inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε χαμηλά επίπεδα η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ηλεία το 2014Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει κατά το 2014 η δραστηριότητα του βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα της Ηλείας, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από στασιμότητα των πωλήσεων, βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα και περιορισμό των τελικών ζημιών των προηγούμενων ετών.

«Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα στον μεταποιητικό τομέα του νομού μας το 2014, υπάρχει μια σταθερότητα, μια στασιμότητα μάλλον, σε χαμηλά επίπεδα. Συγχρόνως, επιβραδύνεται η διαγραφή μεταποιητικών μονάδων από το Επιμελητήριό μας, δηλαδή η παύση της λειτουργίας βιοτεχνικών και βιομηχανικών καταστημάτων που λειτουργούν στον νομό μας και ασχολούνται κατά βάση με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Προσδοκούμε μια θετικότερη πορεία στο κοντινό μέλλον», αναφέρει ο πρόεδρος του μεταποιητικού τμήματος του Επιμελητηρίου Ηλείας Ηλίας Ξανθούλης.

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Ηλείας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 41 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 βελτιωμένα κατά 15% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 11 εκατ. ευρώ (9,6 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες οριακής αύξησης των εσόδων του (+0,4 εκατ. ευρώ ή +0,2%) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες (17,8% το 2013 έναντι 15,5% το 2012).

Παρουσιάζει μειωμένες κατά 1,7 εκατ. ευρώ (+49%) ζημιές προ φόρων (1,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένες κατά 1,6 εκατ. ευρώ (+37%) τελικές ζημιές (2,7 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν περισσότερες από τις μισές εταρείες (24 ή 58,5% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψε η πλειονότητα των επιχειρήσεων (31 ή 75,6%), καθώς μόνο το 24,4% των εταιρειών (10) εμφάνισε δυσμενέστερα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους παρουσιάζουν οι 24 από τις 41 επιχειρήσεις (58,5%), καθώς οι υπόλοιπες (17 ή 41,5%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 41 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Ηλείας, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 176,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 73,7 εκατ. ευρώ (41,7%) αντιστοιχούν στις τέσσερις μεγαλύτερες, κάθε μία των οποίων είχε πωλήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 21 από τις 41 εταιρείες (51,2%).

Οι 41 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 232 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% (-2% τα πάγια και -7% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 41 επιχειρήσεων:

  • Δεκαεπτά επιχειρήσεις (41,5% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη περίπου 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 0,4 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (2,4%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012 με κέρδη περίπου 0,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 ζημιές περίπου 1,3 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 1,6 εκατ. ευρώ.

  • Δεκαέξι επιχειρήσεις (39,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 1,8 εκατ. ευρώ.

  • Επτά επιχειρήσεις (17,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,3 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 1,0 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (151,4 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 5,4% (-8,6 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (80,7 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν λόγω των νέων ζημιών κατά 5% και αποτελούν το 34,8% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (34,7% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας δεν βελτιώθηκε (-0,7%). Παράλληλα, ο ίδιος δείκτης διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον στοιχειωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 41 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 4,7% το 2013, από 3,9% το 2012.

Οι εν λόγω 41 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Ηλείας. Το 68,3% (28 εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 41 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Ηλεία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 3.11.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 8.970 4 17.651 653 142
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 3.284 -19 427 -99 -244
ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.315 -1 164 23 0
ΔΟΜΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 1.325 -15 580 -47 -116
ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 22.768 -4 9.387 1.244 44
ΕΓΝΗΛ Ε.Π.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.517 4 2.937 434 226
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ A.Ε. 4.702 -25 4.422 1.306 -1.373
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - Α. ΤΟΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥΡΣΙΑ 2.049 6 1.897 351 144
ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε. 6.733 -4 4.740 408 2
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 4.820 -6 3.868 352 0
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Β. ΗΛΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 8.009 15 4.160 294 96
ΚΑΦΕΚΟΠΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 340 14 212 48 27
ΚΟΤΥΧΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Α.Ε. 198 -29 293 -47 -27
ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 2.694 0 748 67 -36
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΥΡΓΟΥ Ν. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 427 -27 302 14 8
ΚΩΖΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 10.719 -9 8.953 983 310
ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4.127 -2 101 23 15
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ FARM Α.Ε. ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 13.339 3 20.335 1.080 420
ΟΛΥΜΠΙΑ - ΧΕΝΙΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.945 -1 10.068 -87 -224
ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 564 -2 20 6 -6
ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥΡΣΙΑ - ΕΛΙΕΣ 12.191 -25 1.344 -125 -593
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 9.090 4 2.793 500 20
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε. 33.418 -13 25.622 744 -1.013
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΛΙΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥΡΣΙΩΝ 4.413 -7 3.876 329 89
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Κ. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.741 -2 4.118 287 82
ΠΟΛΙΤΗΣ Γ. Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 350 0 225 36 -3
ΠΟΥΛΗΣ Γ. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. 916 18 1.589 22 9
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 979 45 469 2 -56
ΡΗΓΑ ΑΦΟΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 539 -6 262 86 32
ΣΑΜΑΡΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 1.038 12 1.875 137 1
ΣΗΠΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 619 0 0 -3 -9
ΣΟΥΛΗΣ - ΚΙΟΥΝΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 9.519 -7 2.865 766 64
ΣΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.755 6 430 -147 -167
ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.864 -1 9.080 315 39
ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 4.375 29 6.983 121 -69
ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ 2.017 -8 1.379 70 0
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ - PIGGY FARM Α.Ε. 2.929 -11 1.012 -192 -184
GEOPLANT A.E. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - ΦΡΟΥΤΩΝ 8.156 0 7.681 195 -29
GEORION ΛΑΪΝΑΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.036 5 6.779 272 134
OLYMPIC HERMES A.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 13.983 -2 6.141 662 31
PRIMAROLI A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΩΝ 2.315 -30 826 -85 -519
www.inr.gr,  3 Νοεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS