inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βελτίωση «βλέπει» η βιομηχανία των Σερρών το 2014Ανάκαμψη, μικρή έστω, φαίνεται να παρουσιάζει το 2014 ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας των Σερρών, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, σε συνέχεια της βελτίωσης που εμφάνισαν τα οικονομικά δεδομένα σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος.

«Η αίσθησή μας είναι ότι εφέτος ο μεταποιητικός τομέας του νομού μας εφέτος ακολουθεί ελαφρώς έστω καλύτερη πορεία, καλύτερη από εκείνη του 2013, ως σύνολο, ανεξάρτητα από τις επί μέρους διαφοροποιήσεις σε κλαδικό επίπεδο. Τα λουκέτα και οι αδρανοποιήσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων των Σερρών έχουν ανακοπεί. Φαίνεται να έπιασε πάτο η καθοδική πορεία προηγούμενων ετών, μοιάζει να έχουμε εισέλθει σε ανοδική πορεία, παρά τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν τις επιχειρήσεις και να υπονομεύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα», αναφέρει ο πρόεδρος του μεταποιητικού τμήματος του Επιμελητηρίου Σερρών Δημήτρης Χατζηπαντελής.

Οι ενδείξεις αντιστροφής της καθοδικής πορείας των πρώτων ετών της κρίσης εκδηλώθηκαν, τουλάχιστον για σειρά επιχειρήσεων του τομέα, από το 2013.

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας των Σερρών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 60 εταιρειών του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 αυξημένα κατά 13% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 29,2 εκατ. ευρώ (25,7 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 7% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του σχεδόν κατά μία εκατοστιαία μονάδα (22% το 2013 έναντι 21,2% το 2012).

Παρουσιάζει βελτιωμένα κατά 4,7 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών μόλις 5.000 ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη βελτιωμένα κατά 4,8 εκατ. ευρώ (κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,9 εκατ. ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν περισσότερες από τις μισές εταρείες (32 ή 53,3% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψε η πλειονότητα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 58,3% των εταιρειών (35) εμφάνισε βελτιωμένα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους παρουσιάζουν οι 37 από τις 60 επιχειρήσεις (61,7%), καθώς οι υπόλοιπες (23 ή 38,3%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 60 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ των Σερρών, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 299,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 68,1 εκατ. ευρώ (22,8%) αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη επιχείρηση και συνολικά 185 εκατ. ευρώ (61,8%) αντιστοιχούν στις οκτώ μεγαλύτερες, κάθε μία των οποίων είχε πωλήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 28 από τις 60 εταιρείες (46,7%).

Οι 60 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 476 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% (-5% τα πάγια και +10% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 60 επιχειρήσεων:

  • Είκοσι οκτώ επιχειρήσεις (46,7% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 9,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,2 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 1,5 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (6,7%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με οριακά κέρδη (18.000 ευρώ), εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,6 εκατ. ευρώ.

  • Δεκαεννέα επιχειρήσεις (31,6%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά δύο εκατ. ευρώ.

  • Εννέα επιχειρήσεις (15,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του ενός εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 1,8 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (234,8 εκατ. ευρώ) αυξήθηκε κατά 7% (+15,4 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (241 εκατ. ευρώ) έμειναν σταθερά και αποτελούν το 50,7% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (52,3% το 2012). Καθώς αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός (+42%) και μειώθηκε ο βραχυπρόθεσμος (-4%), ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας εμφανίζεται βελτιωμένος κατά 16%, ωστόσο υποχώρησε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον στοιχειωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες επιχειρήσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 60 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 6,1% το 2013, από 5,6% το 2012.

Οι εν λόγω 60 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Σερρών. Το 35% (21 εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 60 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στις Σέρρες, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 17.10.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 852 0 227 9 -34
ΑΛΓΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 1.470 16 448 22 7
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 11.583 0 6.960 276 62
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. BSA Α.Ε. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 2.199 -6 1.921 222 8
ΑΡΤΟΤΕΛΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.199 27 1.161 107 33
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 3.974 1 2.854 223 24
ΒΛΑΔΙΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 534 91 -1 -9 -24
ΓΑΝΙΚΑ ΑΦΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 1.878 -12 650 -243 -420
ΓΑΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 7.672 0 8.140 961 213
ΓΕΩΘΕΡΜ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ 655 5 332 95 10
ΔΡΟΜΕΑΣ ΕΠΙΠΛΑ - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε. 62.076 3 13.879 2.622 -692
ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Δ.Τ. WIN Ε.Π.Ε. 498 23 117 18 14
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε. 7.817 -5 10.102 710 184
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ 827 -12 18 -69 -125
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ - ΜΑΚΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 1.205 -5 323 19 1
ΖΑΓΚΟΤΣΗ  Χ. - Α. ΚΙΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ 6.036 -17 2.261 -144 -852
ΚΑΖΑΚΙΔΗ Π. & Α. - ΒΑΣΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.598 -26 1.885 318 119
ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Θ. Π. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 1.047 5 1.355 140 66
ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Α. & Β. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ 2.446 -14 604 21 -194
ΚΕΜ ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε. 3.906 27 944 449 308
ΚΟΥΡΤΙΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 5.692 -13 4.859 259 41
ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 60.801 28 68.129 7.575 5.125
ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 7.042 -1 1.406 323 -147
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ε.Π.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ 98 61 80 2 1
ΜΑ.ΒΙ.Λ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Ε. 3.000 -25 2.798 304 194
ΜΕΓΚΛΑΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 7.903 -3 10.639 660 360
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 18.007 -5 7.823 -451 -1.064
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ε. Δ. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 3.056 -15 4.573 -325 -654
ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5.210 -8 2.685 19 -447
ΜΥΛΟΙ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ Α.Ε. 26.928 41 12.507 1.998 -48
ΝΙΚΗΤΑ Π. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.662 0 178 40 -24
ΝΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.404 -9 513 -212 -239
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.930 62 5.075 643 431
ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Ε. 5.845 -9 2.229 78 25
ΠΑΝ ΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ 12.706 3 3.973 678 -176
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 4.000 7 1.405 231 -8
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 488 39 370 22 9
ΠΑΡΦΕ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3.255 -1 1.214 37 -145
ΠΕΚΑΜ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 938 -1 418 64 36
ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 294 0 860 56 16
ΣΕΡΓΑΛ ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 7.770 17 9.689 1.197 443
ΣΕΡΚΟ FOODS - ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 1.850 71 1.469 180 95
ΣΙΑΡΚΟΣ Α.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 12.115 -6 20.816 907 55
ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 656 -11 384 30 2
ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΤΡΥΜΩΝΑ Α.Ε. 370 8 114 25 15
ΤΑΪΡΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 8.454 0 8.244 2.751 1.120
ΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 535 3 95 14 3
ΦΑΕΘΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 7.494 -2 8.199 143 -389
ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 31.496 -7 22.583 3.069 516
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 8.506 -1 2.119 209 -44
ALPHASYSTEM Α.Ε. ΘΥΡΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1.712 -3 902 136 20
COIL STAINLESS STEEL A.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.482 0 16 -45 -106
FIBRAN Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 66.943 0 26.350 2.189 1.116
FLOS - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 5.048 13 2.550 430 -89
INTERSTEEL - ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.772 0 432 36 2
MARIO Α.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.939 1 532 86 6
MARSEL A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 1.484 -4 2.200 -51 -94
POLIECO HELLAS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 15.462 -10 3.581 -247 -1.861
ROTOGRAN Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 575 -5 410 48 14
SER.PA.M. A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.419 -1 2.609 304 52
www.inr.gr,  17 Οκτωβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS