inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενδείξεις βελτίωσης στη βιομηχανία της ΛάρισαςΒελτίωση παρουσιάζουν η κατάσταση και οι προοπτικές του βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα της Λάρισας, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών και τα οικονομικά δεδομένα των εταιρειών, όπως αυτά αποτυπώνονται στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων για το έτος 2013, που δημοσιεύτηκαν τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

«Η βιομηχανία του αγροδιατροφικού τομέα σημειώνει καλύτερες επιδόσεις και αναδεικνύεται σε αιχμή του δόρατος της βιομηχανίας της Λάρισας», αναφέρει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) Απόστολος Δοντάς, εκ των μετόχων της μεγαλύτερης ελληνικής νηματουργίας, της εταιρείας Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία που διαθέτει μεγάλες εγκαταστάσεις στη Λάρισα. «Αντιθέτως», προσθέτει, «ο τομέας του επίπλου έχει αποδεκατιστεί. Συγχρόνως, ο τομέας των σιδηρών κατασκευών, του αλουμινίου και των μεταλλικών κατασκευών εν γένει διευρύνει την εξωστρέφειά του και διανύει περίοδο αργής βελτίωσης. Επίσης, η βιομηχανία εκκόκκισης βάμβακος, κλάδος με έντονη παρουσία στη Λάρισα, διευρύνει με επιτυχία την εξαγωγική της δραστηριότητα».

«Σε γενικές γραμμές», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ, «παρά τα σοβαρά προβλήματα που βιώνουν οι επιχειρήσεις, είμαι αισιόδοξος για την εξέλιξη της μεταποιητικής βιομηχανίας στη Λάρισα και γενικότερα στη Θεσσαλία. Το 2014 είναι χρονιά σταθεροποίησής της. Σοβαρά πλεονεκτήματα αποτελούν η πείρα που έχει αποκτηθεί στη βέλτιστη αξιοποίηση των αγροτικών προϊόντων και την πετυχημένη τοποθέτηση των βιομηχανικών προϊόντων μας στην παγκόσμια αγορά».

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Λάρισας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 110 εταιρειών του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, όπως αυτά παρατίθενται στη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, αυξημένα κατά 36% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 67,2 εκατ. ευρώ (49,6 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 4% (+37,9 εκατ. ευρώ) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα (16,5% το 2013, από 14,6% το 2012).

Παρουσιάζει οριακά αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων, βελτιωμένα κατά 21,1 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 21,7 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ (ζημιές 15,5 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 30,5 εκατ. ευρώ το 2012).

Βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) κατέγραψε η πλειονότητα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 68,2% των εταιρειών (75) εμφάνισε βελτιωμένα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους παρουσιάζουν οι 65 από τις 110 επιχειρήσεις (59,1%).

Τα συνολικά έσοδα των 110 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Λάρισας, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 1,04 δισ. ευρώ.

Οι 110 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,4 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 110 επιχειρήσεων:

  • 49 επιχειρήσεις (44,5% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 26,5 εκατ. ευρώ έναντι 18,1 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 8,4 εκατ. ευρώ.

  • Πέντε επιχειρήσεις (4,5%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ περίπου, έχοντας απώλειες 1,4 εκατ. ευρώ περίπου.

  • 40 επιχειρήσεις (36,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 42,5 εκατ. ευρώ έναντι 47,2 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 4,7 εκατ. ευρώ.

  • Δεκαέξι επιχειρήσεις (14,5%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές δύο εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 1,3 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια της τάξεως των 3,3 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό χρέος τους (832,7 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 2,4%, παρά την αύξηση των πωλήσεων, με παράλληλη αύξηση του μακροπρόθεσμου χρέους τους (+30%), γεγονός που ενισχύει την κεφαλαιακή τους ευστάθεια. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 3% και αποτελούν το 40,1% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (38,8% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε κατά 11,7%, αν και επιδεινώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον στοιχειωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες επιχειρήσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 110 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 4,8% το 2013, έναντι 3,6% το 2012.

Οι εν λόγω 110 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Λάρισας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Λάρισα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.
Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα. Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 2.10.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΒΓΟΥ 729 -9 531 143 90
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.156 1 723 109 44
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. 13.701 -6 4.878 -136 -952
ΑΝΤΡΙΤΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2.262 4 2.385 107 -34
ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 22.423 -2 9.007 623 -761
ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.840 2 5.900 368 -46
ΑΡΣΗ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.396 64 26 -29 -42
ΒΑΚΡΕΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 2.832 -11 3.149 149 -205
ΒΕΛΛΗΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2.037 2 1.529 154 -71
ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 17.027 -22 16.566 -471 -1.690
ΒΙΜΑΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6.142 -3 285 -87 -96
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΤΑΠΗΤΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 63.458 -7 8.918 -1.549 -4.790
ΒΙΟΚΕΞ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 314 -2 30 6 -6
ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 45.714 1 99.059 2.663 523
ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ 7.960 13 8.194 556 189
ΒΙΟΜΠΛΟΚ - ΧΛΙΑΠΗΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.209 -2 1.155 281 152
ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ A.Ε. 6.856 1 420 51 2
ΒΙΟΦΥΡΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 183 -4 191 -5 -5
ΓΕΝΝΗΤΩΡ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.190 19 3.441 189 46
ΕΛ.ΒΙ.ΘΕΡΜ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 293 -26 416 12 11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΔΟΠΟΙΙΑ - ΕΛΛΒΙΔΟ Α.Ε.Β.Ε. 445 2 91 -20 -25
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. 341 0 521 251 206
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 14.546 19 14.467 2.728 1.445
ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100.989 -6 62.529 795 -6.256
ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 10.298 15 10.450 1.065 533
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 119.929 43 33.843 65 -4.178
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - EUROFOOD A.E. 5.692 -3 4.542 444 14
ΖΕΪΚΟΣ Γ. Δ. Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ 6.938 34 12.057 377 1
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 215 16 320 1 -1
ΘΕΣΓΑΛΑ - ΠΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 5.609 229 23.045 750 758
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. 796 -4 245 23 2
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 880 -1 371 106 38
ΚΑΡΠΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 9.778 -3 1 -158 -581
ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 15.099 9 25.455 159 18
ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2.387 0 516 28 -47
ΚΑΤΣΙΦΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΦΕΔΕΣ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 2.826 12 2.162 418 314
ΚΟΚΟΤΗ ΑΘ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 6.560 2 4.979 742 268
ΚΟΣΜΟΒΑΤ Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 5.097 -12 1.398 138 -584
ΚΟΣΜΟΒΑΤ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.337 0 1.874 161 -32
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 1.564 -5 115 -26 -134
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ι. Α. - ΦΩΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ - ΕΠΙΠΛΑ 1.226 -4 399 -56 -105
ΛΑΒΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 5.899 7 3.613 386 124
ΛΑΝΑΡΑ Ε. - ΑΓΚΡΟΝΑΤΣ Α.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 6.110 26 2.108 371 111
ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 29.059 -4 13.912 1.585 140
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 841 -16 558 48 23
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 9.713 5 5.930 692 204
ΛΕΓΓΕΡΑ Γ. Κ. - NICE - TEXTILE A.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.284 -3 4.776 134 17
ΛΙΑΠΗΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 870 20 298 30 15
ΜΑΚΡΗΣ Θ. ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ 34.667 -1 9.952 459 -483
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 67.077 -2 64.141 6.372 1.713
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ Α.Ε. 164 -28 0 -9 -72
ΜΟΝΤΕΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ A.B.E.E 1.964 -8 2.004 152 6
ΜΠΑΛΑΗΣ Γ. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 966 17 830 186 98
ΜΠΕΤΤΙΝΑ - ΕΙΔΗ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 18.894 19 9.938 517 -876
ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 27.640 4 21.931 1.586 5
ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ Α.Ε. 1.961 -11 1.209 156 8
ΝΙΚΖΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 9.946 -3 10.709 1.226 576
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 1.424 -38 722 175 143
ΝΤΙΝΑ Β. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 2.945 13 1.524 424 191
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 1.612 -3 1.349 -19 -19
ΞΥΛΟΛΑΪΝ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 283 -15 213 3 -16
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΙΠΙΔΗ Α.Ε. 7.994 0 849 201 2
ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 134.560 -8 148.656 17.113 7.200
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE A.Β.Ε.E. ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 13.741 17 34.136 3.851 1.729
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17.523 0 11.602 1.074 87
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 253 12 103 25 17
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ PROTEAS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 6.010 -4 1.037 43 -455
ΠΕΛΑΣΓΙΣ Α.Ε.Β.Ε. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 3.505 -13 2 -134 34
ΠΗΛΕΑΣ AGRO A.E. ΒΑΜΒΑΚΙ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 512 -91 11.835 -141 -363
ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 952 11 371 74 54
ΠΡΟΚΕΛ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 4.769 5 1.009 34 -84
ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΕΡΓΑ 609 -15 561 -34 -7
ΡΑΝΤΖΙΟΣ Χ. Γ. - ΘΕΟΔΟΧΟΣ Ε.Π.Ε. ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ 878 4 7 -9 -123
ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ Δ. Ε. ΠΑΡΚΕΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 16.611 -4 1.478 -195 -1.567
ΣΟΛΟΥΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.572 -17 523 148 2
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥ.ΠΡΟ. Α.Ε. 1.901 -8 0 -71 -101
ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.612 0 4.731 249 114
ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 4.083 -1 1.639 139 72
ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 5.025 9 5.774 451 82
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Θ. Α.Ε. ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 5.380 -2 7.723 299 73
ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 8.485 12 11.990 946 137
ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 14.353 -15 15.765 2.655 1.838
AGROIL ENERGY A.B.E.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 3.006 -12 542 59 -256
ALFA SEEDS A.B.E.E. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.493 -16 3.680 491 73
ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 81.821 -15 24.696 -8.444 -13.530
ALUSAB - Μ. Σ. ΑΒΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.826 21 1.415 167 104
BETOMIX A.E. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.215 -3 1.097 -71 -57
BRETAS Ε.Π.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12.017 15 17.236 3.257 2.063
BRETAS FAMILY A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.328 -7 2.854 419 298
CAROIL Α.Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 8.656 -3 872 35 -283
COSMOS PROFILE A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 34.910 -2 48.593 2.059 -1.356
DEL MONTE ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 33.257 -5 26.489 1.082 266
EUROSAL ΣΤΑΪΚΟΣ Α. - Σ. ΨΥΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΔΕΣΜΑΤΑ 1.360 27 713 101 13
FARMHOUSE Α.Ε.Β.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 16.656 -8 5.549 1.063 12
FRACASSO HELLAS A.E. ΕΙΔΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.798 177 6.883 668 434
INOX DESIGN ΚΑΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.697 -2 1.793 295 149
INTERCOMM FOODS A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 60.712 -7 72.277 9.531 4.507
M.L.A. OSCAR A.B.E.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 932 8 417 15 11
ORASYS - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.301 22 716 363 247
OSCAR A.B.E.E. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.037 -4 553 37 -52
PRIMA ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 1.095 -2 1.047 113 40
PROGNOSIS BIOTECH Ε.Π.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 236 40 283 127 11
SHELTER A.B.E.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 5.453 -20 2.146 127 52
SOUKOS ROBOTS Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 22.609 7 706 -18 -1.830
STAFF Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 54.187 3 28.134 3.018 -680
STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 5.554 -9 3.607 358 70
TERRA Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ 24.195 0 318 -141 -314
TOPFEEL A.B.E.E. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ 875 -5 892 41 0
VETHELLAS A.E. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 4.038 9 1.870 163 -1
WOOD PLUS Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 2.685 -5 96 -7 -167
www.inr.gr,  2 Οκτωβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS