inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Δυσχερέστερο το 2014 για τη βιομηχανία του ΚιλκίςΣε χαμηλά επίπεδα παραμένει κατά το 2014 η δραστηριότητα του βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα του Κιλκίς, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από πτώση των πωλήσεων, αλλά βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα και δραστική συμπίεση των τελικών ζημιών.

Στον νομό διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους, ως γνωστόν, μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες.

«Οπωσδήποτε είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση στον μεταποιητικό τομέα του νομού μας το 2014, καθώς έχουν εξαντληθεί οι αντοχές πολλών επιχειρήσεων που τα προηγούμενα χρόνια κατάφεραν να επιβιώσουν ή και να μείνουν κερδοφόρες, διαθέτοντας σημαντικό μέρος της παραγωγής τους σε αγορές του εξωτερικού. Ο όγκος παραγωγής θα είναι μειωμένος. Τα λουκέτα συνεχίζονται. Φοβόμαστε ότι θα κλείσουν κι άλλες μεταποιητικές επιχειρήσεις του νομού μας, που δεν κρύβουν ότι μετά βίας συνεχίζουν να επιβιώνουν», αναφέρει ο πρόεδρος του μεταποιητικού τμήματος του Επιμελητηρίου Κιλκίς Κωνσταντίνος Χαρτοματσίδης.

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας του Κιλκίς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 65 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 βελτιωμένα κατά 20% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 85,7 εκατ. ευρώ (71,4 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 8% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες (20,4% το 2013 έναντι 17,4% το 2012).

Παρουσιάζει μειωμένες κατά 44,9 εκατ. ευρώ (+90%) ζημιές προ φόρων (5,1 εκατ. ευρώ έναντι 49,9 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένες κατά 29,3 εκατ. ευρώ (+49%) τελικές ζημιές (29,9 εκατ. ευρώ έναντι 59,2 εκατ. ευρώ το 2012).

Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν μετά από αυξημένη φορολογική επιβάρυνση, λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας.

Στη συμπίεση των τελικών ζημιών συνέβαλαν εξίσου η μείωση των ζημιών των σταθερά ζημιογόνων επιχειρήσεων και η καταγραφή κερδών εκ μέρους ορισμένων επιχειρήσεων που ήταν ζημιογόνες το 2012.

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν περισσότερες από τις μισές εταρείες (38 ή 58,5% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψε η πλειονότητα των επιχειρήσεων (41 ή 63,1%), καθώς μόνο το 36,9% των εταιρειών (24) εμφάνισε δυσμενέστερα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους παρουσιάζουν οι 31 από τις 65 επιχειρήσεις (47,7%), καθώς οι υπόλοιπες (34 ή 52,3%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 65 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του Κιλκίς, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 785,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 587,3 εκατ. ευρώ (74,8%) αντιστοιχούν στις έντεκα μεγαλύτερες, κάθε μία των οποίων είχε πωλήσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 34 από τις 65 εταιρείες (52,3%).

Οι 65 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,6 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% (+2% τα πάγια και -5% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 65 επιχειρήσεων:

  • Είκοσι μία επιχειρήσεις (32,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 10,8 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 0,5 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (6,1%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές περίπου 0,1 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,3 εκατ. ευρώ.

  • Τριάντα επιχειρήσεις (46,2%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 48 εκατ. ευρώ έναντι 62,4 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 14,4 εκατ. ευρώ.

  • Δέκα επιχειρήσεις (15,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 7,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 7,4 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 14,7 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (1,03 δισ. ευρώ) μειώθηκε κατά 3,7% (-39,2 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (549,4 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 1% και αποτελούν το 34,8% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (34,1% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε κατά 18,3%, καθώς μειώθηκε ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός κατά 20% και αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος κατά 16%. Παράλληλα, ο ίδιος δείκτης διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον στοιχειωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 65 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 5,4% το 2013, από 4,4% το 2012.

Οι εν λόγω 65 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Κιλκίς. Το 29,2% (19 εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 65 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στο Κιλκίς, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις. Ορισμένες επιχειρήσεις λειτουργούν παραγωγικές μονάδες στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 6.11.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΩΓΟΣ Α.Ε. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ & ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ 5.696 -35 8.836 1.290 127
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 251.104 -10 118.175 -311 -17.938
ΑΝΑΤΟΜΙΚ ΧΕΛΠ Α.Ε. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.003 -9 1.498 421 85
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΦΟΙ ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ - ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 30.623 -6 25.253 68 -1.975
ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 673 -63 42 -1.103 -1.136
ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ 7.540 -6 8.333 1.048 397
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. 2.539 6 196 19 11
Γ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε. 5.665 1 2.748 295 127
ΓΛΕΟΥΔΗΣ Ν. ΚΑΒΕΞ ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε. 34.038 -6 23.928 3.199 1.651
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΩΝ 7.514 3 874 168 14
ΔΙΓΚΑΛΗ ΑΦΟΙ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. 1.758 -5 676 135 -6
ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.771 -4 677 -152 -392
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 20.100 -8 5.371 -2.684 -5.044
ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 3.758 -6 897 208 -192
ΕΛΒΙΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 48.015 -11 33.938 4.932 1.236
ΕΝΙΜΕΞ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 14.743 -7 2.618 208 -1.602
ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 17.428 -8 21.363 -839 -2.148
ΕΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 8.285 0 40 119 171
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.679 4 1.348 80 1
ΚΑΜΑΡΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 1.701 -5 47 6 -67
ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Κ. Α.Ε. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 2.373 20 3.740 394 266
ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. 479.808 -2 141.178 44.507 5.728
ΚΑΡΤΖΙΑΣ Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ Α.Ε. 1.151 10 946 239 75
ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΒΕ Α.Ε. 84.310 47 21.846 5.113 -3.155
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 114.255 -6 75.862 5.293 669
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. 15.644 -8 6.669 -2.380 -3.572
ΚΟΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ A.E. 94.243 -5 78.278 5.793 1.806
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 34.853 2 26.876 2.619 -494
ΚΡΟΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1.166 -1 522 35 -28
ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ Α.Ε. 9.110 5 7.612 615 39
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Θ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.738 1 666 146 -47
ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 798 128 222 60 -33
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 10.776 -18 3.094 374 -2.113
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.406 -14 1.707 124 30
ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 3.555 21 2.692 78 -182
ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 28.597 -10 16.306 998 -1.040
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.884 0 6 -49 -53
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. Δ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 15.648 -13 3.712 59 418
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.582 -2 1.366 284 61
ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΕΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 3.157 -21 187 151 129
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΗΛΙΑΔΗ Α.Ε. 2.868 0 1.412 140 -19
ΡΟΔΩΝΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 2.421 -4 487 134 33
ΤΕΜΚΑΤ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.191 6 113 -115 -177
ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 17.605 2 5.383 946 73
ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε. ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 12.937 -9 9.786 669 -7
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20.948 6 18.422 2.654 237
ΦΕΡΟΡ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 7.433 -1 1.698 -382 -393
ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗΣ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 1.351 28 145 64 -6
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.E.B.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 14.139 -1 13.604 1.496 231
BRIGHT COLORS Α.Β.Ε.Ε ΧΡΩΜΑΤΑ 7.566 29 5.588 332 96
DELIFISH Α.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΧΘΥΗΡΩΝ 1.735 0 1.471 209 116
DIDOR ΕΛΛΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΟΤΥΠΟΙ Α.Ε. 1.055 2 303 38 -63
KARINA Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 15.359 -14 8.644 -502 -4.185
KLEFER Α.Ε. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΘΥΡΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 22.300 9 16.378 2.534 1.578
MEDIPAC Θ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 2.884 -12 1.590 449 136
MEDITERRANEAN COSMETICS Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1.087 23 1.112 277 159
MINELLA PRODUCTS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΣΙΩΝ 1.399 -11 155 -43 -26
PANAROMA Ε.Π.Ε. ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 296 -5 98 8 -13
POLY RIMA A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.373 -6 839 3 -246
PRECONSTRUCTA Α.Ε.Β.Τ.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 19.718 158 3.554 179 -958
SONOCO ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ & ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. 13.524 -24 17.237 609 -22
TORRE Η. ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 22.098 11 20.555 3.692 2.345
UNISMACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΝΑΚΣ 7.222 -3 4.221 412 -771
VAN A.E. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.519 -7 742 74 -32
YARN TEX ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε. 508 9 1.540 269 178
www.inr.gr,  6 Νοεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS