inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Το χρηματοδοτικό πρόβλημα πλήττει τη βιομηχανία της Δράμας το 2014Η συνεχιζόμενη, αξιοσημείωτη δυναμική της μαρμαροβιομηχανίας δεν είναι αρκετή ώστε να τονώσει τα συνολικά παραγωγικά μεγέθη του βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα της Δράμας το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών.

Ωστόσο, η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών της Δράμας το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από αύξηση των πωλήσεων και σημαντική βελτίωση τόσο των λειτουργικών κερδών όσο και των καθαρών κερδών.

Ο νομός αποτελεί, ως γνωστόν, μεγάλο κέντρο εξόρυξης, επεξεργασίας και παραγωγής μαρμάρου και προϊόντων μαρμάρου.

«Υπάρχουν κλάδοι, όπως η βιομηχανία μαρμάρου που διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της στη διεθνή αγορά, οι οποίοι αντέχουν. Άλλοι κλάδοι, όπως η οινοποιία, αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσχέρειες. Συγχρόνως, άλλοι μεταποιητικοί κλάδοι, όπως η παραγωγή και επεξεργασία, αλουμινίου και μη μεταλλικών ορυκτών, παραμένουν σε αρνητική τροχιά», αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, Στέφανος Γεωργιάδης, προσθέτοντας: «Το μεγάλο πρόβλημα, που περιορίζει ολόκληρο τον τομέα και πλήττει κυρίως τις εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους, είναι η έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων, το δυσβάστακτο χρηματοδοτικό κόστος, η συσσώρευση οφειλών. Έχουμε φτάσει στο σημείο να δανείζονται επιχειρήσεις με επιτόκιο 11%. Αν δεν αλλάξει δραστικά η κατάσταση στα θέματα αυτά, το 2015 δεν θα μπορούμε πια να μιλάμε για βιομηχανία στον νομό μας. Το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών στο μεταποιητικό τμήμα του Επιμελητηρίου μας το 2014 παραμένει αρνητικό».

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Δράμας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 58 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 βελτιωμένα κατά 27% (+14,1 εκατ. ευρώ) κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 66,2 εκατ. ευρώ (52,1 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 9% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες (27,6% το 2013 έναντι 24,6% το 2012).

Παρουσιάζει αυξημένα κατά 17,1 εκατ. ευρώ περίπου (+102%) κέρδη προ φόρων, ύψους 34,95 εκατ. ευρώ (16,8 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένα κατά 12,7 εκατ. ευρώ (+128%) καθαρά κέρδη, ύψους 22,6 εκατ. ευρώ (9,9 εκατ. ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν λιγότερες από τις μισές εταρείες (37 ή 63,8% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψαν οι περισσότερες (38 ή 65,5%), καθώς το 34,5% των εταιρειών (20) εμφάνισε δυσμενέστερα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους παρουσιάζουν οι 35 από τις 58 επιχειρήσεις (60,3%), καθώς οι υπόλοιπες (23 ή 39,7%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 58 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Δράμας, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 362 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 38 από τις 58 εταιρείες (65,5%).

Οι 58 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 609 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% (+11% τα πάγια και -2% τα κυκλοφορούντα), καθώς ορισμένες επιχειρήσεις απορρόφησαν θυγατρικές τους.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 58 επιχειρήσεων:

  • Είκοσι τρεις επιχειρήσεις (39,6% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη σχεδόν 32,6 εκατ. ευρώ έναντι 27,1 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 5,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω βελτιωμένων επιδόσεων ορισμένων εταιρειών μαρμάρου.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (6,9%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ισόποσες ζημιές, έχοντας απώλειες 0,8 εκατ. ευρώ.

  • Δεκαεννέα επιχειρήσεις (32,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 11,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 1,1 εκατ. ευρώ.

  • Δώδεκα επιχειρήσεις (20,7%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 5,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 1,7 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 6,9 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (303,6 εκατ. ευρώ) αυξήθηκε κατά 4,5% (+13,1 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της απορρόφησης θυγατρικών. Τα ίδια κεφάλαιά τους (305 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν λόγω των κερδών κατά 3% (+7,5 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 50,1% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (50,6% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας επιδεινώθηκε (-19,3%), παραμένοντας σε μάλλον ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς μειώθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός (-17%) και αυξήθηκε ο βραχυπρόθεσμος (+18%). Ο ίδιος δείκτης διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον στοιχειωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 58 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 10,9% το 2013, από 8,9% το 2012.

Οι εν λόγω 58 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Δράμας. Το 32,8% (19 εταιρείες) ασχολούνται με την εξόρυξη, επεξεργασία και παραγωγή μαρμάρων και άλλων μη μεταλλικών ορυκτών. Επίσης, το 25,9% (15 εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 58 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Δράμα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 17.11.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 1.258 0 790 103 50
ΒΕΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Β.Ε. ΞΥΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 4.431 44 3.584 780 512
ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 15.904 11 17.456 1.970 1.085
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1.235 -7 519 248 -27
ΓΚΑΝΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΕΙΑ 22.767 -5 3.203 25 -1.358
ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Α.Ε. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 35.337 22 8.436 1.538 374
ΔΟΥΚΑΣ Σ. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 2.772 4 1.464 -60 -31
ΔΡΑΜΙΝΗ Α.Ε.Κ.ΤΕ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 779 14 568 29 8
ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.089 1 1.871 270 70
ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 5.778 -4 221 -9 -343
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΩΝ 18.747 3 7.468 1.263 750
ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 17.030 20 30.131 1.798 800
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ΚΥΚΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1.733 13 882 33 -6
ΚΕΚΕΛΙΑΔΗΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 1.865 -3 170 -21 -75
ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ Χ. Α.Ε.Β.Ε. ΒΑΜΒΑΚΙ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 9.133 -6 18.035 522 48
ΚΟΤΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 1.368 0 144 -3 -4
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 37.195 -3 5.886 276 -942
ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 9.105 0 1.431 416 45
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 3.142 -14 471 -114 -568
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.251 0 1.022 156 88
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 45.601 -7 14.389 293 -3.563
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ N. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 8.787 -1 3.014 712 8
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Σ. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1.912 65 2.031 715 493
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ε.Π.Ε. 890 0 174 18 2
ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Α.Ε. 6.855 0 25 -145 -172
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 3.137 -6 1.010 64 -276
ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. A.Β.Ε.E. 3.579 -25 3.343 -390 -659
ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 1.142 9 2.000 491 283
ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ - ΠΑΡΜΟ Α.Ε. 2.036 18 1.395 219 156
ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 157 25 0 33 31
ΜΑΡΟΥΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 855 0 166 11 -25
ΜΑΣΣ ΦΑΣΙΟΝ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΚΟ 2.974 -14 5.165 -228 -290
ΜΗΤΡΟΥ Θ. - Κ. ΓΟΥΔΟΥΤΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2.192 -9 1.350 70 -41
ΝΕΟΓΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 24.906 6 16.826 2.285 1.375
ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ 5.087 0 341 159 16
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 76.219 25 43.765 20.325 10.743
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 63.760 16 80.157 10.148 5.645
ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 2.899 16 3.710 729 339
ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ Π. - ΣΑΛΑΤΕΣ ΣΑΡΥ Ε.Π.Ε. 637 -4 163 -46 -46
ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 2.235 -5 999 174 1
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Τ.Β.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 650 -1 0 0 -15
ΣΟΛΑΚΗΣ Α. Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 3.250 18 1.824 559 376
ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. - ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. 2.160 -8 451 176 3
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ - FERON Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.398 -6 612 150 -3
ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 1.798 1 988 175 29
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΕΙΑ - ΠΑΡΚΕΤΑ 3.561 -7 1.943 226 12
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 2.031 0 374 192 6
ΥΔΡΑΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 3.357 -8 1.078 -43 -295
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.B.E.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 18.961 -10 16.304 2.044 59
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΑΤΟΣ 1.276 1 1.875 306 183
ΨΑΡΡΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.706 -6 1.488 138 24
ALFA WOOD - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 26.378 1 2.886 182 -2.869
BALKAN A.E. ΕΞΟΡΥΞΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 6.435 -1 3.124 408 64
ELNIKO FURNITURE A.B.E.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 187 110 257 54 39
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 66.769 -7 38.763 15.955 10.402
K.N.C. ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Κ. & Ν. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 5.864 -6 1.599 397 -25
PTOLEMEO A.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.433 -35 3.709 206 -79
RETIRE Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 5.592 0 1.001 266 191
www.inr.gr,  17 Νοεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS