inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η ανεπάρκεια κεφαλαίων συμπιέζει τη βιομηχανία της Θεσσαλονίκης το 2014



Δυσμένεστερα ενδέχεται να είναι τα οικονομικά μεγέθη του βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα της Θεσσαλονίκης το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από μείωση των πωλήσεων, αλλά και από βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, που οδήγησε σε μείωση των τελικών ζημιών.

«Παρ' όλο που διαφαίνεται μια σταθερότητα ή μάλλον στασιμότητα σε ορισμένους κλάδους, με ανακοπή των πτωτικών τάσεων, η κατάσταση στον μεταποιητικό τομέα της Θεσσαλονίκης βαίνει επιδεινούμενη το 2014, λόγω της επιδείνωσης του τεράστιου προβλήματος της ανεπάρκειας κεφαλαίων, της ρευστότητας. Επιχειρήσεις που είχαν κατορθώσει να στέκονται στα πόδια τους, έχουν κλονιστεί πια. Η αναιμική εγχώρια ζήτηση, σε συνδυασμό με την εξασθένηση της ζήτησης σε παραδοσιακές εξαγωγικές αγορές, επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο το οικονομικό περιβάλλον. Μιλώντας για το σύνολο του τομέα, εφέτος τα πράγματα είναι χειρότερα και όχι καλύτερα. Εξαντλούνται οι αντοχές ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων, γεγονός που οδηγεί σε συρρίκνωση των δραστηριοτήτων ακόμη και εταιρειών που διατήρησαν ισχυρή εξαγωγική δυναμική τα προηγούμενα χρόνια», αναφέρει αξιωματούχος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Ο ίδιος παραπέμπει σε ανάλογα ευρήματα πρόσφατης έρευνας του ΣΒΒΕ που αφορούσε ευρύτερα τη βιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας και έδειξε ότι μόλις 14% των επιχειρήσεων του τομέα αναμένουν βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη το 2014, σε σύγκριση με το 2013. Τα ευρήματα αυτά, όπως επισημαίνεται, αφορούν κατά κόρον τη βιομηχανία της Θεσσαλονίκης. Βελτιώσεις που είχαν επιτευχθεί το 2013 δεν φαίνεται να συνεχίζονται. Το 52% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι θα «κλείσει» το 2014 με μείωση τόσο των πωλήσεων όσο και των εξαγωγών και του αριθμού των εργαζομένων, ενώ το 34% προσδοκά διατήρηση των ασθενικών κατά βάση μεγεθών του 2013.

Συγχρόνως, συνεχίζεται η συρρίκνωση του βιοτεχνικού τομέα του νομού, με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης να συνεχίζει να καταγράφει «αιμορραγία» του μητρώου των μελών του.

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 587 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 βελτιωμένα κατά 23% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 211,6 εκατ. ευρώ (172 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 4% (-103,5 εκατ. ευρώ) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά μία εκατοστιαία μονάδα (20,9% το 2013 έναντι 19,9% το 2012).

Παρουσιάζει μειωμένες κατά 71,5 εκατ. ευρώ (+80%) ζημιές προ φόρων, ύψους 18,4 εκατ. ευρώ (89,9 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένες κατά 44,8 εκατ. ευρώ (+40%) τελικές ζημιές, ύψους 68 εκατ. ευρώ (112,8 εκατ. ευρώ το 2012). Τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από την αυξημένη αναβαλλόμενη φορολογία.

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν περισσότερες από τις μισές εταρείες (307 ή 52,3% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψαν οι περισσότερες (363 ή 61,8%), καθώς μόνο το 38,2% των εταιρειών (224) εμφάνισε δυσμενέστερα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν οι 358 από τις 587 επιχειρήσεις (61%), καθώς οι υπόλοιπες (229 ή 39%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 587 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Θεσσαλονίκης, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 2,79 δισ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 295 από τις 587 εταιρείες (50,2%).

Οι 587 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 4,1 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2% (-2% τα πάγια και -3% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 587 επιχειρήσεων:

  • 265 επιχειρήσεις (45,1% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 80,7 εκατ. ευρώ έναντι 76,5 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 4,2 εκατ. ευρώ.

  • 42 επιχειρήσεις (7,2%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 4,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ισόποσες ζημιές, έχοντας απώλειες 8,4 εκατ. ευρώ.

  • 187 επιχειρήσεις (31,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 151,1 εκατ. ευρώ έναντι 180,5 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 29,4 εκατ. ευρώ.

  • 93 επιχειρήσεις (15,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 13,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 19,6 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (2,41 δισ. ευρώ) μειώθηκε κατά 1% (-23,1 εκατ. ευρώ), με αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού κατά 21% (+111,6 εκατ. ευρώ) και μείωση του βραχυπρόθεσμου κατά 7% (-134,6 εκατ. ευρώ), που οδήγησε σε βελτίωση της κεφαλαιακής τους ευστάθειας.Τα ίδια κεφάλαιά τους (1,70 δισ. ευρώ) μειώθηκαν λόγω των νέων ζημιών κατά 4% (-79,6 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 41,4% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (42,3% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε κατά 4,3%, καθώς μειώθηκε ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός. Ωστόσο, ο ίδιος δείκτης διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον υποτυπωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 587 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 5,1% το 2013, από 4,1% το 2012.

Οι εν λόγω 587 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Θεσσαλονίκης. Το 17,4% (102 εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 587 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Θεσσαλονίκη, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις. Οι παραγωγικές μονάδες ορισμένων βιομηχανιών λειτουργούν στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 13.11.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.Β. ΒΑΜΙΤΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ 2.067 -27 1.168 -276 -298
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 201 -17 0 8 -8
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 16.486 1 8.774 2.242 614
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 6.177 3 2.573 442 172
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 4.064 0 4.400 301 -21
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 6.247 -12 315 -27 -240
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 3.411 -11 1.637 163 -343
ΑΚΕΨΙΜΑΪΔΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ Α.Ε. 1.409 -9 565 32 18
ΑΛ-ΚΟ Α.Β.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.503 3 1.479 141 46
ΑΛΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.316 -13 708 4 3
ΑΛΦΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΤΣΑΝΤΕΣ Ε.Π.Ε. 430 0 566 15 2
ΑΜΒΡΟΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6.393 1 7.286 461 64
ΑΜΠΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.091 -1 1.522 34 15
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 746 -2 180 3 -34
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  D. NET ΔΙΟΝ Α.Ε. 4.563 22 7.420 340 119
ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 390 -30 2.525 13 5
ΑΝΤΖΕΛ Ι. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 1.910 -17 1.020 -18 -101
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 552 -5 593 36 9
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. Α.Ε. ΙΧΘΥΗΡΑ & ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ 9.409 -4 858 -138 -115
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ 52.988 11 55.875 8.107 4.583
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 3.179 0 6.570 331 216
ΑΡΡΗΚΤΟΝ ΠΟΡΤΑ Α.Ε. ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 434 45 300 11 4
ΑΡΤΕΜΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Θ. & Β. ΜΠΕΝΑΪ Α.Ε. 2.646 -6 1.050 204 100
ΑΡΧΟΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.107 -3 741 38 6
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 82 -2 151 18 13
ΑΣΙΚΗΣ Ε. Α.Ε. ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ - ΜΙΚΡΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 418 -18 110 -61 -67
ΑΣΠΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5.465 -5 1.436 8 -246
ΑΤΡΙΟΥΜ - Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Α.Τ.Β.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 2.133 -5 391 -30 -168
ΑΥΓΟΦΑΡΜ - ΚΟΥΡΙΤΕΝΛΗΣ Α.Ε. 1.659 5 443 85 3
Β.Ε.Λ.Π. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.293 -4 192 -81 -103
ΒΑΚΡΑΤΣΑ ΑΦΟΙ - OVAK Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 3.980 -1 634 129 -15
ΒΕΛΒΑ Α.Ε.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.453 -14 389 -211 -225
ΒΕΛΕΜΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.168 -1 684 39 8
ΒΕΛΛΕ ΠΡΙΝΤ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1.274 -5 784 143 53
ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ 5.073 9 2.781 476 204
ΒΙΔΑΛΗΣ Ν. - VIMATEC Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1.880 -15 1.922 197 5
ΒΙΕΛΤΑ ΓΟΥΤΑΣ - ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 2.895 -14 1.749 215 86
ΒΙΟ.ΔΟ.ΜΗ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 2.411 5 595 300 9
ΒΙΟΔΟΜ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε. 2.482 -9 820 -84 -381
ΒΙΟΚΑΔΟ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8.329 -5 2.855 41 -425
ΒΙΟΚΑΛ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 3.676 -1 1.971 124 68
ΒΙΟΚΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 586 11 851 -118 -136
ΒΙΟΜΕΤΑΛΚΟ Α.Ε.Β.Ε. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 1.213 0 913 4 2
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - BEDA Α.Β.Ε.Ε. 1.208 -9 640 8 -39
ΒΙΟΜΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 740 17 92 25 -56
ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 5.856 25 6.876 788 366
ΒΙΟΣΤΑΜΠ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 24.685 -8 8.687 418 -1.006
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 18.318 15 24.079 1.795 134
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 24.978 -4 3.239 -557 -2.132
ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. 1.396 1 1.452 168 49
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ 383 3 271 105 87
ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 221 25 128 65 72
ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ Δ. - SMILE COSMETICS Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 5.700 -10 5.761 804 259
ΒΡΑΣΙΔΑ Ι. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 955 5 69 21 16
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 2.981 7 2.365 200 68
ΓΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 2.636 -3 391 85 -5
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α.Ε. 635 0 142 -18 -47
ΓΑΛΟΝΗΣ Μ. Μ. Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2.480 10 2.057 354 169
ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ Π. Α.Ε. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ 383 -12 177 11 1
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.884 31 893 -48 -102
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 1.097 26 1.214 194 137
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 2.536 11 2.372 277 154
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. & ΥΙΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.767 -6 3.704 271 0
ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ Ε. Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6.733 -8 1.218 -357 -554
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ Α. - NEW AGE Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.911 9 6.747 366 163
ΓΙΑΛΟΨΟΣ - ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 1.398 19 155 -75 151
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.841 4 3.131 1.283 552
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 11.920 4 7.006 1.519 764
ΓΙΑΝΤΣΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 3.176 12 2.433 97 19
ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.084 -17 1.213 94 31
ΓΙΟΥΝΙΠΡΙΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 757 10 1.409 69 26
ΓΚΑΝΑΤΣΑ Δ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3.262 -1 1.975 329 76
ΓΚΑΡΑΓΚΟΣ Α. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 766 -4 789 -119 -124
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.619 -7 1.434 201 -48
ΓΚΑΡΟΥΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. 47 15 36 7 6
ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3.834 -4 2.564 351 97
ΓΚΕΚΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.568 -4 583 -84 -74
ΓΚΕΡΦΕΝ Ε.Π.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.546 6 0 -20 -23
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Ε. - JOYCE A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.653 -29 4.763 953 533
ΓΛΕΝΤΟΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 2.016 21 1.208 123 16
ΓΟΥΛΑΣΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 790 14 626 43 12
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ι. ΜΕΝΤΙΚΕΡ Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 7.673 -13 2.852 -135 -433
ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΛΑΤΙ Α.Ε. 2.393 -10 3.293 182 49
ΔΑΜΠΑΣΙΝΑΣ - ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ Α.B.E.Ε. 8.888 2 3.265 695 442
ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Α.Ε. 1.479 -7 324 8 -225
ΔΕΛΤΑ - ΠΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΙΛΟ 2.175 -9 1.431 181 117
ΔΕΛΤΑ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3.215 0 1.747 415 232
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.669 -8 89 -82 -126
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΤΕΝΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 3.236 13 1.737 80 -132
ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 4.785 2 1.777 78 -70
ΔΗΜΟΥΔΗΣ Β. & Γ. - ΑΓΡΟΤΡΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ 1.236 0 1.249 5 2
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Σ. Α.Β.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 2.589 -11 740 186 7
ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 11.100 -8 2.488 347 235
ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΧΤΥΩΝ 4.816 -3 3.139 360 178
ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Θ. - ΕΠΙΠΛΟΔΟΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 985 -10 113 -23 -41
ΔΡΑΠΕΛΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.891 -1 2.312 66 6
ΔΥΤΙΚΟΣ - PLAISIR Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 305 -3 331 38 12
ΕΒΙΤΑ PLUS ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ε.Π.E. 815 50 674 -49 -81
ΕΒΥΚ Γ. ΠΕΥΤΙΤΣΕΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.165 -11 817 -10 -167
ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 10.941 -5 2.703 492 -281
ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 22.467 -4 32.716 1.425 -24
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 882 -23 1.278 125 74
ΕΚΜΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 32.539 0 13.792 526 -158
ΕΛ.ΒΙ.Ε.Θ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1.040 -2 815 -3 -18
ΕΛΒΙΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΛΛΕΣ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ 3.571 0 30 -81 -82
ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ Ν. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 154 20 148 11 7
ΕΛΙΡΟ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ 1.168 10 75 10 -7
ΕΛΛΑΣ ΚΟΤΤΟΝ - ΠΛΕΚΤOΒΙΟMHΧΑΝΙΑ Α.Ε. 4.171 -9 2.410 -43 -50
ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΠΟΛ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 773 -2 4 -3 -4
ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 4.522 -2 3.400 517 14
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2.591 -38 260 -511 247
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 3.216 16 931 345 85
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 1.418 -15 651 82 -102
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ - HELLENIC STEEL Α.Ε. 69.198 14 56.717 -17.701 -19.650
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.344 5 2.861 75 12
ΕΛΜΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΩΝ 780 -1 506 -29 -58
ΕΛΤΕΝ ΚΑΖΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.378 1 12 -38 0
ΕΛΤΡΟ Α.Ε. ΕΛΑΙΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.031 17 2.173 62 9
ΕΝΩΣΙΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ - ΡΕΚΤΙΦΙΕ Ε.Π.Ε. 212 12 87 20 14
ΕΞΠΟΣΥΣΤΕΜ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε. 14.584 -7 5.124 136 -1.263
ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΖΙΟΥ 12.207 -8 12.189 447 6
ΕΠΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.598 -9 1.267 -4 -197
ΕΠΙΠΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 7.936 -2 1.178 165 43
ΕΠΙΠΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. 1.469 3 486 48 10
ΕΠΙΠΛΟΚΙΝΗΣΗ ΤΕΛΙΟΡΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 1.555 -3 103 8 -38
ΕΡΜΗΣ Α. ΙΤΙΜΟΥΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΒΑΦΕΙΑ 2.982 4 5.440 57 -8
ΕΣΤΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 6.522 7 6.949 1.242 540
ΕΤΗΛ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 3.215 11 7.901 829 474
ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.390 12 1.258 358 248
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ. & Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 31.828 -5 28.150 2.709 -176
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Α.Ε. 2.263 -3 174 -41 -111
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. 654 -16 133 -45 -148
ΕΥΡΩΣΝΑΚ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.057 28 3.144 784 495
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - COMPITE-NT Α.Ε. 646 -5 4 -210 -162
ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 14.520 -12 7.527 394 -1.222
ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Α.Ε. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3.528 -4 3.347 448 188
ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ Α.Ε. 29.848 -8 28.507 1.286 -78
ΖΗΣΙΟΣ Α. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 2.645 -4 558 -109 10
ΖΗΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 14.023 -1 4.666 649 -197
ΖΟΡΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.427 -7 1.022 160 115
Η.Β. BODY A.B.E.E. ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ - ΚΟΛΛΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ 70.525 10 40.794 9.711 5.780
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ GAS A.E. 946 -6 411 8 -14
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 1.085 -6 322 16 3
ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 10.670 -6 4.314 365 -320
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ Α.Ε. 6.522 0 1.566 497 10
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4.569 -22 1.440 297 40
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΘΕΜΕΚΑΤ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 969 15 633 143 94
ΘΕΡΜΟ ΚΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 364 -6 415 -1 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.794 0 2.286 244 146
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. - Δ. ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. ΕΙΔΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 651 18 447 20 5
ΙΝΑ & ΠΛΕΞΗ - ΒΑΣΣΑΡΑΣ Χ. & Δ. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 1.691 -6 1.189 168 8
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8.664 47 1.854 344 75
ΙΝΤΕΡΦΟΡΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. 6.467 -12 2.643 173 -351
ΙΝΤΕΡΦΟΥΝΤ ΠΑΚ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 885 45 739 -91 -99
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.571 8 1.615 158 49
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΦΟΙ DELTA Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3.834 -13 1.222 346 10
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ALDIPACK A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 1.791 13 1.618 174 99
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. Η. Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 15.825 39 16.645 2.072 1.358
ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΩΝ Α.Ε. 1.724 1 81 -30 -89
ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 936 -7 233 -21 -27
ΙΩΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 930 -8 125 -63 -71
ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ & ΖΥΜΗΣ 11.987 -8 12.794 1.086 139
ΚΑΔΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 948 23 1.756 169 116
ΚΑΪΣΙΔΗΣ Ν. Π. Α.Β.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 7.626 -4 4.342 548 -66
ΚΑΚΑΒΕΛΑ ΑΦΟΙ - FILLIES Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.751 -1 0 5 -37
ΚΑΛΕΣΤΕΣΙΑ Α.B.E.Ε. ETOIMΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 5.464 26 11.035 1.103 520
ΚΑΛΠΑΚΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α.Ε. 2.322 -7 267 29 29
ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 571 -13 0 -6 1
ΚΑΜΜΕΝΟΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 1.705 -10 1.223 -80 -186
ΚΑΜΤΣΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 5.860 3 2.671 347 212
ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ 5.003 15 3.326 248 46
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Γ. & ΥΙΟΙ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 5.049 -10 3.201 380 16
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 33.886 -15 85.330 5.099 2.456
ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ Φ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 542 5 398 30 22
ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.248 7 1.855 233 90
ΚΑΡΕΚΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 803 7 388 71 29
ΚΑΡΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 1.322 1 2.409 94 4
ΚΑΡΤΑΜΠΙΑΝΚΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΑΚΟΙ - ΤΣΑΝΤΕΣ 1.300 0 1.456 75 6
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Α.Ε. 333 4 0 2 -4
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Ε.Π.Ε. 1.108 -4 1.940 170 90
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Ν. - ΔΥΝΗ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 772 6 101 48 27
ΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. - ΞΥΛΟΚΑΤ Α.Β.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.022 1 672 279 11
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ 3.849 -5 2.582 147 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ Κ. ΥΙΟΙ - PRODIPLAST A.E. ΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 636 -3 132 -85 -93
ΚΕΝΤΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ 755 6 323 27 15
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. 8.866 -19 1.581 -45 -884
ΚΗΡΥΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 498 -13 29 16 14
ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ Χ. OFFISEDIA Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 373 1 326 31 21
ΚΙΤΣΙΟΥ Θ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ 1.635 0 938 141 4
ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 10.897 -10 9.967 -59 -389
ΚΟΚΚΟΤΑΣ Ι. - ΒΕΚΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 458 -9 37 -22 -59
ΚΟΛΛΗΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 978 -1 928 27 -2
ΚΟΛΟΡΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 27.624 3 11.824 1.958 846
ΚΟΝΤΕΛΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 2.105 1 1.272 184 66
ΚΟΣΚΙΝΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.174 -3 343 45 4
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Ν. Α.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΔΩΡΑ 3.696 3 415 128 113
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 7.851 -10 1.539 -431 -756
ΚΟΥΡΕΜΕΝΑΣ Α. ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 3.807 -22 2.068 384 -8
ΚΟΥΡΙΚΟΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 3.194 0 981 285 102
ΚΟΥΦΟΣ Ν. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.232 12 293 -8 -8
ΚΡΕΑΤΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.Κ. 2.292 -8 3.562 199 22
ΚΡΕΜΕΤΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 910 -11 136 -23 -62
ΚΡΙΚΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1.766 4 2.188 328 176
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 12.194 0 3.774 918 244
ΚΥΚΛΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 6.914 -12 5.034 701 300
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Β. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 564 6 223 44 20
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΦΟΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α.Ε. 1.536 2 485 41 1
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Β. Α.Β.Ε.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 8.839 -4 4.488 477 20
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ι. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.061 -2 4.722 78 3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 30.013 -13 12.608 2.168 597
ΛΑΚΙΔΗΣ Ν. Ι. Α.Β.Ε.Ε. FOOD MACHINERY 4.241 1 1.805 382 209
ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8.970 -7 2.591 216 -503
ΛΑΣ ΤΟΚ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 289 4 191 -2 -5
ΛΑΣΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΕΝΤΕΣ 362 -10 0 -6 -41
ΛΑΤΟ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.506 -2 1.799 104 48
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Α.Ε. 346 0 0 -34 -14
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.324 -23 2.411 -40 -90
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΠΙΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 3.288 3 2.973 130 82
ΛΗΔΡΑ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ 2.160 -7 3.098 470 159
ΛΟΓΚΟΣ Φ. Α.Ε. ΚΟΡΔΟΝΟΠΟΙΙΑ 380 13 459 17 10
ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ 24.662 -1 3.586 234 -2.284
ΜΑ.ΒΙ.ΕΛ. ΥΙΟΙ Ε. ΚΟΥΛΟΥΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.034 -12 1.520 408 244
ΜΑ.ΒΙ.ΚΑΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 2.314 -6 989 -27 -109
ΜΑ.ΒΙ.ΣΩ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 12.981 -7 5.688 -93 -456
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 5.544 -2 2.533 172 -221
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 8.605 -59 3.741 -621 -14.217
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 3.116 -13 597 -102 -213
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1.954 16 1.552 60 41
ΜΑΚΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.698 0 1.808 64 -14
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 57.400 -5 21.994 2.685 -1.442
ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε. ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ 13.934 -2 1.087 -219 -498
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Α. - ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 5.233 -13 4.385 486 49
ΜΑΜΑΡΥΖΑ ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ Α.Ε. 674 -15 987 96 1
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Γ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.001 -20 1.652 164 -73
ΜΑΝΤΣΟΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε. ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ 457 -1 497 -1 -15
ΜΑΝΩΛΙΑ - ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 96 -9 20 -34 -31
ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ  Α.Ε. 1.572 -4 799 32 -2
ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ Γ. - ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.244 -2 2.615 483 69
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΛΑΔΑ Α.Β.Ε.Ε. 547 12 979 28 8
ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ - DROP Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΥΤΡΟΥ 4.542 3 2.921 319 136
ΜΑΤΕΛ - ΑΦΟΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 5.641 16 206 27 25
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. - UNITEX Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 643 48 2.920 239 123
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Α. - ΓΚΑΛΕΡΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. 688 3 213 -2 0
ΜΕΒΓΑΛ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 137.857 -24 143.334 -3.342 -14.890
ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 1.032 36 842 -570 468
ΜΕΖΑΠ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ - ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.100 -13 6.643 547 318
ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 235 22 257 36 2
ΜΕΛ Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 86.747 5 53.047 -418 -4.077
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.489 35 3.514 500 247
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Λ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 2.661 -7 868 235 28
ΜΕΛΤΕΜΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.899 1 2.561 144 -52
ΜΕΣΙΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.871 1 1.073 121 30
ΜΕΤΑΛ ΛΑΪΝ Ε.Π.Ε. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ 503 0 52 11 6
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Ν. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. 272 25 314 29 21
ΜΕΤΑΜ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 2.298 -10 4.081 42 13
ΜΕΤΑΦΟΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 3.292 19 2.692 263 75
ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΔΙΚΗ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2.777 13 3.679 224 55
ΜΙΛΤΟΣ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - CATERING 6.028 2 5.818 278 -322
ΜΙΜΜΗΣ Θ. - ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 709 -7 125 -41 -41
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 28.928 -10 11.203 -1.341 -3.208
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΥΡΜΑΤΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ 3.225 5 1.065 156 33
ΜΟΝΤΕΛΙΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.358 -3 1.412 143 94
ΜΟΡΦΗ Α.Β.Ε.Ε. ΘΩΡΑΚΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ 191 82 371 7 3
ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 16.423 4 8.017 1.026 119
ΜΟΤΟΡΕ  Ε ΚΑΜΠΙΟ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 191 32 189 67 49
ΜΟΥΔΙΩΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 658 12 696 51 33
ΜΟΥΤΣΙΟΣ Δ. Α.Ε. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 1.222 1 467 -17 -17
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1.676 -5 987 73 20
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 140.443 -4 70.788 5.145 -197
ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 4.545 -34 148 -1.872 -1.994
ΜΠΑΤΣΗΣ Ι. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 3.964 -14 1.527 -45 -286
ΜΠΟΤΗΣ Ν. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 2.014 -24 5.213 52 -12
ΜΠΡΑΝΙΔΗΣ Π. Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 198 14 208 31 23
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 79.156 10 92.177 12.188 3.345
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 3.935 -13 0 4 -567
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 22.590 3 2.084 612 612
ΝΑΞΙΑΔΗΣ Ζ. ΚΑΠΝΑ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ Α.Ε. 9.124 3 874 -410 -247
ΝΕΝΔΟΣ Σ. SELECT A.E. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 35.021 6 18.413 2.644 1.041
ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.056 26 8.509 132 78
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.036 2 1.636 222 91
ΝΙΚΗ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 615 185 690 236 169
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Θ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ 25.103 -10 6.896 -1.384 -2.617
ΝΙΚΟΤΕΞ ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΚΕΤΩΝ 6.854 -6 5.865 116 -18
ΝΟΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 299 -13 17 -5 -12
ΝΤΗΖΕΛ ΤΟΥΡΜΠΟ ΣΕΡΒΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1.637 -1 322 17 1
ΞΕΝΟΣ PACKAGING Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 5.072 3 3.181 393 140
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 1.615 -23 1.241 217 141
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 9.017 2 3.167 31 -49
ΟΛΙΒ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 888 15 635 31 9
ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 9.956 1 284 178 -425
ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 10.059 -8 6.949 1.178 163
ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΞΙΟΥ Φ. ΤΣΙΟΤΣΚΑΣ Α.Ε. 5.941 12 5.354 150 -51
ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΣΑΛΙΑΡΑ Ε.Π.Ε. 663 5 1.295 95 63
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Χ. & Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.115 13 1.485 103 31
ΟΣΠΡΕΞ Γ. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.151 -22 633 -5 -103
ΟΥΝΙΚΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΑ ΣΟΧΕΙΑ - ΚΥΤΙΑ 1.291 -2 239 -46 -63
ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ ΑΛ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α.Ε. 4.061 0 2.684 297 -23
ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 13.281 -3 10.774 902 39
ΠΑΓΩΤΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 1.502 -2 1.146 122 -75
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ Ι. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.505 16 2.298 701 58
ΠΑΛΤΣΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 3.298 23 4.079 530 295
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. 6.952 6 3.395 178 79
ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.319 10 1.030 232 136
ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΚΟΝΤΡΟΛ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 794 10 483 116 9
ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΙ DOLPHIN A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 955 -12 422 11 -36
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λ. Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.370 4 971 72 64
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 4.091 14 3.021 882 564
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Σ. - ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΖΙΟΥ 2.157 7 3.119 149 33
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΑΛΟΝΙΩΝ Α.Ε. 663 -5 194 11 -1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Δ. - K. P. SERVICES ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. 479 -1 795 74 2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε. 3.464 -2 1.467 413 69
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. - ΚΟΝΤΡΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 342 9 1.337 39 21
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.308 84 1.945 -56 -339
ΠΑΡΑΛΙΔΗΣ Η. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.821 -5 216 -77 -103
ΠΑΡΚΕΤΑ Λ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. 1.431 -4 204 32 17
ΠΑΣΚΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 3.286 2 5.530 1.465 1.074
ΠΑΣΣΙΑΣ Ε. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 15.456 -2 16.146 1.329 128
ΠΑΣΧΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ 668 0 275 19 3
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Μ. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε. 171 2 102 9 2
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ 1.125 7 381 79 50
ΠΕΒΣΣΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΙΛΑΝΣΙΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.310 -2 29 -40 -107
ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΑΛΟΝΙΩΝ 1.345 -5 638 13 -56
ΠΕΡΒΕΝΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.991 -10 5.971 77 23
ΠΕΤΙΚΑΣ Α. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.283 -8 1.711 154 -25
ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 12.183 -8 7.104 -157 -927
ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Π.Ε. 371 -4 262 26 10
ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΙΑ - Κ. Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε. 1.220 -4 0 -136 -158
ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΑΦΟΙ - SOLEX A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 3.268 1 915 227 -347
ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ - ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Γ. Α.Ε. 1.654 -5 1.086 -53 -55
ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ Β. Θ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.830 9 2.727 191 75
ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 541 -7 218 -1 -28
ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.156 15 1.429 186 101
ΠΡΕΤΤΟ A.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.658 -6 4.488 640 48
ΠΡΙΝΤΖΗ Δ. ΑΦΟΙ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 3.484 -4 311 82 -88
ΠΡΙΣΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. 11.636 -1 2.391 194 -505
ΠΡΟΒΑ ΤΕΞΤΙΛ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 1.194 -4 857 168 68
ΠΡΟΒΥΛ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 4.068 27 4.885 951 563
ΠΡΟΙΚΑΣ Σ. A.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 10.066 -12 7.126 632 339
ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ 68.685 -3 44.296 4.898 -652
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Β. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.079 -31 74 61 -4
ΡΕΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.628 5 424 44 5
ΡΟΔΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 5.936 0 4.099 295 5
ΡΟΚΑ Γ. ΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑΣ 2.836 5 854 222 -5
ΡΟΤΕΞ Α.Ε.B.E. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3.579 -8 914 117 -28
ΡΟΥΜΕΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 831 -16 579 -21 -78
ΣΑΒΒΑΤΗΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.919 -4 1.313 145 -2
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α. - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 3.465 64 1.592 479 191
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.483 -36 735 -35 -437
ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ Α. ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 1.464 -1 1.019 13 -14
ΣΑΜΑΡΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 3.743 6 3.219 452 295
ΣΑΜΟΛΑΔΑ Μ. ΥΙΟΣ Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΗΣΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 1.020 23 1.965 446 298
ΣΑΝΙΤΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 4.989 -7 2.655 244 -446
ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΦΟΙ ΖΩΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 5.467 -6 3.338 305 20
ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ Π. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 5.307 -33 5.205 -616 -866
ΣΑΡΙΚΟΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 2.170 1 2.440 161 -2
ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΟΚΤΑΓΩΝΟ 2.812 1 568 196 70
ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.332 -1 794 155 29
ΣΕΝΕΚΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.411 -27 2.414 330 212
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.147 1 947 89 36
ΣΙΑΦΑΡΑΣ Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 16.237 -2 7.602 1.159 829
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. 339.211 -4 128.845 6.727 -22.882
ΣΙΔΕΡΗΣ Π. Α.Β.Ε. ΕΔΕΣΜΑΤΑ 7.332 -3 175 -59 -286
ΣΙΔΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 16.327 -2 24.019 1.574 543
ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Μ. & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ 1.025 22 266 25 0
ΣΙΜΠΑ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 490 -1 98 19 10
ΣΙΝΔΟΣ CARPETS A.E. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ 6.456 -8 543 96 -241
ΣΚΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1.306 -4 299 5 -20
ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 609 -1 286 11 8
ΣΚΑΡΑΣ Χ. & Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 92 -26 1 -3 -3
ΣΚΙΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 647 -4 397 19 -7
ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΩΝ 2.819 -6 929 10 -126
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.347 -12 890 47 160
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΡΑΣΝΩΝ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 829 -24 489 51 10
ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 15.871 -2 13.092 623 -86
ΣΟΦΙΑ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1.073 5 734 133 93
ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΖΙΟΥ 13.804 29 8.117 953 35
ΣΠΑΝΟΣ Ο. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 13.031 -15 1.600 -1.007 -2.298
ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Α. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΜ - ΕΣ 456 -16 1 -87 -108
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ - ABOTIS Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.535 7 2.528 75 -35
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε. 815 -43 404 -67 -57
ΣΤΙΒΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.935 -13 326 237 15
ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 8.150 -5 4.970 231 93
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.024 6 652 149 65
ΣΤΥΡΟΠΑΝ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ 5.814 -4 3.716 364 10
ΣΥΡ-ΜΑΚ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 7.923 -6 3.334 350 -123
ΣΥΣΤΕΚ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.528 -14 1.160 124 -4
ΣΩΛΒΕ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 2.116 -3 1.237 44 5
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.022 1 1.179 193 101
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Α.Ε. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.633 0 1.586 -21 -28
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ NIKI - INOX 2.100 3 1.091 229 127
ΤΑΣΙΟΥΝΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΦΕΙΟ 1.252 -6 179 80 7
ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ Χ. ΤΕΧΝΟΚΟΠΗ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1.171 -2 385 12 -12
ΤΕΛΙΔΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 984 8 304 57 38
ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 2.699 3 1.442 236 129
ΤΕΞΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.109 0 138 11 3
ΤΕΡΖΟΣΤΡΩΜ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1.590 -2 969 45 23
ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 7.430 -7 14.886 387 -359
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε. 1.443 -18 209 -130 -305
ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤ A.E.B.E. ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 3.124 -8 2.340 122 -23
ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3.100 3 2.533 500 303
ΤΕΧΝΟΦΩΤ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.132 98 872 371 268
ΤΖΙΟΛΑ Α. & ΥΙΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 5.930 10 3.849 1.857 1.345
ΤΟΚΟΣ Α. - Χ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΦΕΙΑ Α.Β.Ε. 3.416 9 2.169 447 302
ΤΟΠ ΓΚΑΖ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ 3.789 26 31.459 613 324
ΤΟΥΜΠΟΥΡΛΕΚΑΣ Γ. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2.545 7 2.116 311 163
ΤΟΥΦΕΞΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ - ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΣΙΝΔΟΥ 9.109 -30 3.028 -1.874 -3.792
ΤΟΨΗΣ Δ. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ A.E. 942 3 76 14 0
ΤΡΑΞ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 5.924 17 3.764 1.307 1.035
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η. Ι. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε. 3.375 -19 955 379 37
ΤΡΙΚΟΠΛΕΞ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 4.128 -5 4.673 -51 -64
ΤΡΙΧΑΚΗΣ Α. ΚΥΒΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.420 5 434 111 12
ΤΡΥΠΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.205 -14 600 11 -137
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.182 -1 2.157 327 57
ΤΣΙΒΙΚΗΣ Σ. Α.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΖΑΚΙΑ 4.915 -1 746 -25 -227
ΤΣΙΟΥΜΑΚΑΣ Ν. Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 550 -26 82 16 -40
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ Σ. & Χ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 557 -2 1.686 130 89
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΝ Α.Ε. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 596 21 358 43 13
ΤΥΠΟΚΑΡΤ Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΩΝ 715 -5 201 68 1
ΦΑΡΚΟΜ A.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 5.913 22 4.654 294 99
ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε. ΚΡΕΑΤΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.085 13 4.889 582 191
ΦΡΑΠΑΣ - ΧΡΩΧΗΜ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 626 11 375 101 72
ΦΡΟΣΤ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.349 -1 68 -8 -18
ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - DEDALOSIGNS Ε.Π.Ε. 82 39 95 8 2
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 1.132 -1 216 43 19
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε. ΧΑΡΤΙ - ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 60.079 -11 28.097 -1.478 -8.659
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 487 0 1.019 -40 -49
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 177.119 3 73.228 10.006 -3.072
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1.148 -2 177 28 -45
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ Α.Ε. 932 2 1.122 53 27
ΧΑΡΕΝΙΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 1.781 13 1.685 229 165
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.750 -1 1.215 227 -13
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΕΡΑΜΙΚΑ 57.155 -3 17.149 -674 -4.627
ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Β. - Φ. ΚΟΧΡΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 3.597 7 1.290 393 286
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Δ. Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ 1.015 -8 442 21 15
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Ν. Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 596 18 433 92 45
ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ 309 -20 0 -6 -30
ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. - AQUA TRADE Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 7.140 -2 10.722 641 40
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.550 -12 2.916 -10 -153
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 59.877 -4 52.164 9.374 470
ΧΗΡΑΣ Γ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2.177 6 3.421 197 44
ΧΙΛΛΕΡ Β. - ΟΤΤΙΜΟ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 710 -11 1.971 78 6
ΧΟΛΗΣ Α. - ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ 1.074 -7 202 6 -69
ΧΟΡΤΑΡΙΔΗΣ Δ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 2.809 -12 1.181 -156 -229
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ Γ. - Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.882 0 1.803 75 -2
ΧΡΩΜΟΤΥΠ Α.Ε. ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1.732 7 2.126 0 -22
ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 3.504 -5 1.409 96 66
ΧΥΤΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 184 44 295 51 37
ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.411 -14 394 -99 -269
ΩΜΕΓΑ - ΓΡΑΝΤΑΣ Λ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 8.840 -16 3.657 174 62
ΩΝΑΣΗΣ Ν. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ 2.184 8 2.635 256 67
ACRILAN - Θ. ΤΣΑΚΙΡΗ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 3.152 -6 561 112 -84
ACRILIX Α.Ε. ΑΚΡΥΛΙΚΟ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.848 0 951 35 33
AGELINA - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤA 4.324 -4 3.414 402 -1
AGRODRIP Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.145 12 3.033 419 92
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ 7.656 -7 9.331 434 -20
ALBETA ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΓΛΥΚΑ Ε.Π.Ε. 566 38 640 -14 -16
ALFA FRIGOR A.E. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ 3.668 19 3.373 752 437
ANEL Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 3.565 7 6.328 538 239
AR-CON HELLAS A.B.E.E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 4.282 -11 5.280 521 134
ARTSTEEL ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 4.302 -2 3.687 401 109
ARVANCO A.B.E.E. ΔΟΜΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 5.334 6 3.031 -35 6
AUTO TEXTILE Α.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.595 12 1.217 120 57
B & N ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ Α.B.E.E. 1.053 -16 2.758 237 110
BARTEC A.B.E.E. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 1.360 -48 4.078 325 217
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 24.895 -18 32.958 815 -314
BASIC ΧΗΜΙΚΑ Ε.Π.Ε. 408 -27 190 -3 -198
BERGLE A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 450 12 95 20 12
BETA CAE SYSTEMS Α.Ε. ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 34.403 60 27.446 12.210 8.038
BIOACTION A.E. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 498 -3 37 -28 -29
BIOCHEM - ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.675 -10 815 141 78
BIOFIAL A.B.E.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2.937 2 1.302 64 11
BONACHERO A.E.B.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 953 0 546 11 8
BREPOLS - BPS ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. 67 68 167 17 9
CAO HELLAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 9.546 6 6.536 -7 138
COLIBRI A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 512 51 551 63 55
COMPANIA MADEIRA SYSTEMS A.E. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ 11.903 -5 4.994 151 -476
COMPUCON  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 4.720 -17 1.296 554 -1.042
COMPUTER TEAM A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4.846 -6 2.760 1.282 921
CONDITO Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 11.592 -1 7.944 1.062 386
CONITEX SONOCO Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΩΝΟΙ 1.725 8 2.691 86 84
CORITEC Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 8.354 -7 1.236 -216 -756
COSMIC A.B.E.E. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 5.164 3 1.286 294 85
COSMOSET Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 757 -1 357 4 -12
COSMOTRADE RECYCLING Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ 753 83 1.668 135 101
COTTON FASHION A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 6.858 89 13.364 674 197
COTTON HOUSE A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.774 14 2.666 146 105
CREAM TEAM Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 5.331 20 2.123 425 -34
D.K.S. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 6.039 162 14.628 2.723 1.970
D.M.N. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 2.236 -26 2.232 122 -12
D.N.A. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 674 2 834 49 16
DAY A.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.613 2 3.118 80 -37
DEM Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 400 12 119 4 13
DI DOLLINA ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 1.087 0 222 21 -1
DIEN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ A.E. 3.206 37 4.951 370 229
DIVANI HELLAS Α.Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2.029 10 3.974 70 -6
DROP Ν. ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. ΦΙΛΤΡΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2.576 9 1.179 244 118
DSM NUTRITIONAL Ε.Π.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 11.754 1 20.988 1.284 831
ECOMED Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.439 -1 1.002 190 115
EDIL ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΠΙΠΛΑ Α.Τ.Β.Ε. 12.414 -7 16.000 1.733 695
EDWARD ΕΝΔΥΣΗ A.B.E.E. 4.657 2 4.451 298 131
ELIN Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 787 -14 849 57 28
ELMAR CRETE Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 614 -19 336 36 0
EPSILON NET A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 14.713 -2 7.550 1.811 52
EVA JO !!! Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.066 -16 8.719 886 569
EXCELCO Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.230 -21 3.386 143 -1
FARMA Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 815 -1 23 50 26
FASHIONET A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 845 -7 716 52 19
FERI TRΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 6.547 5 3.856 547 269
FIMIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 7.685 -7 794 51 -181
FRIGOPLAST A.E.B.E. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ 2.351 5 1.433 109 47
GLASS CLEANING Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 8.205 0 5.280 476 -86
GLASS STUDIO A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΟΥ 2.287 -14 1.578 351 130
GRAFO A.E. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.194 -2 683 143 47
GRECA ΠΙΤΣΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 525 -13 925 37 22
GREENFOOD A.E. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 8.380 15 8.014 665 74
HELLENIC CATERING Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 56.571 -12 53.135 -771 -3.200
HELLENIC FARMING Α.Ε.ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.862 49 6.687 239 76
IFASMATEX Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 418 11 1.319 75 72
INOX MARKET ΠΑΤΣΑΛΑ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 4.350 28 5.655 535 312
INTRAWEIGH AUTOMATION Ε.Π.Ε. ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 307 -7 269 -2 -9
ISOMAT A.B.E.E. ΔΟΜΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 44.788 9 31.245 5.986 3.402
JET ENGINEERING A.E. ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3.243 -16 185 -138 -44
KASSANDER ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 994 -15 1.590 -155 -147
LAPEL A.E. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.465 -20 1.180 144 -90
LOGISMOS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9.409 -3 2.125 947 35
LOGO GRAMMA ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 1.702 -9 1.785 157 35
MAESTRI Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 389 0 542 22 16
MAG ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 1.199 -1 1.037 67 23
MANOSPACK A.E.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.958 18 4.748 311 98
MARMOR SG Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΓΡΑΝΙΤΗ 28.151 14 23.719 4.976 2.216
MARX Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 103 21 49 9 4
MAVICOTTON Ε.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 279 11 2.101 8 8
MERCURY CORPORATION ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ A.B.E. 4.762 -2 8.612 177 205
MIK EUROPE Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.306 -1 925 59 8
MILKPLAN Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 9.158 -4 12.416 1.781 481
MINISYS ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 689 0 304 24 2
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. 28.835 22 9.091 5.571 1.171
MONDI PACKAGING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ A.E. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8.719 -4 13.424 816 -45
MULTY FOAM Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 41.935 -5 22.800 3.668 2.201
NEODENT - ΤΟΥΜΠΑΣ Α. Α.Ε. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.790 7 2.247 123 44
NEW MATIC Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1.189 -21 1.788 87 -2
NEXT A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.055 10 3.289 159 -52
NILO Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1.627 -27 1.426 143 0
O.T.S. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. 3.803 -8 4.018 116 -9
PALAPLAST ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 30.071 -3 22.116 3.180 1.419
PALM TEXTILES A.E. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 471 18 1.792 11 0
PAP SAFETY GLASS A.B.E.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 3.456 -12 641 65 -216
PELOPAC Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 7.793 -8 11.498 598 92
PETRA SG Α.Ε. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 353 -9 87 13 2
PLAISIR ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5.113 -9 3.641 130 -606
POLICOS ΨΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ A.E. 4.076 -1 393 93 6
PRIMULA A.E.B.E. ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.065 3 925 138 12
PROPLAST A.E. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 761 1 109 25 10
PROSTERIL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Α.Ε. 230 -19 179 10 1
PROTO - ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ Α.Ε. 16.837 -1 23.286 1.233 141
PURIPLAST HELLAS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΡΜΑΪΚΑΣ 9.256 -6 2.840 -22 -737
RAMINO ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ - ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.113 -3 596 65 -2
REAL FROST Α.Ε. ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 893 8 98 50 16
REPRO TIME - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ A.E. 1.729 15 934 75 11
RETHINK A.E.B.E. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 737 15 647 147 91
S.K.S. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Γ.Ε. 519 -11 683 69 30
SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 4.678 7 3.199 504 273
SARAH LAWRENCE A.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 7.859 -2 7.081 166 -647
SATO Α.Ε. ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 41.811 -14 5.346 1.072 -2.544
SEA SHELL Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2.748 19 2.544 309 157
SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 883 -16 921 403 264
SKS - STAKUSIT HELLAS Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ 1.300 1 430 -68 -12
SOLID DOORS & PANELS A.B.E.E. ΘΥΡΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 355 20 378 45 28
SP - CARTONPACK HELLAS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48.840 -2 65.692 5.673 4.150
SPECIAL ΕΔΕΣΜΑΤΑ Α.Ε. 944 -35 2.597 169 29
SPICES Α.Ε. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΒΟΤΑΝΑ 375 2 183 9 0
SPRINT Α. ΛΟΥΚΑΡΗ - Β. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ A.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.208 -14 318 3 -192
STANCO LAC ΦΩΤΙΟΥ A.E. ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ 3.381 37 2.151 286 135
STATHIS - Θ. ΝΤΟΥΝΑΣ & ΣΙΑ ΨΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 3.921 -2 1.565 113 -198
STEMPLAST ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.530 4 663 48 -4
STYLE Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 533 6 361 84 45
SUPER BEST'S Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 88 -16 41 -4 -6
SYNCO ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Α.Ε. 3.776 -11 1.980 -308 -426
TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 43.150 -5 26.404 -1.488 -2.770
UNION OPTIC A.B.E.E. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 8.631 -3 6.273 603 85
UNION 3 FASHION Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ 2.887 -9 12.732 461 245
UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.557 3 2.686 72 -262
UNIVERSITY STUDIO PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 4.241 12 2.002 430 285
VAMP A.B.E.E. ΠΙΤΖΑΜΕΣ - ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΟ 4.011 8 3.567 425 93
VARONIC Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΩΝ 3.369 -3 2.068 159 -28
VASOTEX ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε. 357 -16 103 -65 -73
VENMAN Α.B.E.Ε. ΕΙΔΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5.160 -14 6.244 485 118
VERFO ΕΠΙΠΛΟ Α.Ε. 1.929 -5 388 -35 -135
VIT ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. 4.778 24 4.068 612 382
WARNING A.E. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 58 -11 6 -2 -7
ZAKOS - GROUP Α.Β.Ε.Ε. ΒΥΤΙΑ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 3.241 73 1.700 187 -13
ZEDA ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. 12.006 -3 158 416 -188
ZIKO Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.530 19 15.935 2.726 1.664
www.inr.gr,  13 Νοεμβρίου 2014






















ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS