανδία, ενώ το 2014 είχε την έδρα του στην Τουρκία, η εταιρεία δεν έχει πλέον υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από κοινού με την κρητική θυγατρική της. Από κοινού με αυτή υπολογίζεται ότι καλύπτει μερίδιο 33% της ελληνικής αγοράς χαρτοκιβωτίων και χαρτοτελάρων για βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις.

Η μητρική DS Smith παράγει ετησίως περισσότερα από 10 δισ. χαρτοκιβώτια και συναφή προϊόντα συσκευασίας. Απασχολεί 10.400 εργαζόμενους και διαθέτει 177 παραγωγικές μονάδες. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της περιλαμβάνει είδη συσκευασίας μεταφοράς, συσκευασίας για τον καταναλωτή, displays και προωθητικές συσκευασίες, ειδικές συσκευασίες για την προστασία των προϊόντων, καθώς και προϊόντα συσκευασίας βαριάς βιομηχανικής χρήσης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: DS SMITH HELLAS

www.inr.gr, 13 Φεβρουαρίου 2019ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS