inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βελτιωμένες προσδοκίες στη βιομηχανία της Χαλκιδικής το 2014Αυξημένες είναι οι προσδοκίες του βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα της Χαλκιδικής το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από αύξηση των πωλήσεων, αλλά και από συμπίεση των λειτουργικών κερδών και ζημιογόνα τελικά αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των κερδοφόρων ήταν υψηλό (71%) .

«Το 2014 φαίνεται ότι θα καταλήξει να είναι μια καλή χρονιά, καλύτερη από το 2013, για τον μεταποιητικό τομέα του νομού μας. Η αυξημένη γεωργική παραγωγή προϊόντων που αξιοποιούνται από τις τοπικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι καλές εξαγωγικές επιδόσεις σειράς επιχειρήσεων και το αυξημένο τουριστικό ρεύμα στον νομό μας έχουν ωφελήσει τις τοπικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Τα προβλήματα εξεύρεσης χρηματοδοτικών πόρων παραμένουν φυσικά μεγάλα. Οι διαγραφές μεταποιητικών εταιρειών από το Επιμελητήριό μας εξακολουθούν να είναι περισσότερες από τις εγγραφές. Αλλά υπάρχουν τουλάχιστον και κάποια θετικά σημάδια», αναφέρει ο πρόεδρος του μεταποιητικού τμήματος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Δημήτρης Βαγιάνης.

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 64 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 μειωμένα κατά 19% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 21,7 εκατ. ευρώ (26,9 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 8% (+23,4 εκατ. ευρώ) και συμπίεσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα (16,3% το 2013 έναντι 17,7% το 2012).

Παρουσιάζει μειωμένες κατά 0,4 εκατ. ευρώ (+3%) ζημιές προ φόρων, ύψους 10,8 εκατ. ευρώ (11,2 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένες κατά ένα εκατ. ευρώ (-7%) τελικές ζημιές, ύψους 15,7 εκατ. ευρώ (14,7 εκατ. ευρώ το 2012).

Τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από τη διεύρυνση των ζημιών μεγάλης εξορυκτικής - μεταλλευτικής βιομηχανίας και από την αυξημένη αναβαλλόμενη φορολογία.

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν περισσότερες από τις μισές εταρείες (35 ή 54,7% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψαν οι περισσότερες (42 ή 65,6%), καθώς μόνο το 34,4% των εταιρειών (22) εμφάνισε δυσμενέστερα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν οι 44 από τις 64 επιχειρήσεις (72,3%), καθώς οι υπόλοιπες (20 ή 27,7%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 64 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Χαλκιδικής, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 329,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 100,8 εκατ. ευρώ (30,6%) αντιστοιχούν στις δύο μεγάλες εξορυκτικές - μεταλλευτικές εταιρείες του νομού και συνολικά 223,9 εκατ. ευρώ (68%) αντιστοιχούν στις επτά μεγαλύτερες, κάθε μία των οποίων πραγματοποίησε πωλήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 40 από τις 64 εταιρείες (62,5%).

Οι 64 αυτές εταιρείες παραγωγής, εξόρυξης, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 661 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% (+30% τα πάγια και +10% τα κυκλοφορούντα), κυρίως λόγω των σημαντικών επενδύσεων της μεγαλύτερης εξορυκτικής - μεταλλευτικής βιομηχανίας του νομού.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 64 επιχειρήσεων:

  • 31 επιχειρήσεις (48,4% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά ένα εκατ. ευρώ.

  • Δύο επιχειρήσεις (3,2%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ισόποσες ζημιές, έχοντας απώλειες 0,2 εκατ. ευρώ.

  • Δεκαοκτώ επιχειρήσεις (28,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 23,8 εκατ. ευρώ έναντι 20 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 3,8 εκατ. ευρώ.

  • Δεκατρείς επιχειρήσεις (20,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 1,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,8 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια δύο εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (461,4 εκατ. ευρώ) αυξήθηκε κατά 23% (+86,3 εκατ. ευρώ), με αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού κατά 45% (+77,1 εκατ. ευρώ) και του βραχυπρόθεσμου κατά 5% (+9,2 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων επενδύσεων και των επιπρόσθετων κεφαλαίων που απαίτησε η αύξηση των πωλήσεων. Τα ίδια κεφάλαιά τους (200,1 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν, λόγω εισροής νέων κεφαλαίων, κατά 12% (+20,7 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, αποτελούν το 30,2% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων, έναντι 32,3% το 2012, καθώς αυξήθηκαν πολύ περισσότερο τα ξένα νέα κεφάλαια. Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε κατά 5,7%, καθώς η αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού ήταν συγκρατημένη. Ωστόσο, ο ίδιος δείκτης διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον υποτυπωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 64 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 3,3% το 2013, από 4,9% το 2012.

Οι εν λόγω 64 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Χαλκιδικής. Το 51,6% (33 εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 64 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Χαλκιδική, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 18.11.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ 583 0 6 -2 1
ΑΓΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 502 -5 188 -14 -25
ΑΓΡΟΦΛΟΡΑ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 3.121 4 1.446 291 81
ΑΘΩΣ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ 3.879 -4 3.142 265 2
ΑΘΩΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 4.503 36 2.326 95 29
ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 6.672 29 3.596 340 66
ΑΛΩΠΟΥΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Α.Ε. 2.943 -6 1.877 312 83
ΑΜΠΕΛΟΥ ΧΩΡΑ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 138 44 34 10 8
ΑΤΛΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. 207 -22 253 -66 -92
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 3.871 23 4.397 538 106
ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 802 -4 603 -69 -87
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ 1.433 4 255 134 26
ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ Τ. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 3.603 13 1.064 403 156
ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 40.292 7 35.963 6.107 794
ΔΟΥΜΠΙΑ - ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ 4.804 -9 672 -682 -1.113
ΕΒΙΠΕ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 917 13 818 126 61
ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.268 -11 854 254 68
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΧΙΓΚΑΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 2.236 -13 1.856 189 48
ΕΛΙΕΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ A.Ε. 4.479 5 934 194 123
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 1.622 -4 244 22 -77
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ROMA PIZZA A.E. 2.556 -1 1.017 131 -4
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. 48.102 -3 39.264 2.131 609
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 273.367 63 61.502 -6.623 -17.958
ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.256 -8 3.464 231 -112
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 2.594 13 7.022 308 55
ΚΑΣΤΑΝΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 694 -6 187 -7 -12
ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 18.122 -11 2.254 179 -1.093
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 18.350 -1 21.406 1.789 588
ΛΑΔΑΣ Δ. Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 4.322 11 3.350 445 184
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ Α.Ε. 756 -18 793 106 56
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε. 1.207 -2 515 -18 -25
ΛΕΟΝΤΖΙΝΗ Ι. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.947 8 8.147 443 176
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 22.338 17 9.360 2.624 988
ΜΑΛΑΜΗΣ Χ. E. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ 1.107 -17 443 19 -25
ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 1.968 0 358 67 9
ΜΕΪΜΑΡΗ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. 12.214 0 13.049 1.530 650
ΜΠΑΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 1.489 -4 761 105 43
ΝΟΥΚΑΡΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 468 -13 97 -43 -66
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.356 8 171 56 41
ΟΛΙΒΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ 7.141 6 8.850 1.136 524
ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ Γ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 2.182 7 2.865 455 240
ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΑΦΟΙ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1.868 -8 1.733 205 117
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 2.174 15 4.065 415 232
ΠΛΑΣΤΙΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.019 0 6.646 421 213
ΡΙΛΑ - ΑΛΛΤΡΑΝΣ  Ι. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 2.121 -56 236 106 106
ΣΑΓΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ - ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.145 -13 468 163 85
ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 543 5 498 -38 -67
ΣΙΜΩΝΗ ΑΦΟΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 3.694 -1 401 33 -101
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε. 2.027 9 1.140 217 191
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε. 1.438 -5 352 -43 -115
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Ε. Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 85.310 -2 35.710 3.487 -2.754
ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 663 31 721 106 60
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 583 -5 811 -8 -9
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α.Ε. 6.275 -2 2.847 430 60
ALUSOT Ι. & Μ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.229 36 1.915 409 277
ARI A.E. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ 12.839 11 17.013 1.623 692
C.B.S. CLOTHING BUSINESS SERVICES A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.595 71 1.443 309 215
DELPACK Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 197 -37 362 11 3
EUROPA OLIVES Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 593 -61 786 24 -4
FORENA FOOD A.B.E.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 3.431 0 1.895 75 15
GABRIEL Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.240 -1 926 12 35
GRUPPO BIZZARO ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε. 5.746 -17 1.434 32 -159
INTERSAM OLIVES Ε.Π.Ε. ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ 1.238 22 583 156 54
T. & T. A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.059 -21 1.953 44 6
www.inr.gr,  18 Νοεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS