inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,9 εκατ. ευρώ, τη χρήση 2017-2018, για τη βιομηχανία λιπασμάτων ΓαβριήλΑνάκαμψη των πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία, καθώς αύξησε τα έσοδά της από την παροχή υπηρεσιών, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2017-30.6.2018 η εταιρεία παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας λιπασμάτων Δημήτριος Σ. Γαβριήλ & Σία.

Η επιχείρηση ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας βιομηχανικής μονάδας στην Καβάλα, με επενδυτική δαπάνη 6,18 εκατ. ευρώ. Είχε υποβάλει αίτηση υπαγωγής του σχετικού επενδυτικού προγράμματος στις διατάξεις του νέου επενδυτικού νόμου 4399/2016.

Η Δ. Σ. Γαβριήλ & Σία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1969 με τη νομική μορφή της ΕΠΕ, την οποία διατηρεί. Ασχολήθηκε εμπορικά με τα αγροτικά εφόδια και από το 1992 στράφηκε αποκλειστικά στην κατηγορία των λιπασμάτων, μισθώνοντας βιομηχανική μονάδα στο Αργος. Το 2009 απέκτησε δεύτερη αντίστοιχη μονάδα στον Βόλο. Οφείλει περί το 80-85% των εσόδων της στις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 15-20% σε εμπορικές και παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι συνεργάζεται εμπορικά με διεθνείς εταιρείες λιπασμάτων, όπως η ισπανική UBE, το ιταλικό παράρτημα της Yara, η αιγυπτιακή Alexfert, η γερμανική Gramoflor, η ρωσική Uralchem και η κινεζική Chifang Xaixing Chemical. Επίσης, αντλεί περί το 3-5% των εσόδων της από εξαγωγές λιπασμάτων της στις χώρες Λίβανος, Κύπρος, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Αλβανία, Συρία, Τουρκία και Κίνα. Με την κατασκευή της τρίτης μονάδας της στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας αποσκοπεί σε εμπορική επέκταση στη βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Τα λιπάσματά της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Nutrimore», «Γαβριήλ», «Ατλας», «Ceres», «Complet», «Cronos», «Fertiplant», «Verasol», «Idealfer», «Nifert».

Η επιχείρηση εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Παρασκευάζει, συσκευάζει και διαθέτει πλήρη σειρά λιπασμάτων. Επίσης, διαθέτει φωσφορικό οξύ, ιχνοστοιχεία, φυτόχωμα και υδατοδιαλυτό αζωτούχο οργανικό λίπασμα. Από το 2010 αντιπροσωπεύει προϊόντα της αμερικανικής συναφούς εταιρείας Koch στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες βαλκανικές χώρες και την Κύπρο. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «DEM Gavriel» και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2017-Ιουνίου 2018 κατέγραψε έσοδα 24,06 εκατ. ευρώ έναντι 23,28 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αυξημένα κατά 3,3% (+0,78 εκατ. ευρώ), ενώ είχε προηγηθεί σημαντική πτώση τους λόγω μείωσης των τιμών των λιπασμάτων και έντασης του ανταγωνισμού. Το 76,4% των εσόδων της (18,37 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 6,9% (1,67 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και το υπόλοιπο 16,7% (4,02 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 96,2% των εσόδων της (23,15 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 3,8% (0,91 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (0,66 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (0,25 εκατ. ευρώ). Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,2% (-0,41 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 34% (+1,02 εκατ. ευρώ).

Παρά την ένταση των ανταγωνιστικών πιέσεων, λόγω καλύτερης λειτουργίας των εργοστασίων της η εταιρεία ενίσχυσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 5,935 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 5,14 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+15,5% ή +0,795 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες το περιθώριο μεικτού κέρδους της, σε 24,7%, από 22,1% τη χρήση 2016-2017.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 4% (+0,13 εκατ. ευρώ). Ανήλθαν σε 3,40 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 14,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 14% (3,265 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, καθώς οι δαπάνες διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας κινήθηκαν ανοδικά.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017-2018 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,33 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,36 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 2,715 εκατ. ευρώ (έναντι 2,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,89 εκατ. ευρώ (έναντι 1,84 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο), ενισχυμένων κατά 3,3% και 2,9%, αντιστοίχως.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12,7% και 8,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 11,3% και τα καθαρά κέρδη της το 7,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017-2018 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11%, έναντι 12,2% τη χρήση 2016-2017, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν της τάξεως των 30,76 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 15% λόγω της επένδυσης.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2018 εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (20,50 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 16,46 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (4,035 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 8,88 εκατ. ευρώ (8,84 εκατ. ευρώ στις 30.6.2017), κατατεθειμένα κατά 33,3% σε ελληνικές τράπεζες και κατά 66,7% σε τράπεζες του εξωτερικού.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2018 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 2,84 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 22,20 εκατ. ευρώ (20,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 72,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (76,4% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τη χρήση 2017-2018 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 53 εργαζόμενους, έναντι 51 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,49 εκατ. ευρώ, έναντι 1,47 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της τη χρήση 2017-2018 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 64.095 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 51.225 ευρώ ανά εργαζόμενο. Τα πληρωτέα ποσά από τα κέρδη της χρήσης ορίστηκαν σε 1,80 εκατ. ευρώ.

Διαχειριστής της και κάτοχος του 48,4% των εταιρικών μεριδίων της είναι ο Ευάγγ. Δ. Γαβριήλ της οικογένειας των ιδρυτών και εταίρων της. Επίσης, 48,4% κατέχει ο Αναστ. Δ. Γαβριήλ, ενώ το υπόλοιπο 3,2% ανήκει στον Σωκρ. Δ. Γαβριήλ.

Δηλώνει αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία και εκτιμά ότι οι συνεχείς, μακροχρόνιες προσπάθειές της, όπως αναφέρει, για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της θα αποδώσουν υψηλότερες επιδόσεις τα επόμενα χρόνια.

Η πρώτη από τις δύο μονάδες της, που βρίσκεται στο ύψος του 4ου χλμ. της οδού Αργους-Τρίπολης στον νομό Αργολίδας, καλύπτει έκταση 35 στρεμμάτων, από τα οποία τα 6 είναι καλυμμένα. Αντικείμενο της συγκεκριμένης μονάδας, που έχει μισθωθεί από την Άλφα Λήζινγκ, είναι η συσκευασία χημικών κοκκωδών λιπασμάτων και η παραγωγή υδατοδιαλυτών λιπασμάτων. Εχει αποθηκευτική ικανότητα 35.000 ΜΤ χύμα και συσκευασμένων λιπασμάτων. Η δεύτερη μονάδα, που βρίσκεται στη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στον νομό Μαγνησίας, καλύπτει έκταση 45 στρεμμάτων, από τα οποία τα 8 είναι καλυμμένα. Αντικείμενό της είναι η συσκευασία χημικών κοκκωδών λιπασμάτων και η παραγωγή σταθεροποιημένων λιπασμάτων «Nutrimore» με παρεμποδιστή ουρεάσης Agrotain. Ακόμη, περιλαμβάνει γραμμή παραγωγής bulk blending λιπασμάτων και γραμμές συσκευασίας σε big bag. Εχει αποθηκευτική ικανότητα 80.000 ΜΤ χύμα και συσκευασμένων λιπασμάτων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Δ. Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ

www.inr.gr, 13 Φεβρουαρίου 2019ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS