inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υποτονική η βιομηχανική δραστηριότητα στην Αιτωλοακαρνανία το 2014Υποτονική είναι η δραστηριότητα του βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα της Αιτωλοακαρνανίας το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από μικρή αύξηση των πωλήσεων, αλλά και από επιδείνωση των τελικών αποτελεσμάτων, κυρίως λόγω απομειώσεων ενεργητικού.

«Είναι κι εφέτος υποτονική η δραστηριότητα του μεταποιητικού τομέα του νομού μας», αναφέρει ο πρόεδρος του μεταποιητικού τμήματος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Βασίλης Καραχάλιος, προσθέτοντας: «Σε σχέση με το 2013 η κατάσταση είναι μάλλον χειρότερη, από απόψεως αριθμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι πέρυσι υπήρξαν πολλά λουκέτα. Εφέτος έχουν ανακοπεί τα λουκέτα, αλλά είναι λίγες αυτές που δεν λειτουργούν υπό ασφυκτικές χρηματοδοτικές συνθήκες, με πλήρη έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων. Πέρα από την κρίση, παρατηρείται στον νομό μας αυξημένη εισαγωγική διείσδυση μεταποιημένων προϊόντων από άλλες χώρες, εξέλιξη που υπονομεύει ακόμη περισσότερο την επιβίωση πλειάδας εταιρειών του τομέα. Οι ελπίδες για βελτίωση της κατάστασής του έχουν μετατεθεί στο 2015, με την προϋπόθεση φυσικά ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στη μεταποίηση».

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 67 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 43,2 εκατ. ευρώ (έναντι αντίστοιχων κερδών 29,4 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 1% (+2,8 εκατ. ευρώ) και κατάρρευσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (3,1% το 2013 έναντι 15,2% το 2012).

Παρουσιάζει αυξημένες κατά 65,5 εκατ. ευρώ ζημιές προ φόρων (89,5 εκατ. ευρώ έναντι 24 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους τελικές ζημιές αυξημένες κατά 55,7 εκατ. ευρώ (79,4 εκατ. ευρώ έναντι 23,7 εκατ. ευρώ το 2012).

Τα αποτελέσματα αυτά επηρεάζονται δραματικά από τις μεγάλες ζημιές που παρουσίασε μεγάλη εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών, η οποία διαθέτει στον νομό τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της (μεικτά κέρδη -40,7 εκατ. ευρώ έναντι +24,7 εκατ. ευρώ το 2012, EBITDA -65,3 εκατ. ευρώ έναντι +2,1 εκατ. ευρώ το 2012, κέρδη προ φόρων -88,6 εκατ. ευρώ έναντι -17,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη -76,7 εκατ. ευρώ έναντι -15,1 εκατ. ευρώ το 2012).

Εξαιρουμένης αυτής, προκύπτουν μεικτά κέρδη 57,6 εκατ. ευρώ (+1%), EBITDA 22,1 εκατ. ευρώ (-19%), κέρδη προ φόρων -0,9 εκατ. ευρώ (+85%) και καθαρά κέρδη -2,7 εκατ. ευρώ (+69%).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν λιγότερες από τις μισές εταρείες (31 ή 46,3% του συνόλου). Βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψαν οι περισσότερες (40 ή 59,7%), καθώς το 40,3% των εταιρειών (27) εμφάνισε δυσμενέστερα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν μόνο οι 30 από τις 67 επιχειρήσεις (44,8%), καθώς οι υπόλοιπες (37 ή 55,2%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 67 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Αιτωλοακαρνανίας, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 542 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 29 από τις 67 εταιρείες (43,3%).

Οι 67 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 873 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8% (+5% τα πάγια και -16% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 67 επιχειρήσεων:

  • Είκοσι επιχειρήσεις (29,9% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,7 εκατ. ευρώ.

  • Επτά επιχειρήσεις (10,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 2,6 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 3,7 εκατ. ευρώ.

  • Τριάντα επιχειρήσεις (44,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 86 εκατ. ευρώ έναντι 27,9 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 58,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των διευρυμένων ζημιών της προαναφερθείσας ιχθυοκαλλιεργητικής εταιρείας.

  • Δέκα επιχειρήσεις (14,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 1,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 5,1 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 6,8 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (627,4 εκατ. ευρώ) αυξήθηκε οριακά (+1,3 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (245,8 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 25% (-80,5 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 28,2% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (34,3% το 2012). Καθώς οι βραχυπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 15%, ενώ οι μακροπρόθεσμες μειώθηκαν κατά 40%, ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσίασε δραματική επιδείνωση. Ο δείκτης αυτός εμφανίζεται βελτιωμένος σε αρκετές επιχειρήσεις, αλλά διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον υποτυπωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 67 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε το 2013 σε αρνητικά επίπεδα (-4,9%), έναντι +3,1% το 2012.

Εξαιρουμένης της προαναφερθείσας ιχθυοκαλλιεργητικής εταιρείας προκύπτει κάμψη της αποδοτικότητας: +4,3% το 2013, έναντι +5,3 το 2012.

Οι εν λόγω 67 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Το 65,7% (44 εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 67 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.11.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΜΑΛΘΕΙΑ  Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 8.436 -3 11.357 727 209
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε. 105.833 11 76.010 3.369 -2.220
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.264 4 1.568 579 203
ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.864 -35 495 -198 -318
ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 5.535 11 2.898 -196 -264
ΑΥΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2.094 0 90 8 -111
ΑΫΦΑΝΤΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 3.229 -16 4.634 167 -134
ΑΫΦΑΝΤΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.997 9 2.450 141 45
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.678 3 1.988 157 48
ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΨΟΥ 4.417 3 830 298 -42
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε. 1.194 9 951 167 92
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. 807 -6 0 6 -30
ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 10.518 4 12.267 -304 -575
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Γ. VEMAL Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.700 -6 1.424 70 -98
ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 19.324 7 15.045 611 54
ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΟΡΚΑΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 249 13 0 -2 -2
ΔΗΜΗΤΡΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 164 -7 9 6 -15
ΔΥΤΙΚΗ - ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3.249 36 1.836 247 95
ΔΩΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 6.388 -33 4.757 248 -15
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 850 21 144 67 -81
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 17.494 3 5.780 1.631 363
ΖΑΪΜΗ ΑΦΟΙ - ΜΕΚΑΖ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.735 1 708 118 28
ΗΛΙΔΑ A.B.E.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ 1.984 2 1.626 150 39
ΘΕΡΜΟΖΕΛ Α.Ε. ΤΖΑΚΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ 2.540 -9 831 -215 -309
ΙΡΙΔΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 27.858 20 35.696 4.055 2.277
ΙΧΘΥΜΕ ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ Β. & Λ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. 3.256 9 2.078 224 41
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΝΙΤΣΑ ΖΕΦΡΙΟΣ Α.Ε. 1.406 2 961 61 26
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ. Ε. ΚΑΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΑΣ 47.255 -13 32.000 2.195 -1.662
ΚΑΠΟΤΗ Ι. - PALEROS Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ 570 27 946 -143 -156
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ - ΑΛΟΥΞΑΛ Α.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.751 -8 690 12 -69
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΣΤ. Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.405 -12 3.535 411 174
ΚΑΤΣΙΚΗ Γ. & ΣΙΑ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 6.293 -5 200 -452 -1.095
ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ Ε. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 2.321 -2 111 -4 -7
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε. 11.367 -6 33 -402 -821
ΚΟΡΔΑΤΟΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 9.858 7 7.844 736 -307
ΛΑΝΑΡΑΣ Α. - ΒΕΚΟ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1.231 -2 160 -7 -53
ΛΙΟΓΚΑΣ Χ. ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΣΦΑΓΕΙΟ 3.403 -20 6.669 -88 -357
ΜΑΤΣΙΚΑΣ Δ. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2.008 -3 613 98 26
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ A.E. 2.811 -7 1.593 78 5
ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 959 -10 674 -22 -140
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. 10.748 -13 5.409 450 -187
ΜΟΛΩΝΗΣ Ι. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.666 26 1.639 137 76
ΜΥΤΙΚΑΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 5.276 9 2.641 125 -13
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 356.304 -18 166.364 -65.265 -76.700
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ Κ. Β. ΥΙΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 6.887 2 1.342 665 4.704
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 5.552 11 6.894 283 2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ - ΟΞΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 7.742 -8 2.132 -408 -116
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2.862 -3 4.470 253 22
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΕΥ.ΓΕ. Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ AGRINO 39.427 -5 31.303 2.015 19
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε. 8.044 -14 12.862 404 53
ΡΟΥΣΣΗΣ Κ. Α. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.318 -3 915 120 5
ΣΑΜΨΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 1.436 -11 144 -201 -273
ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 5.290 -4 5.624 -415 -486
ΣΙΤΑΝΘΗ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1.542 0 698 60 -9
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Δ. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.916 -3 1.224 91 10
ΣΤΑΛΙΚΑΣ Δ. - Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 1.341 -4 310 36 17
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 867 12 283 111 46
ΤΣΙΑΜΑΚΗ ΑΦΟΙ - SIVISTA A.E. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 8.661 -1 2.086 166 -174
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 1.807 0 1.123 31 14
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ Α.Ε. 10.483 6 11.671 1.146 487
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Κ. & Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε. 3.834 3 2.550 101 -50
K. B. ENERGY Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.876 15 2.381 117 41
KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 30.407 -1 21.209 1.014 -539
PIGOFARM - ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Δ. Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 2.647 -8 1.825 163 -79
PLAGTON A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 5.174 -10 3.742 156 -99
SEAFARM IONIAN A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 11.744 -10 8.332 807 -994
TASTY FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. 2.062 -5 1.320 44 4
www.inr.gr,  24 Νοεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS