inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πτωτικές τάσεις στη βιομηχανία της Πρέβεζας το 2014Πτωτικές τάσεις παρουσιάζει ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Πρέβεζας το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από αύξηση των πωλήσεων, βελτίωση των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους και συρρίκνωση των τελικών ζημιών.

«Εφέτος σημειώνεται επιβράδυνση της πτωτικής πορείας του μεταποιητικού τομέα του νομού μας, με προσαρμογή όμως και πάλι σε χαμηλότερα επίπεδα δραστηριότητας. Η μεγάλη πτώση, οι μεγάλες απώλειες, είχαν παρουσιαστεί το 2012. Η ανάπτυξη, η επάνοδος σε ανοδική φάση, παραμένει ακόμη ζητούμενο. Το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών στο μεταποιητικό τμήμα του Επιμελητηρίου μας παραμένει ακόμη αρνητικό. Δυστυχώς, είναι λίγες οι υγιείς επιχειρήσεις που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά χρηματοδοτικά και άλλα προβλήματα, τα οποία απειλούν ακόμη και την επιβίωσή τους», αναφέρει ο πρόεδρος του μεταποιητικού τμήματος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας Χαρίτων Νάκος.

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Πρέβεζας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 29 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 βελτιωμένα κατά 58% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 6,4 εκατ. ευρώ (4,1 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 2% (+0,9 εκατ. ευρώ) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 4,6 εκατοστιαίες μονάδες (14,5% το 2013 έναντι 9,9% το 2012).

Παρουσιάζει μειωμένες κατά 2,9 εκατ. ευρώ ζημιές προ φόρων (1,8 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους τελικές ζημιές μειωμένες κατά 3,5 εκατ. ευρώ (1,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ το 2012).

Οι βελτιώσεις αυτές οφείλονται κυρίως στις καλύτερες επιδόσεις μεμονωμένων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις μεταποιητικές εταιρείες του νομού κατέγραψαν ζημιές.

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν περισσότερες από τις μισές εταρείες (18 ή 62,1% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψαν οι περισσότερες (21 ή 72,4%), καθώς το 27,6% των εταιρειών (8) εμφάνισε δυσμενέστερα τελικά αποτελέσματα. Ωστόσο, κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν μόνο οι δώδεκα από τις 29 επιχειρήσεις (41,4%), καθώς οι υπόλοιπες (δεκαεπτά ή 58,6%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 29 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Πρέβεζας, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 51,9 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 16 από τις 29 εταιρείες (55,2%).

Οι 29 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 116 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% (-4% τα πάγια και -2% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 29 επιχειρήσεων:

  • Οκτώ επιχειρήσεις (27,6% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 0,1 εκατ. ευρώ.

  • Δύο επιχειρήσεις (6,9%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,1 εκατ. ευρώ περίπου, έχοντας απώλειες 0,2 εκατ. ευρώ.

  • Δεκαπέντε επιχειρήσεις (51,7%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 2,3 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (13,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 1,2 εκατ. ευρώ.
Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (72,4 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 3% (-2,2 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (44 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 3% (-1,2 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 37,8% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (επίσης 37,8% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας επιδεινώθηκε κατά 1,9%, παραμένοντας σε τιμή χαμηλότερη της μονάδας. Ο ίδιος δείκτης διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον υποτυπωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 29 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 5,5% το 2013, από 3,4% το 2012.

Οι εν λόγω 29 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Πρέβεζας. Το 65,5% (19 εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 29 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Πρέβεζα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΒΑΖΑΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 27.11.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Α.Ε. 1.726 -4 935 -106 -107
ΑΧΕΡΩΝ  ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.038 9 927 177 20
ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 3.329 -23 2.666 701 512
ΒΕΡΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 6.491 5 2.446 33 -373
ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε. ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.981 14 2.889 324 -6
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. 2.757 20 2.157 609 310
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ Α.Ε. 977 -30 497 193 25
ΕΛΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 3.249 11 1.393 231 -12
ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 1.490 -13 774 60 6
ΚΑΚΩΝΑΣ ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 948 -1 58 10 -6
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 6.388 -2 2.729 -43 -265
ΛΑΣΚΑΡΑ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 3.310 -1 2.169 6 -30
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. 2.038 6 552 94 -12
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ Β. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2.002 -12 1.612 168 77
ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.197 -20 336 -369 -384
ΜΑΥΡΗ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 4.065 -5 1.480 -410 -567
ΜΟΝΩΖΟΛ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.805 0 145 -54 -71
ΜΠΗΤΑΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε. 2.309 0 1.472 104 -160
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΚΑΦΩΝ A.E. IONION MARIN 1.418 22 1.008 397 254
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΟΜΟΥ 8.926 -12 6.359 1.211 39
ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.832 22 3.229 20 -154
ΠΑΣΣΑΣ Ε. Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ 1.391 -14 1.002 191 15
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 6.227 -4 0 -337 -178
ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ - ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. 3.102 -9 2.944 226 -42
ΤΕΦΑΣ Ι. & Η. Λ. - ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 4.752 8 2.175 645 392
ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 28.378 -5 7.553 2.083 -1.079
ΧΗΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 7.969 0 0 153 10
ΧΗΤΑΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 658 12 113 2 -25
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 1.624 8 2.323 92 45
www.inr.gr,  27 Νοεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS