inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε χαμηλότερα επίπεδα η βιομηχανική δραστηριότητα στη Βοιωτία το 2014Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα φαίνεται ότι περιορίστηκε κατά το 2014 η δραστηριότητα του βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα της Βοιωτίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από πτώση των πωλήσεων, αλλά και από βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και συμπίεση των ζημιών.

Ο νομός αποτελεί, ως γνωστόν, το μεγαλύτερο περιφερειακό βιομηχανικό κέντρο της χώρας, συγκεντρώνοντας αρκετές από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες.

«Το 2014 είναι λίγο χειρότερο από το 2013 για τον μεταποιητικό τομέα του νομού μας», αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας Παναγιώτης Αγνιάδης, προσθέτοντας: «Το πρόβλημα της ρευστότητας ταλανίζει τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις του νομού μας, οδηγώντας σε περαιτέρω συμπίεση των οικονομικών μεγεθών τους. Τα μεγαλύτερα προβλήματα τα αντιμετωπίζουν, φυσικά, οι μικρομεσαίες εταιρείες, ωστόσο η μείωση των θέσεων εργασίας συνεχίστηκε κατά το 2014 ακόμη και στις εταιρείες-μεγαθήρια του νομού μας, ο οποίος αντιπροσωπεύει την τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανική και βιοτεχνική δύναμη της χώρας, μετά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη».

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Βοιωτίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 250 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 βελτιωμένα κατά 8% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 292,1 εκατ. ευρώ (271,3 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 9% (-557,4 εκατ. ευρώ) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα (18,3% το 2013 έναντι 16,9% το 2012).

Παρουσιάζει μειωμένες κατά 141,5 εκατ. ευρώ (+78%) ζημιές προ φόρων, ύψους 40,7 εκατ. ευρώ (182,2 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους τελικές ζημιές μειωμένες κατά 96,2 εκατ. ευρώ (+42%), ύψους 132,2 εκατ. ευρώ (228,4 εκατ. ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν περισσότερες από τις μισές εταρείες (129 ή 51,6% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψαν οι περισσότερες (146 ή 58,4%), καθώς το 41,6% των εταιρειών (104) εμφάνισε δυσμενέστερα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν οι 139 από τις 250 επιχειρήσεις (55,6%), καθώς οι υπόλοιπες (111 ή 44,4%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 250 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Βοιωτίας, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 5,32 δισ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν μόνο οι 110 από τις 250 εταιρείες (44%).

Οι 250 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 7,3 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2% (+1% τα πάγια και -4% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 250 επιχειρήσεων:

  • Ενενήντα εννέα επιχειρήσεις (39,6% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 64,9 εκατ. ευρώ έναντι 76,2 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 11,3 εκατ. ευρώ.

  • Είκοσι έξι επιχειρήσεις (10,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 8,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 12,2 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 20,7 εκατ. ευρώ.

  • Ογδόντα πέντε επιχειρήσεις (34,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 225,9 εκατ. ευρώ έναντι 294,3 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 68,4 εκατ. ευρώ.

  • Σαράντα επιχειρήσεις (16,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 18,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 41 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 59,8 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (4,80 δισ. ευρώ) μειώθηκε οριακά (-6,5 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (2,495 δισ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 4% (-106 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 34,2% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (35,1% το 2012). Καθώς οι βραχυπρόθεσμες οφειλές μειώθηκαν κατά 11%, ενώ οι μακροπρόθεσμες αυξήθηκαν κατά 35%, ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσίασε σημαντική βελτίωση. Ο δείκτης αυτός εμφανίζεται βελτιωμένος σε αρκετές επιχειρήσεις, αλλά διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον υποτυπωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 250 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 4,0%, έναντι 3,7% το 2012.

Οι εν λόγω 250 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Βοιωτίας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 250 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Βοιωτία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Οι παραγωγικές μονάδες ορισμένων επιχειρήσεων βρίσκονται στα σύνορα του νομού Βοιωτίας με τους νομούς Εύβοιας και Αττικής.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 3.12.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.Β.Ε.Π.Ε. Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΒΑΡΑΓΚΗΣ 14.753 -7 798 -1.930 -3.630
ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.968 -3 1.099 74 -36
ΑΓΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 1.000 6 868 114 37
ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.746 -3 677 -47 -502
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΙΑΠΗ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 398 -13 0 -9 -13
ΑΓΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 5.179 1 0 -45 -46
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. & ΥΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 993 -1 191 90 32
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. 404 0 0 0 0
ΑΚΤΙΒ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 683 8 52 -6 -6
ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 2.879 -4 525 -234 -376
ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 40.470 -6 65.068 2.794 21
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 884.913 -3 428.213 42.781 -34.393
ΑΛΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1.461 -19 1.222 98 38
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΠΛΑ & ΣΤΡΩΜΑΤΑ 5.271 -9 249 -541 -1.204
ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 13.081 -7 5.538 919 -478
ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 24.002 -1 19.480 2.617 875
ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 2.255 9 960 125 43
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 7.741 5 7.029 289 -43
ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ 3.291 25 1.354 218 134
ΑΣΦΑΛΤΟΠ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 1.987 -15 5 -20 -20
Β.Σ. Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 808 62 1.370 260 162
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.351 -36 8.060 882 314
ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 5.764 54 5.987 1.118 568
ΒΕΧΡΩ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ 16.355 -9 16.176 1.766 356
ΒΙΕΛΦΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΥΣΙΓΓΕΣ - ΦΙΑΛΙΔΙΑ 2.651 10 2.625 96 44
ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2.339 1 1.664 100 1
ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 13.219 4 17.190 2.472 1.057
ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.651 -10 3.776 313 42
ΒΙΟΠΟΛ ΧΗΜΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 2.697 -12 3.802 246 140
ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 21.069 -4 19.167 2.556 821
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Π.Ε.Ε. 12.715 22 11.258 78 -189
ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 317 133 239 4 3
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.295 6 2.908 480 221
ΒΥΖΗΣ ΜΥΛΟΙ ΘΗΒΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 4.495 -11 5.199 288 7
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.055 -29 1.106 100 -11
ΓΑΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 9.080 -7 3.619 335 105
ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 256 -9 0 -27 -37
ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.125 -12 302 17 -120
ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 7.856 -13 7.871 34 -699
ΔΕΡΜΟΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 767 -8 614 71 23
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 17.541 -3 1.515 90 -943
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 556 4 113 40 11
ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 12.221 14 6.239 1.257 1.104
ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ 6.328 -14 4.203 651 -251
ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.220 -3 1.872 80 10
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε. 11.653 -30 19.811 936 22
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Λ. - Ι. ΜΑΡΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 4.391 -30 13.123 211 20
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 3.350 6 5.320 659 109
ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 768.013 1 653.614 45.866 4.256
ΕΛΒΙΟΜΕΞ Ε.Π.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.198 36 1.306 144 19
ΕΛΙΖΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ 2.629 -24 218 -803 -1.164
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 264.670 3 259.172 -1.253 -10.651
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜHXANIA Α.Ε. 905.926 0 88.230 7.176 -17.109
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 19.283 8 9.064 941 711
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ GEO - SOL Α.Ε.Β.Ε. 4.008 -31 4.874 851 234
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ Α.Ε. 20.767 60 19.840 6.724 4.965
ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 21.191 -9 49.754 1.734 541
ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2.913 8 1.586 265 -246
ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ A.Β.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 13.406 -39 9.355 231 -245
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Κ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.262 -9 1.408 90 5
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.156 -11 2.300 -123 -564
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ε.Π.Ε. 2.809 -20 1.626 28 10
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε. 469 16 165 45 34
ΙΩΡΟΖΑΝ Ε. Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 3.787 -3 518 13 -29
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. Ε. ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.612 5 1.497 119 5
ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΝΕΛ - ΣΥΡΜΑΤΑ 52.955 9 39.093 4.332 1.494
ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18.805 -1 20.787 2.432 729
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΤΙΑ 4.957 -5 1.557 486 38
ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ Ε. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.476 32 876 -3 -26
ΚΑΤΡΑΔΗΣ Β.Ε.Π. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 4.718 -1 4.223 419 132
ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε. 12.821 -8 10.804 1.372 491
ΚΕΛΑΡΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 401 -9 37 43 8
ΚΟΚΚΩΝΗΣ Φ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 422 -2 164 3 -27
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 71.532 -7 37.035 4.299 -3.668
ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ 51.554 14 31.581 9.287 6.340
ΚΟΥΚΚΟΣ Β. & Κ. Α.Ε. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 1.549 10 561 159 77
ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ A.E. ΕΙΔΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 34.470 -5 20.220 1.152 -1.464
ΚΩΠΑΪΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 42.518 6 32.159 1.996 140
ΛΑΤΤΑΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 3.008 -1 703 98 -111
ΛΕΪΖΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.473 0 1.515 266 34
ΛΕΚΟΣ Ν. Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3.200 -11 5.472 363 145
ΛΕΩΝ ΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.353 0 914 139 -26
ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 3.240 -5 3.321 -24 -107
ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 48.029 -9 35.876 6.032 989
ΛΥΤ - ΦΙΛ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ 502 21 308 34 18
ΜΑΪΛΛΗΣ M. I. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 264.221 -5 72.693 -9.763 -33.072
ΜΑΛΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΤΑΝΚ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 2.156 2 1.022 -183 -202
ΜΑΜΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 719 -5 747 -4 -10
ΜΑΡΚΟΥ Κ. Β. Α.Β.Ε.Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ 17.781 -17 42.029 3.890 2.598
ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΜΙΓΟΥ Ε.Π.Ε. 1.862 2 699 283 174
ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.214 -38 956 -216 -278
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 3.774 22 2.400 170 30
ΜΕΛΛΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.237 -1 513 84 26
ΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4.306 -6 1.999 154 -23
ΜΕΤΑΛΚΑΤ Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 874 18 986 212 136
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε. 883 -2 80 -28 -48
ΜΕΤΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 21.933 -2 18.082 1.252 945
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.569 10 3.566 166 69
ΜΗΧΑΝΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ 1.374 7 1.095 165 101
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 63.569 -2 77.714 3.741 431
ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ A.B.E.E. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 2.047 1 298 46 -3
ΜΟΝΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΥΡΟΠΑΝ Α.Ε. 3.728 10 4.256 490 198
ΜΟΝΩΣΤΥΡ Α.Β.Ε.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 15.654 12 1.431 -215 -899
ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 46.267 4 84.503 2.266 -788
ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 87.876 -4 46.202 4.533 -3.601
ΜΠΕΤΟΦΙΛ Α.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 3.807 1 991 95 -9
ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 942 -11 1.350 192 -75
ΜΠΙΤΟΥΛΑΪΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.139 -2 3.008 168 4
ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ Ν. EMAL Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 930 -7 437 6 -41
ΜΥΛΟΙ ΑΣΩΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 22.412 -2 21.711 490 -940
ΝΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.895 0 547 4 -114
ΝΑΝΟΥ Θ. ΣΤΑΥΛΟΙ Α.Ε. ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟ 105 -24 304 -137 -188
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2.636 -1 3.264 192 19
ΝΕΑ ΦΕΡΤΙΛ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ 928 -12 414 4 -29
ΝΟΜΙΚΟΣ Δ. Α.Β.Ε.Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ 61.549 0 31.787 3.640 164
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1.468 7 2.201 73 42
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 625 -7 23 -16 -73
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 55.492 27 52.479 5.159 379
ΟΝΥΞ Ε.Π.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 822 -1 137 13 0
ΟΠΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ CD-ROM 15.049 -15 4.406 -1.136 -61
ΠΑΓΑΝΗΣ Κ. - ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 941 -1 426 30 -68
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ 12.201 -21 5.802 -35 -670
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε. 17.435 2 6.524 1.032 50
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. & ΣΙΑ MILTOPLAST A.E.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4.711 -1 3.257 494 89
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 2.208 -21 3.344 234 27
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Κ. & Μ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε. 1.362 0 161 -23 -24
ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ Π. - Α. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 1.576 -4 471 45 6
ΠΑΥΛΙΔΗ Χ. ΑΦΟΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 3.057 3 941 -108 -179
ΠΑΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6.715 -7 3.098 410 30
ΠΕΠΠΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 3.310 -12 467 233 -81
ΠΕΠΠΑΣ LAC Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 285 -7 44 1 -13
ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 18.461 1 5.527 -744 -1.363
ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 4.053 -2 1.444 119 13
ΠΙΚΟΒΙΤ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 4.498 23 2.984 89 1
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 3.396 -16 1.871 -304 -725
ΠΛΑΣΤΟΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 9.737 -1 4.435 638 25
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Π. ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.117 -8 56 76 -25
ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 7.222 -9 9.989 1.196 246
ΠΟΤ & ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 5.966 -21 5.658 304 -420
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.362 39 4.214 937 569
ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 22.243 -10 32.103 2.703 953
ΠΡΟΚΟΣ Μ. ISO-PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.766 -3 3.957 342 -84
ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΣΩΛΗΝΩΝ 28.659 1 6.375 801 -322
ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ - ΣΗΜΑΤΑ 752 -1 440 74 40
ΡΟΥΣΑΛΗ ΑΦΟΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.070 21 3.477 319 73
ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΡΕΟΚΟΠΕΙΟΝ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 3.011 -2 11.396 523 248
ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑ ΑΓΝΟ Ε.Π.Ε. 1.376 7 251 111 98
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Γ. Α.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 159.306 8 97.374 2.975 36.676
ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6.758 10 4.385 384 241
ΣΙΑΜΙΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ 13.865 -9 3.617 1.018 45
ΣΙΒΙΛ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΧΑΡΤΟΥ 4.487 -4 3.406 282 29
ΣΙΔΜΑ - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 109.364 -8 55.264 252 -8.812
ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.184 10 792 160 5
ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 33.434 -29 71.734 7.628 3.499
ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΒΓΩΝ 23.692 -1 8.413 973 -192
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 893 -24 303 14 -74
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ  Α.Ε.B.E. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 50.524 -2 12.276 467 -3.940
ΣΠΥΡΟΥ Ε. Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.143 -10 1.712 133 4
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 5.243 -7 2.172 326 -20
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. - PLASTEF Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 817 -2 650 72 12
ΣΥΛΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 1.733 40 1.205 144 81
ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ 126.761 1 173.303 13.460 3.622
ΣΥΡΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.908 16 1.602 124 -17
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. 15.490 -12 4.921 -947 -2.196
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 282.253 16 157.309 4.941 -5.611
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Λ. PROFIL Α.Ε. 29.128 -7 10.570 -3.856 -5.350
ΤΑΓΚΛΗΣ Ι. Κ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 3.005 -17 1.678 354 1
ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 2.118 -6 555 54 39
ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 1.756 -10 876 130 -42
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2.919 16 4.196 993 558
ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 378 -14 295 95 -35
ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ SYSTEMS Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.070 -13 1.227 43 -151
ΤΣΑΜΠΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6.075 -4 2.382 417 109
ΦΑΚΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.565 9 1.953 170 64
ΦΑΡΙΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 791 15 996 47 7
ΦΙΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.263 8 4.518 556 197
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μ. - Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ε.Π.Ε. ΧΟΙΡΙΝΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 1.241 6 1.472 173 37
ΦΡΟΣΥΝΟΥ Σ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. FROS BETON - ΛΑΤΟΜΕΙΑ 4.713 6 5.483 -70 -360
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ - ADMOTEC A.B.E.E. 12.708 -49 3.660 -1.491 -2.680
ΧΑΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ Α.Ε. 710 6 1.509 33 -4
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 399.868 1 446.045 2.130 -28.487
ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ Α. & Β. ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ FORLABELS Α.Ε. 5.561 11 5.788 905 385
ΧΟΝΔΡΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 1.428 -7 512 -2 -13
ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΧΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 456 4 379 11 -11
ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 5.351 8 4.647 879 500
ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 2.971 1 2.026 748 383
ΧΥΤΟΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΧΥΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 340 -5 288 23 -4
ACMON SYSTEMS A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3.110 15 6.142 411 389
AIR LIQUIDE HELLAS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚA ΑΕΡΙA 41.846 -19 27.671 4.112 291
ALTECH ALUMINIUM TECHNOLOGY A.E. 884 -3 415 -30 -44
ALUMINCO Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΣΥΝΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΑ 54.715 -3 25.999 1.809 60
ALUPERFECTION HELLAS A.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.151 -14 2.084 116 -12
ARRIBA A.E.B.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.692 4 987 149 48
BARILLA HELLAS Α.B.E.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 54.677 2 73.425 7.295 4.085
BERLING Κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ A.B.E.E. ΧΡΩΜΑΤΑ 16.160 32 7.595 620 -535
BLK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A.E. 11.879 -1 1.640 -37 -332
CAAL - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.508 -21 183 -16 -122
CARMYCO A.E. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ 5.238 -13 5.890 315 -272
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 249.700 -16 416.000 -10.800 -28.900
COSMOSOLAR Ε.Π.Ε. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 5.831 -3 7.302 197 -44
DISTROCHICK Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.737 145 2.724 37 -22
EL SABOR MEXICAN FOODS Α.B.E.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 5.277 -7 7.863 793 228
ELITE STROM A.B.E.E. ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 9.355 -10 5.777 843 -165
ELVAL COLOUR Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 69.018 4 39.754 6.468 1.502
ENERGAS Ε.Π.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 1.702 2 1.566 142 59
EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 87.975 1 31.217 1.672 -2.019
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε. 63.640 -8 26.372 1.561 -4
EUROROPE Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΟΙΝΙΩΝ 3.883 -4 6.314 526 247
FERNI LINE HELLAS Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 2.290 -21 308 -138 -433
FITCO Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 42.330 5 50.647 -382 -2.483
FRESCA ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α.Ε. 433 28 195 52 45
GENERAL MILLS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 29.764 -5 39.485 2.173 -1.859
HAN A.E. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.082 4 960 286 87
HELLASOD Ε.Π.Ε. ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 3.093 -23 1.718 167 4
HELNET - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΧΤΥΟΡΑΦΕΙΑ Α.B.E.E. 2.734 76 2.384 403 232
HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 7.403 -13 6.927 -1.461 -651
ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠIΑΣ 9.415 4 5.310 312 -14
INOVA A.Β.Ε.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΣΙΔΗΡΟΥ 5.205 -7 3.896 646 12
K.M.S. BUILDINGS ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.Ε. 3.953 -5 1.312 -202 -179
LEONICE A.E.B.E. ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 3.179 -5 4.003 644 274
MARIS POLYMERS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 9.145 18 12.075 2.353 1.519
MULTIPOWDERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 993 -25 17 -58 -92
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 342.750 -3 407.470 45.419 9.953
NORSAFE WATERCRAFT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 10.014 23 12.124 811 70
ORGANOMETAL A.E. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.438 11 3.648 523 234
PEPSICO - ΗΒΗ Α.Β.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ 70.165 -6 70.001 -9.660 -16.846
PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 14.417 10 22.413 99 54
PLANTAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ 5.804 -3 3.522 -225 -335
PLASTEKA A.B.Ε.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 997 -25 813 197 -253
PROFILCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 23.738 0 8.962 411 -154
PURATOS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΥΛΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 12.337 -8 19.595 1.266 447
ROTOSAL ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.711 -9 2.613 176 -187
SAKOS Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4.146 -41 9.791 1.401 619
SEALED AIR ΕΛΛΑΣ A.E. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.738 3 3.020 192 64
SEPTONA A.B.E.E. ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 28.640 -7 37.531 2.776 354
SIRCA HELLAS A.B.E.E. ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ 4.535 1 1.900 112 3
SKL - ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ  Α.Τ.Ε.Ε. 31.314 0 25.107 1.250 -125
SOL HELLAS A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 15.833 6 9.246 1.524 366
SOLARNET A.E. ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 3.218 2 1.163 279 76
SPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ A.E. 3.169 -5 2.992 244 85
SYNGENTA HELLAS A.E.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 28.820 3 40.757 2.249 396
T.W.B. A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 1.126 -16 1.183 69 2
TRUCKS CENTER Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 82 -2 56 3 2
TUPPERWARE HELLAS Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 17.042 -1 40.488 3.418 1.616
TYPOPLEX A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 414 8 86 0 0
VIOMETALE A.Β.Ε.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΟΛΩΝ 9.165 -7 2.570 -125 -687
VIOSPIRAL A.E.B.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 8.914 -4 9.383 871 430
VIPPON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Α.Ε.Β.Ε. 1.696 -8 302 -44 -138
W. DIAMANT ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.570 -8 1.368 -244 -348
WEIDENHAMMER HELLAS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 7.350 -8 5.473 760 1
www.inr.gr,  3 Δεκεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS