inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Δυσχερέστερο το 2014 για τη βιομηχανία των ΤρικάλωνΕξασθένηση εκτιμάται ότι παρουσιάζει η δραστηριότητα του βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα των Τρικάλων το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από αυξημένες τελικές ζημιές, παρά την ανάκαμψη των πωλήσεων και τη βελτίωση των μεικτών κερδών.

Ο νομός αποτελεί, ως γνωστόν, μεγάλο κέντρο παραγωγής τυροκομικών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων.

«Η κατάσταση στον μεταποιητικό τομέα του νομού μας το 2014 δεν έχει βελτιωθεί. Αν και έχουν ανακοπεί, τα λουκέτα συνεχίζονται. Σε πολλούς κλάδους αρκετές επιχειρήσεις, για να μην πω οι περισσότερες, συρρικνώνονται ή και απλώς φυτοζωούν, παλεύουν να μείνουν ανοικτές. Εξαίρεση αποτελεί ο μεγάλος κλάδος των εταιρειών γαλακτοκομικών προϊόντων, αλλά κι εκεί δεν λείπουν τα προβλήματα και οι δυσμενείς τάσεις υποχώρησης. Γενικότερα, στον νομό Τρικάλων η μεταποιητική δραστηριότητα φθίνει», αναφέρει ο πρόεδρος του μεταποιητικού τμήματος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Αθανάσιος Παππάς.

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας των Τρικάλων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 45 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 μειωμένα κατά 6% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 27,3 εκατ. ευρώ (29 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 3% (+9 εκατ. ευρώ) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα (15,4% το 2013 έναντι 13,6% το 2012).

Επίσης, παρουσιάζει αυξημένες κατά 4,8 εκατ. ευρώ (-262%) ζημιές προ φόρων, ύψους 6,6 εκατ. ευρώ (1,8 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένες κατά 5,9 εκατ. ευρώ (-152%) τελικές ζημιές, ύψους 9,7 εκατ. ευρώ (3,9 εκατ. ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν λιγότερες από τις μισές εταρείες (21 ή 46,7% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψαν οι λιγότερες (21 ή 46,7%), καθώς το 53,3% των εταιρειών (24) εμφάνισε δυσμενέστερα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους παρουσιάζουν οι 22 από τις 45 επιχειρήσεις (48,9%), καθώς οι υπόλοιπες (23 ή 51,1%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 45 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ των Τρικάλων, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 323,5 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 22 από τις 45 εταιρείες (48,9%).

Οι 45 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 459 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2% (-2% τα πάγια και -3% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 45 επιχειρήσεων:

  • Δεκαεννέα επιχειρήσεις (42,2% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 3,8 εκατ. ευρώ έναντι τεσσάρων εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,2 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (8,9%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,4 εκατ. ευρώ.

  • Δεκαεννέα επιχειρήσεις (42,2%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 7,5 εκατ. ευρώ.

  • Τρεις επιχειρήσεις (6,7%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 1,4 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 2,2 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (276,3 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 3,4% (-9,7 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (183 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 1% (-1,6 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 39,8% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (39,2% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε κατά 18%, σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός (+26%) και μειώθηκε ο βραχυπρόθεσμος (-17%). Ωστόσο, ο ίδιος δείκτης διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον στοιχειωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 45 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 5,9% το 2013, από 6,2% το 2012.

Οι εν λόγω 45 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Τρικάλων. Το 46,7% (21 εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 45 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στα Τρίκαλα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 14.11.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1.794 -3 704 204 -2
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΕΡΒΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.341 -6 857 89 -261
ΑΓΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.636 -9 3.242 108 69
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 472 0 234 25 4
ΒΗΤΑΣ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3.750 3 507 85 1
ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ & ΒΟΥΤΗΜΑΤΩΝ 7.957 13 5.713 1.592 766
ΒΙΟΣΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ Α.Ε. 57.219 -16 27.747 7.242 1.068
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 1.610 -4 513 158 4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ Α.Ε. 10.924 -3 10.166 122 -396
ΕΝΩΣΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. 21.634 -18 27.539 -108 -8.763
ΕΞΠΟ ΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1.562 0 0 -4 -4
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ ΓΡΙΒΑΣ - TEXYL A.B.E.E. 1.069 -2 104 47 3
ΕΡΕΥΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 676 -18 662 63 33
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 5.082 1 1.115 161 -45
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 9.031 0 6.156 653 275
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΚΕΔΑΠ Α.Ε. 3.890 -10 1.454 337 51
ΚΛΙΑΦΑ Θ. ΨΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 3.408 -8 2.075 333 -500
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. 3.441 -1 767 105 -1
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Α.Ε. 567 -43 246 31 -34
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 1.941 -18 150 77 3
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Α. Α. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 4.807 8 6.099 558 273
ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟ 7.510 -8 2.605 137 -1
ΜΑΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΒΑΔΩΝ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 11.184 4 5.279 788 435
ΜΗΤΣΙΑΔΗ Γ. ΑΦΟΙ - Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ 260 -59 200 -250 -245
ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 995 -9 387 -92 -95
ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 6.191 -1 588 -39 -58
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. Α. Ε.Π.Ε. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 339 -40 846 165 64
ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.310 16 7.366 682 262
ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΣΙΩΝ 4.494 5 1.539 222 -35
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.185 -20 948 -138 -140
ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 16.841 -2 1 1 -191
ΣΤΑΡΙΔΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 1.607 -13 572 78 -263
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 2.406 -14 0 -391 -391
ΤΑΣΟΥΛΑΣ - PEPPERS Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1.108 -1 1.571 237 36
ΤΡΙΚΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 19.073 15 18.620 2.095 292
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Μ. & ΣΙΑ - ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 2.609 -4 675 136 -8
ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 8.623 6 5.077 1.017 339
ΤΥΡΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 157.181 -4 131.540 8.560 -1.673
ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 10.914 -11 9 -799 -1.595
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 2.636 3 567 223 33
ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΩΝ - ΣΦΑΓΕΙΑ 873 20 1.151 34 19
ΧΟΛΕΒΑΣ Κ. H-ALUCOM Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.116 -11 1.399 192 2
HELLENIC FARM A.B.E.E. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 2.645 -13 748 135 -247
LITTLE ACRE MILK FARM A.E. 41.080 42 45.770 2.451 1.190
TRIKALA DAY Ε.Π.Ε. ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 12 0 9 7 5
VIKAT Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 328 -22 5 -4 -22
www.inr.gr,  14 Νοεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS