inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση κεφαλαίου σχεδιάζει η ΕΑΒ, που «έγραψε» ζημιές 17,3 εκατ. ευρώ το 2013

Μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών, η οποία προήλθε από μεγαλύτερα έσοδα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (+35,8%) και τρίτες χώρες (+13,5%), καθώς και μειωμένες ζημιές, κατέγραψε το 2013 η υπό δημόσιο έλεγχο Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), που συγκαταλέγεται στις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, βάσει του συνολικού ενεργητικού της. Τα έσοδα της επιχείρησης από την εγχώρια αγορά (47,4% των συνολικών) μειώθηκαν κατά 12%.

Η εταιρεία προγραμματίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θεωρώντας την αναγκαία για την ανταπόκρισή της σε υπογεγραμμένες προ πολλού ή νέες συμβάσεις έργων της τάξεως των 600 εκατ. ευρώ και για την επιβίωσή της, χωρίς να διευκρινίζει το ύψος και την πηγή άντλησης των νέων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της ελληνικής αεροναυπηγικής βιομηχανίας το 2013 ανήλθαν σε 88,19 εκατ. ευρώ, από 86,71 εκατ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,7% σε ποσοστό και κατά 1,48 εκατ. ευρώ σε αξία. Ανά γεωγραφική περιοχή τα έσοδα προήλθαν κατά 41,83 εκατ. ευρώ από την ελληνική αγορά (κυρίως από την Πολεμική Αεροπορία, τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα), κατά 11,53 εκατ. ευρώ από άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ και κατά 34,83 εκατ. ευρώ από τρίτες χώρες.

Τα μεικτά κέρδη της ΕΑΒ βελτιώθηκαν κατά 95% (14,86 εκατ. ευρώ, από 7,61 εκατ. ευρώ), ενώ τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν θετικά (κέρδη 7,04 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,96 εκατ. ευρώ το 2012), βελτιωμένα κατά 10 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα αποτελέσματά της προ τόκων και αποσβέσεων (EBIT) ήταν θετικά (κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,10 εκατ. ευρώ το 2012).

Τελικώς η εταιρεία κατέγραψε καθαρές ετήσιες ζημιές 17,27 εκατ. ευρώ, που είναι κατά 57% μικρότερες από τις αντίστοιχες του 2012 (40,19 εκατ. ευρώ). Tα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνθηκαν με χρηματοοικονομικά έξοδα 17,42 εκατ. ευρώ (28,99 εκατ. ευρώ το 2012) και αποσβέσεις 6,93 εκατ. ευρώ (7,14 εκατ. ευρώ το 2012). Η μείωση των ζημιών αποδίδεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών από προγράμματα υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη σημαντική μείωση των δαπανών (τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά τέσσερα εκατ. ευρώ ή κατά 28,6%) και των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά, μετά από πολλά χρόνια, που η ΕΑΒ λειτούργησε χωρίς να λάβει οποιοδήποτε δάνειο ή άλλης μορφής χρηματοδότηση.

Ωστόσο, η επιχείρηση αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δραματικά προβλήματα ρευστότητας, καθώς αδυνατεί να λάβει κεφάλαιο κίνησης από το τραπεζικό σύστημα. Επίσης, αντιμετωπίζει σημαντική απώλεια εισπράξεων, λόγω συμψηφισμού με πρόστιμα φορολογικού ελέγχου παλαιότερων χρήσεων. Η αδυναμία εξασφάλισης χρηματοδότησης αφορά φυσικά την υλοποίηση όχι μόνο των προγραμματισμένων εργασιών της, αλλά και παραγωγικών επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την ανάληψη σημαντικών κερδοφόρων προγραμμάτων, την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού της και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν, όπως είναι φυσικό, τη διεθνή αναγνώριση και φήμη της, που εδράζεται στην υψηλή τεχνογνωσία της.

Παρά ταύτα, η ΕΑΒ εξακολουθεί να συμμετέχει σε περίπου 20 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης τεχνολογιών και προϊόντων αεροσκαφών και ηλεκτρονικών κατασκευών, επιδιώκοντας να διευρύνει το μερίδιο συμμετοχής της σε εξειδικευμένες κατασκευές της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Το περασμένο έτος η επιχείρηση ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή της στη σχεδίαση και ανάπτυξη του πρώτου ευρωπαϊκού μη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά ένα αεροσκάφος να φέρει και ελληνική υπογραφή στη σχεδίαση και την ανάπτυξή του.

Κατά το τρέχον έτος υλοποιεί, μεταξύ άλλων, εργασίες για λογαριασμό των διεθνών εταιρειών Dassault, Sikorsky και Diehl BGT, ενώ εισέρχεται δυναμικά στην αγορά συντήρησης ελικοπτέρων. Επίσης, προωθεί την κατασκευή και συναρμολόγηση δομικών τμημάτων αεροσκαφών C-130 για την εταιρεία LMAero και επιδιώκει την υπογραφή νέας σχετικής σύμβασης με ισχύ έως το 2019, για εργασίες με προϋπολογιστικό κόστος 80-102 εκατ. δολ. ΗΠΑ.

Το σύνολο του ενεργητικού της ΕΑΒ στις 31.12.2013 ανερχόταν σε 904,48 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της ήταν αρνητικά (-196,18 εκατ. ευρώ). Την ίδια ημερομηνία οι συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 1,10 δισ. ευρώ (927,77 εκατ. ευρώ οι βραχυπρόθεσμες, αυξημένες κατά 11,1%). Το κυκλοφορούν ενεργητικό της ήταν κατά 272,6 εκατ. ευρώ περίπου χαμηλότερο από τις άμεσα απαιτητές, πληρωτέες εντός του 2014 υποχρεώσεις της.

Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση στις 31.12.2013 ήταν 1.370 (-47% σε σχέση με το 2008), έναντι 1.443 στις 31.12.2012 (1.601 στα τέλη του 2011 και 2.587 στα τέλη του 2008).

Στην αβεβαιότητα που υπάρχει όσον αφορά το μέλλον της ΕΑΒ, προστέθηκε το 2013 ένας ακόμη λόγος ανησυχίας. Η γερμανική εταιρεία EADS Deutschland, επιχειρηματικό σχήμα που διαδέχθηκε προϋπάρχουσα εταιρεία του γερμανικού ομίλου Siemens, με προσφυγή σε Διεθνή Διαιτησία ζητεί από την ΕΑΒ 38,23 εκατ. ευρώ (52,54 εκατ. δολ. ΗΠΑ). Στην προσφυγή της η γερμανική επιχείρηση κάνει λόγο για παραλείψεις της ελληνικής βιομηχανίας στην εκτέλεση σύμβασης του έτους 1999, στην οποία είχε οριστεί η Siemens ως εγκεκριμένος από το ελληνικό υπουργείο Άμυνας κύριος υποκατασκευαστής και υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου «Ερμής ΙΙ», που αφορούσε σύστημα επικοινωνιών στη διάρκεια πολεμικών αναμετρήσεων.

  • Δείτε τον ισολογισμό της ΕΑΒ στα Οικονομικά Στοιχεία του site


  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS